Prealoader

Upravni odjel za opće poslove

Objava: 11.01.2022.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Unutar Upravnog odjela za opće poslove ustrojena su 2 odsjeka.

Odsjek za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo obavlja

 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća
 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
 • kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
 • poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja
 • poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
 • poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u području društvenih djelatnosti,
 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova u vlasništvu Grada Buja iz djelokruga društvenih djelatnosti,
 • praćenje rada poslovanja gradskih ustanova predškolskog odgoja i ustanova iz područja obrazovanja i kulture,
 • vođenje postupka stipendiranja studenata,
 • vođenje postupka dodjeljivanja sredstava sukladno Odluci o socijalnoj skrbi
 • poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad,
 • poslove na izradi kriterija za programiranje, načine i uvjete raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada  iz djelokruga ovog odjela,
 • poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
 • poslove uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava,
 • uređenje WEB portala Grada
 • izrada i objava Službenih novina
 • poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja,
 • poslove ekonomata

Odsjek za proračun i financije

 • planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
 • planiranje i praćenje likvidnosti,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
 • sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
 • vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
 • blagajničko poslovanje,
 • poslove obračuna i isplate plaća,
 • naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
 • utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
 • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
 • postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,

Upravni odjel za opće poslove

Pročelnik: Loreta Makovac
e-mail: l.makovac@buje.hr

Voditelj odsjeka za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo: Nada Franković
e-mail: n.frankovic@buje.hr

Savjetnik za opće i kadrovske poslove: Mauricio Sinković
e-mail: m.sinkovic@buje.hr

Referent za pisarnicu i arhiv: Ingrid Labinjan
e-mail: ingrid.labinjan@buje.hr / info@buje.hr

Telefonist – vratar: Elda Sinković
e-mail: e.sinkovic@buje.hr

Savjetnik za proračun i financije: Valentina Ipša
e-mail: v.ipsa@buje.hr

Referent za knjigovodstvo: Irena Županić
e-mail: irena.zupanic@buje.hr

Referent za plaće i likvidaturu: Sabrina Burolo
e-mail: sabina.burolo@buje.hr

Referent za proračunske korisnike: Ingrid Maršić
e-mail: ingrid.marsic@buje.hr

Istaknuto

Skip to content