Prealoader

Strateški ciljevi Grada Buja

Objava: 08.03.2013.

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della Citta di Buie br. 12/12-24.10. 2012.
Na temelju odredbi članka 7. stavak 1. točka b) i članka 10. stavak 2. točka b) Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 141/06) te članka 7. stavak 1. točka b) Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 35/08), Gradonačelnik Grada Buja utvrđuje


STRATEŠKE CILJEVE GRADA BUJA
( opće i posebne)

OPĆI CILJEVI:

1. Funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
2. Informatizacija – razvoj informacijskog sustava
3. Upravljanje imovinom – nekretninama
4. Gospodarsko – ekonomski razvoj
5. Programi održavanja i izgradnje te zaštite i spasavanja
6. Društveni razvoj (predškolski odgoj, kultura, skolstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo)
7. Prostomo planski razvoj, zaštita prostora i kultumih dobara

POSEBNI CILJEVI:

1. Funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave

1.1. Optimalizacija unutamjeg ustroja gradske uprave i kadroviranje
1.2. Kvalitetna poslovna komunikacija i upravljanje informacijama
1.3. Osiguranje stručnosti i kompetentnosti zaposlenika
1.3 .1. Funkcionalne edukacije i certificiranje
1.3.2. Formiranje timova za projekte i aktivnosti
1.3 .3. Osiguranje primjerenih naknada za zaposlene
1.3.4. Osiguranje sredstava za financiranje rashoda vezanih za poslovanje gradske uprave
1.4. Osiguranje učinkovitosti rada predstavničkog tijela i ostalih radnih tijela
1.5. Osiguranje pretpostavki potrebnih za uspostavu i funkcioniranje sustava riznice
1.6. Financijsko upravljanje i kontrola
1.6.1. Upravljanje likvidnosču proračuna
1.6.2. Izrada troškovnika za aktivnosti i projekte
1.6.3. Izrada financijskih planova
1.6.4. Izvršenje financijskih planova
1.6.5. Osiguranje pravovremene naplate potraživanja
1.6.6. Osiguranje pravovremenog izvršenja obveza
1.6. 7. Upravljanje rizicima, nadzor i kontrola aktivnosti
1.6.8. Racunovodstveno evidentiranje, izvješćivanje i praćenje
1.7. Funkcija ugovaranja osiguranja kao preventive zaštite osoba, imovine i prava
1.8. Funkcija usklađenja opsega imovine (godišnji popis imovine, potraživanja i obveza)
1.9. Funkcija javne nabave roba, radova i usluga
1.1 0. Funkcija održavanja imovine
1.11. Funkcija zaštite na radu
1.12. Protokolarne akthvnosti
1.13. Izvanredna događanja
1.14. Međugradska, meduregionalna i medunarodna suradnja

2. Informatizacija – razvoj informacijskog sustava Grada

2.1. Kontinuirani razvoj informatičke pismenosti zaposlenika
2.2. Upravljanje podacima iz informacijskog sustava
2.3. Osiguranje i zaštita podataka
2.4. Osiguranje odgovarajućeg hardvera i mrežne infrastrukture
2.5. Osiguranje odgovarajućeg aplikativnog softvera za podršku i praćenje poslovnih procesa
2.6. Stvaranje pretpostavki za uspostavu integriranog informacijskog sustava

3. Upravljanje imovinom – nekretninama

3.1. Popis ukupne imovine (identifikacija, upis prava vlasnistva, dokumentiranje)
3.2. Procjena vrijednosti i stanja imovine, knjigovodstveno evidentiranje
3.3. Planiranje načina raspolaganja i upravljanja imovinom
3.4. Planiranje načina ulaganja prihoda stečenih od upravljanja imovinom
3.5. Zaštita imovine od gubitka, otuđenja iii prijevare (sudski procesi)

4. Gospodarsko – ekonomski razvoj

4.1. Razvoj gospodarstva uz poticajne mjere i opremanje poslovnih zona
4.2. Razvoj ruralnog turizma stvaranjem prepoznatljive turističko-gastronomske destinacije, uz očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti područja
4.3. Razvoj poljoprivrede, maslinarstva i vinogradarstva, promocija lokalnih proizvoda

5. Programi održavanja i izgradnje te zaštite i spasavanja

5.1. Aktivnosti održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture. objekata opreme u vlasništvu Grada
5.1.1. Objekti za predškolski odgoj
5.1.2. Sportsko-rekreacijski tereni i objekti
5.1.3. Objekti za kulturne programe i aktivnosti
5.1.4. Javna rasvjeta
5 .1.5. Ceste i prometna signalizacija
5.1.6. Groblja
5.1.7. Održavanje čistoće, gospodarenje otpadom i očuvanje okoliša
5.1.8. Parkovi i zelene povrsine
5 .1.9. Kanalizacijski sustav
5.1.10. Vodoopskrbni sustav
5.1.11. Objekti oborinske odvodnje
5.2. Organizacija službe zaštite i spasavanje
5.3. Osiguranje funkcije vatrogasne zaštite
5.4. Osiguranje sredstava za javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa te rad i djelovanje službe traženja

6. Društveni razvoj

6.1. Društvena briga o djeci predškolskog uzrasta te osiguranje uvjeta i sredstava za rad ustanova za predškolski odgoj
6.2. Stipendiranje učenika i studenata te osiguranje sredstava za izvannastavne programe za djecu nižih razreda
6.3. Socijalna skrb – osiguranje sredstava za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga stanovništvu
6.4. Kultura – osiguranje uvjeta i fmancijske podrške za djelovanje kulturnih institucija i organizaciju kultumih sadrzaja
6.5. Sport – osiguranje uvjeta za razvoj i poticanje sportskih aktivnosti te rad sportskih klubova
6.6. Zdravstvo – unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite stanovnika
6.7. Očuvanje autohtonog identiteta, nacionalnih manjina, multikulturalnosti

7. Prostorno planski razvoj, zastita prostora i kulturnih dobara

7 .1. Program potreba u prostornom planiranju
7.2. Vođenje postupka, izrade i donošenja dokumenata prostomog uređenja
7.3. Stručne podloge za izradu prostorno planske dokumentacije
7.4. Priprema projektne dokumentacije za prijavljivanje na natječaje i fondove
7.5. Istraživanje i zaštita kulturnih dobara


Klasa: 470-01112-01102
Ur.broj: 2105/01-01/01-12-2
U Bujama, 23.10.2012.
Gradonačelnik Grada Buja
Edi Andreašić, v.r

Istaknuto

Skip to content