Prealoader

Statut Grada Buje

Objava: 04.03.2013.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Grada Buje (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

 • a) status, područje i granice,
 • b) samoupravni djelokrug Grada,
 • c) temeljne slobode i prava čovjeka i grañanina,
 • d) kulturna autonomija i druga prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,
 • e) zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti pripadnika talijanske nacionalne zajednice
 • f) obilježja, pečat i Dan Grada,
 • g) javna priznanja,
 • h) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
 • i) financiranje i imovina,
 • j) akti Grada
 • k) oblici konzultiranja grañana,
 • l) neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju,
 • m) mjesna samouprava,
 • n) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave.
 • o) zaključne odredbe

Na području Grada Buja u ravnopravnoj službenoj uporabi su hrvatski i talijanski jezik…

Za kompletni Statut Grada Buja vidi donji vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content