Prealoader

MJESNI ODBORI – SASTAV U MANDATU 2023.- 2027.

Objava: 04.03.2013.

MJESNI ODBORI – SASTAV U MANDATU 2023.- 2027.

Mjesni odbor je pravna osoba osnovana Statutom Grada Buja kao jedinica mjesne samouprave,
te kao oblik neposrednog sudjelovanja građana na tom području u odlučivanju o lokalnim poslovima
od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.  
U okviru svog samoupravnog djelokruga Mjesni odbor brine i predlaže nadležnim tijelima mjere:

 • za uređenje naselja i sela na svom području;
 • za poboljšanje kvalitete življenja i stanovanja na svom području;
 • brine o obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te o održavanju objekta i uređaja;
 • mjesne i lokalne infrastrukture na svom području;
 • potrebama građana u djelatnosti brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja
 • zadovoljavanju potreba građana u područjima kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, tehničke kulture i športa;
 • komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti okoliša na svom području
 • organiziranju pučkih svečanosti i priredba
 • obavlja i druge poslove koje im povjeri Gradonačelnik Grada Buja iz svog samoupravnog djelokruga  

Tijela Mjesnih odbora su: Vijeće, Predsjednik i Potpredsjednik Vijeća. Vijeće ima pet ili sedam (Buje, Kaštel)
članova.
Na području Grada Buja osnovano je sedam mjesnih odbora: Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Marušići, Momjan i
Triban.

Mjesni odbor Buje

Mjesni odbor Buje obuhvaća slijedeća naselja: Buje i Pontić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. ALEKSANDAR ČEKO – predsjednik
 2. ADA ZLATIĆ– potpredsjednica
 3. ZDRAVKO GALE
 4. GIULIANA BENVEGNU
 5. DAMIR KOVAČEVIĆ
 6. ALEN BILOSLAVO
 7. RUŽICA STOPAR

Mjesni odbor Kaštel 

Mjesni odbor Kaštel obuhvaća naselja: Kaštel, Kaldanija, Fratrija, Kažete, Simonetija, Kazarole, Šćavonija,
Volpija, Gadari, Vižinada, Montrin, Paldigija, Juki, Morožija, Todeški, Vrh, Medigija, Malotija, Dorina, Vinjarija,
Specijarija, Markovac, Škrile, Kanedo, Mlini, Veli Mlin, Bužin, Škudelin, Mazurija, Kanegra, Plovanija.  

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. SANELA PRENC – predsjednica
 2. ANDREJ BENČIĆ – potpredsjednik
 3. BORIS KRAMESTETER
 4. ROBERTO MEDICA
 5. TINA MONICA
 6. MATEI NOVAK
 7. DAVID TADIĆ

Mjesni odbor Krasica 

Mjesni odbor Krasica obuhvaća naselja: Krasica, Mužolini Gornji, Bucaj, Stancija Zubin, Brajki, Punta, Gopci,
Bekari, Plac, Punta, Vrh Činić, Krč, Baracija, Mužolini Donji, Glavači, Stancija Zrinjska, Jugovci, Kostelac, Stancija
Loj, Vrh, Gornje Baredine Donje Baredine, Lozari i Stancija Torčelo.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. REGINA GARDOŠ– predsjednica
 2. DANIELA RADEŠIĆ– potpredsjednica
 3. TEA BUCAJ
 4. GORAN GARDOŠ
 5. NINO ČINIĆ

Mjesni odbor Kršete 

Mjesni odbor Kršete obuhvaca slijedeca naselja: Buroli, Jurcanija, Ljubljanija, Vinela, Gamboci, Kršete, Križine,
Kukov Vrh, Kakovići i Stancija Bracanija.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. TOMISLAV MIJATOVIĆ– predsjednik
 2. MARIO BELETIĆ – potpredsjednik
 3. DARIO KOZLOVIĆ
 4. MATO MARIJANOVIĆ
 5. SANDRA RADIN

Mjesni odbor Marušići

Mjesni odbor Marušići obuhvaća slijedeća naselja: Marušići, Črnci, Šaini, Jurini, Trkusi, Paliski, Brešani,
Benečani, Šibenija, Lalovići, Čulihi, Mikorići, Sorbar, Bazuja, Škrlini i Dragočevac.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. MARKO MARUŠIĆ– predsjednik
 2. BRANKA MARUŠIĆ BUDIMIR – potpredsjednica
 3. ROBERTA HROBAT
 4. VALTER MARUŠIĆ
 5. MARTIN MARUŠIĆ

Mjesni odbor Momjan

Mjesni odbor Momjan obuhvaća slijedeća naselja: Dugo Brdo, Škrlići, Kučibreg, Kremenje, Kluni, Kortivi,
Smilovići, Sv. Mavar, Matići, Gambocija, Grmunija, Kanedolo, Bošketo, Škarjevac, Stancija Petrinja, Stancijeta,
Matići, Momjan, Brič, Kortina, Brdo, Stancija Viđini, Stanovići, Merišće, Rožmanija, Stražice, Veli Breg, Mali Breg,
Soline, Stancijeta, Most, Vale, Cingarela, Dramac i Oskoruš.  

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. DENIS PRELAC – predsjednik
 2. SERGEJ SINKOVIĆ – potpredsjednik
 3. TAMARA VIKTORIA PRELAC
 4. LORENZO JUGOVAC
 5. PATRIZIA BRAJKO

Mjesni odbor Triban 

Mjesni odbor Triban obuhvaća naselja: Bibali, Krug, Tiola i Triban.  

Članovi vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. VILIAM ĐURĐEVIĆ – predsjednik
 2. ELISA ALTIN PUCER – potpredsjednica
 3. VILI NOVOSELNIK
 4. MORENO PUCER
 5. MARILENA SINKOVIĆ

Istaknuto

Skip to content