Novosti

RANG LISTA UČENIKA – DODJELA STIPENDIJA (školska godina 2013/2014)

Objava: 21.11.2013.

Razmatrajući prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija za školsku/akademsku
godinu 2013./2014. te na temelju članka 16. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu
stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11 /09),
Zaključka o broju, vrstama i visini stipendija za učenike i studente («Službene
novine» Grada Buja broj 8/13) i članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene novine»
Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradonačelnik Grada Buja, donosi

ZAKLJUČAK o dodjeli stipendije učenicima

1. Prihvaća se rang lista učenika koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija
utvrdilo i temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija za školsku godinu
2013./2014.
2. Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove Grada Buja izdavanje Rješenja i
potpisivanje Ugovora sa učenicima .
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Istaknuto

Skip to content