Prealoader

Prostorni planovi

Objava: 29.08.2023.

PROČIŠĆENI TEKST PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUJA

PPUG BUJA GRAFIČKI DIO

 1. Korištenje i namjena površina M 1:25000
  Prostori/površine za razvoj i uređenje
 2. 2.1. Infrastrukturni sustavi M 1:25000
  Promet
 3. 2.2. Infrastrukturni sustavi M 1:25000
  Pošta i telekomunikacije
 4. 2.3 Infrastrukturni sustavi M 1:25000
  Energetski sustav
 5. 2.4.1 Infrastrukturni sustavi M 1:25000
  Vodnogospodarski sustav
 6. 2.4.2 Infrastrukturni sustavi M 1:25000
  Uređenje vodotoka i voda
 7. 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora M 1:25000
  Područja posebnih uvjeta korištenja
 8. 3.2.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora M 1:25000
  Područja posebnih ograničenja u korištenju
 9. 3.2.b Uvjeti korištenja i zaštite prostora M 1:25000
  Područja posebnih ograničenja u korištenju
 10. 3.3 Uvjeti korištenja i zaštite prostora M 1:25000
  Posebne mjere
 11. 4. Granice građevinskih područja na kopijama katastarskog plana M 1:25000
  Pregledna karta

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

 1. 4.11 KO_KUĆIBREG -Model
 2. 4.1 KO_SAVUDRIJA -Model
 3. 4.10.a KO_BRDO -Model
 4. 4.10.b KO_BRDO -Model
 5. 4.2.a KO_KAŠTEL -Model
 6. 4.2.b KO_KAŠTEL -Model
 7. 4.3.a KO_KRŠETE nn-Model
 8. 4.3.b KO_KRŠETE nn-Model
 9. 4.4 KO_LOVREČICA -Model
 10. 4.5.a KO_BUJE -Model
 11. 4.5.b KO_BUJE -Model
 12. 4.6.a KO_KRASICA nn-Model
 13. 4.6.b KO_KRASICA nn-Model
 14. 4.7 KO_TRIBAN -Model
 15. 4.8 KO_MOMJAN -Model
 16. 4.9.a KO_MERIŠĆE -Model
 17. 4.9.b KO_MERIŠĆE -Model

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela naselja Buje: Rudine – Vladimir Nazor

UPU_RUDINE_V_NAZOR_1 Namjena
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-1 Promet
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-2 EKI
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-3 Energetika
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-4 Vodoopskrba
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-5 Odvodnja
UPU_RUDINE_V_NAZOR_3 Korištenje zaštita
UPU_RUDINE_V_NAZOR_4 Način gradnje
UPU_RUDINE_V_NAZOR Odluka o donošenju
Integralni tekst UPU Rudine – V.Nazor

Ažurirano 26.10.2022.

1 – Izmjene i dopune UPU RUDINE – V.NAZOR
10 – grafika – korištenje i namjena površina
21 – grafika – prometna i ulična mreža
22 – grafika – javne telekomunikacije
23 – grafika – plinoopskrba i elektroopskrba
24 – grafika – vodoopskrba
25 – grafika – odvodnja otpadnih i oborinskih voda
30 – grafika – uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
40 – grafika – oblici korištenja, način i uvjeti gradnje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela naselja Buje: SAN SEBASTIJAN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GLAVICE

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA područja Mazurija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL DORINA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKOG PODRUČJA MUŽOLINI

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K)

UPU PZ Plovanija Istok Odluka o donošenju SN_GB_22_19

Namjena

Promet

EKI

Elektrika

Vodoopsrba

Odvodnja

Oblici korištenja

Ograničenja i mjere

Uvjeti gradnje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TRP PORTA MADONA (T1;T2)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja TRP Porta Madona (T1;T2)

Donosi se Urbanistički plan uređenja TRP Porta Madona (T1;T2). Urbanistički plan uređenja TRP Porta Madona (T1;T2) se donosi u skladu s odredbama ove Odluke i sadržajem elaborata „Urbanistički plan uređenja TRP Porta Madona (T1;T2)“, kojeg je izradila tvrtka Novi Urbanizam d.o.o., Pula.

 1. Odluka o donošenju UPU Porta Madona
 2. Namjena UPU TRP PORTA MADONA – Model
 3. Promet UPU TRP PORTA MADONA – Model
 4. EKI UPU TRP PORTA MADONA – Model
 5. Elektro UPU TRP PORTA MADONA – Model
 6. Voda UPU TRP PORTA MADONA – Model
 7. Odvodnja UPU TRP PORTA MADONA – Model
 8. Zaštita ograničenja UPU TRP PORTA MADONA – Model
 9. Uvjeti gradnje UPU TRP PORTA MADONA – Model

Urbanistički plan uređenja naselja Mužolini Gornji

 1. UPU Mužolini Gornji TEKST
 2. Namjena UPU naselja Gornji Mužolini
 3. Promet UPU naselja Gornji Muzolini
 4. EKI UPU naselja Gornji Mužolini
 5. Elektroopskrba UPU naselja Gornji Mužolini
 6. Vodoopskrba UPU naselja Gornji Mužolini
 7. Odvodnja UPU naselja Gornji Mužolini
 8. Korištenje i zaštita UPU naselja Gornji Mužolini
 9. Način gradnje UPU naselja Gornji Mužolini

Istaknuto

Skip to content