Prealoader

Nacionalne manjine

Objava: 07.03.2013.

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Vijeće Talijanske nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba koja je osnovana radi ostvarivanja prava talijanske manjine na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa, a sve u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijeće Talijanske nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba koja je osnovana radi ostvarivanja prava talijanske manjine na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa, a sve u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Člankom 31. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisana su sljedeća prava koja vijeća nacionalnih manjina mogu ostvariti u jedinici lokalne ili područne samouprave za koju su osnovana:
– pravo da predlažu tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njezinu području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja važna za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
– pravo da ističu kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
– pravo da budu obaviještena o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela predstavničkoga tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
– pravo da daju mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

SAZIV VIJEĆA

1.  FRANCO BONETTI – predsjednik
2. ALEN BILOSLAVO – zamjenik  predsjednika
3. ADRIANA ANTONINI
4. VALTER TURČINOVIĆ
5. FLAVIA VIGINI BELLE
6. ELENA VEŽNAVER
7. LUIZANA BARBO
8. MATE MEKIŠ
9. ADRIJANA ŠKRLIĆ
10. ELDA SINKOVIĆ
11.  ELEONORA GARDOŠ
12. MARKO CINDRIĆ
13. MARVI NOVAK
14. KRISTINA KRAMERSTETER
15. DANIELA RADEŠIĆ

 Zajednica Talijana Buje – Comunità degli Italiani Buie:  tel.772-646;  e-mail: comunitabuie47@gmail.com

Zajednica Talijana Krasica – Comunità degli Italiani Crassiza:  tel.776-386; e-mail: ci.crassiza@live.com

Zajednica Talijana Momjan – Comunità degli Italiani Momiano:  tel.779-204; e-mail: tumomjan@inet.hr

Zajednica Talijana Kaštel – Comunità degli Italiani Castelvenere: tel.777-393;e-mail: cdi-castelvenere@pu.htnet.hr

 

Istaknuto

Skip to content