Prealoader

Novosti

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja

Objava: 11.01.2021.

Gradonačelnik Grada Buja donosi Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Buja (u nastavku teksta: Grad).

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju na druge pravne osobe koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada i svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada te su upisane u odgovarajuće registre i kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: Natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od strane nadležnog Upravnog odjela Grada kroz proračun Grada i program javnih potreba.

Vidi vezani dokument.

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2021. godini

Godišnjim planom raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2021. godini utvrđuju se javni pozivi/natječaji za dodjelu sredstava iz Plana proračuna Grada Buje-Buie tijekom 2021. godine, okvirni datum objave, visina sredstava, programsko područje sa prioritetnim/podprioritetim područjem, okvirni broj ugovora, visina financijske podrške, trajanje financiranja, rok raspisivanja i ugovaranja po provedenom javnom pozivu/natječaju.

Vidi vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content