Prealoader

MJESNI ODBORI – SASTAV U MANDATU 2019.- 2023.

Objava: 04.03.2013.

Mjesni odbor je pravna osoba osnovana Statutom Grada Buja kao jedinica mjesne samouprave, te kao oblik neposrednog sudjelovanja građana na tom području u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U okviru svog samoupravnog djelokruga Mjesni odbor brine i predlaže nadležnim tijelima mjere:

 • za uređenje naselja i sela na svom području;
 • za poboljšanje kvalitete življenja i stanovanja na svom području;
 • brine o obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te o održavanju objekta i uređaja;
 • mjesne i lokalne infrastrukture na svom području;
 • potrebama građana u djelatnosti brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja
 • zadovoljavanju potreba građana u područjima kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, tehničke kulture i športa;
 • komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti okoliša na svom području
 • organiziranju pučkih svečanosti i priredba
 • obavlja i druge poslove koje im povjeri Gradonačelnik Grada Buja iz svog samoupravnog djelokruga

Tijela Mjesnih odbora su: Vijeće, Predsjednik i Potpredsjednik Vijeća. Vijeće ima pet ili sedam (Buje, Kaštel) članova.
Na području Grada Buja osnovano je sedam mjesnih odbora: Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Marušići, Momjan i Triban.

Mjesni odbor Buje

Mjesni odbor Buje obuhvaća slijedeća naselja: Buje i Pontić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. ADA ZLATIĆ– predsjednica
 2. JOSIP PEJIĆ – potpredsjednik
 3. ZDRAVKO GALE
 4. GIULIANA BENVEGNU
 5. STJEPAN BRALA
 6. VALTER TURČINOVIĆ
 7. IVAN ŠUPRNA

Mjesni odbor Kaštel

Mjesni odbor Kaštel obuhvaća naselja: Kaštel, Kaldanija, Fratrija, Kažete, Simonetija, Kazarole, Šćavonija, Volpija, Gadari, Vižinada, Montrin, Paldigija, Juki, Morožija, Todeški, Vrh, Medigija, Malotija, Dorina, Vinjarija, Specijarija, Markovac, Škrile, Kanedo, Mlini, Veli Mlin, Bužin, Škudelin, Mazurija, Kanegra, Plovanija.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. MORENA BRČIĆ LAPAŠ – predsjednica
 2. MARTINA BERNOBIĆ – potpredsjednik
 3. BORIS KRAMESTETER
 4. ROBERTO MEDICA
 5. MATEO SARDELIN
 6. ANDREJ BENČIĆ
 7. PAOLO BLAŽEVIĆ

Mjesni odbor Krasica

Mjesni odbor Krasica obuhvaća naselja: Krasica, Mužolini Gornji, Bucaj, Stancija Zubin, Brajki, Punta, Gopci, Bekari, Plac, Punta, Vrh Činić, Krč, Baracija, Mužolini Donji, Glavači, Stancija Zrinjska, Jugovci, Kostelac, Stancija Loj, Vrh, Gornje Baredine Donje Baredine, Lozari i Stancija Torčelo.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. DANIELA RADEŠIĆ – predsjednica
 2. TEA BUCAJ – potpredsjednica
 3. SILVANO PREGARA
 4. GORAN GARDOŠ
 5. REGINA GARDOŠ

Mjesni odbor Kršete

Mjesni odbor Kršete obuhvaca slijedeca naselja: Buroli, Jurcanija, Ljubljanija, Vinela, Gamboci, Kršete, Križine, Kukov Vrh, Kakovići i Stancija Bracanija.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. TOMISLAV MIJATOVIĆ– predsjednik
 2. MARIO BELETIĆ – potpredsjednik
 3. DARIO KOZLOVIĆ
 4. SANDRA RADIN
 5. MATO MARIJANOVIĆ

Mjesni odbor Marušići

Mjesni odbor Marušići obuhvaća slijedeća naselja: Marušići, Črnci, Šaini, Jurini, Trkusi, Paliski, Brešani, Benečani, Šibenija, Lalovići, Čulihi, Mikorići, Sorbar, Bazuja, Škrlini i Dragočevac.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. MARKO MARUŠIĆ– predsjednik
 2. VALTER MARUŠIĆ – potpredsjednik
 3. EDA HROBAT
 4. ERIKA JURJEVIĆ
 5. MARTIN MARUŠIĆ

Mjesni odbor Momjan

Mjesni odbor Momjan obuhvaća slijedeća naselja: Dugo Brdo, Škrlići, Kučibreg, Kremenje, Kluni, Kortivi, Smilovići, Sv. Mavar, Matići, Gambocija, Grmunija, Kanedolo, Bošketo, Škarjevac, Stancija Petrinja, Stancijeta, Matići, Momjan, Brič, Kortina, Brdo, Stancija Viđini, Stanovići, Merišće, Rožmanija, Stražice, Veli Breg, Mali Breg, Soline, Stancijeta, Most, Vale, Cingarela, Dramac i Oskoruš.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. SERGEJ SINKOVIĆ – predsjednik
 2. ZORAN KREŠIĆ – potpredsjednik
 3. LORENZO JUGOVAC
 4. MARCO SCHERLICH
 5. ANITA IVOŠEVIĆ

Mjesni odbor Triban

Mjesni odbor Triban obuhvaća naselja: Bibali, Krug, Tiola i Triban.

Članovi vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. MORENO PUCER – predsjednik
 2. MARILENA SINKOVIĆ – potpredsjednica
 3. MILAN JOVANOVIĆ
 4. GIANLUCA ZUBIN
 5. VILIAM ĐURĐEVIĆ

Istaknuto

Skip to content