Prealoader

Proračun

PRORAČUN GRADA BUJA – BUIE ZA 2021. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE

Objava: 16.12.2020.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne
samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za
sljedeće dvije godine.
Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu („Narodne
novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15).
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće Grada Buja – Buie.
Gradonačelnik prijedlog proračuna dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine za
narednu kalendarsku godinu.
Predstavničko tijelo najkasnije do konca tekuće godine mora donijeti Proračun za narednu godinu.
U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o
privremenom financiranju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
OPĆI DIO Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji
se od strukture prihoda i rashoda iskazane po vrstama. U računu financiranja iskazuju se primici od
financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
POSEBNI DIO Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su u razdjele koji u Proračunu Grada Buja –
Buie čine Upravni odjeli gradske uprave. Unutar svakog razdjela iskazani su programi, projekti i
aktivnosti koje se planiraju financirati i koje su u nadležnosti pojedinog Upravnog odjela.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Buja – Buie
u narednom trogodišnjem razdoblju. (…)

Vidi vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content