Prealoader

Novosti

POZIV za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Grada Buja u 2017. godini

Objava: 23.12.2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog Poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Buja za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Buja, gradonačelnik Grada Buja raspisuje javni

POZIV za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Grada Buja u 2017. godini
 

I.

Grad Buje-Buie poziva udruge i potencijalne korisnike koji su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, građanskim inicijativama i aktivnostima udruga koje djeluju na području Grada i doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

II.

Prijavitelji sukladno ovom javnom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, građanske inicijative i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:
 

01.  KULTURA

02.  SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

03.  OBRAZOVANJE I MLADI

04.  SOCIJALNA SKRB

05.  ZDRAVLJE, DJECA I MLADI SA TEŠKOĆAMA

06.  GOSPODARSTVO-POLJOPRIVREDA

III.

Prijavitelji mogu prijaviti programe,  projekte, manifestacije i aktivnosti koji pridonose razvoju ovisno o prioritetnom području,  kako slijedi:

1.Prioritetno područje: KULTURA

   Ø Izdavanje knjižne građe

   Ø Izdavanje CD-a i DVD-a glazbenih skupina s područja Grada

   Ø Razvoj kulturnog amaterizma

   Ø Rad u kulturi s djecom i mladima

   Ø Promocija kulturne baštine Buja

   Ø Festivali/susreti udruga u kulturi

   Ø Promocija kulturne baštine nacionalnih manjina

   Ø Aktivnosti u kulturi usmjerene ka povećanju turističke ponude

 

2. Prioritetno područje: SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

   Ø Valorizacija i promocija prirodnih znamenitosti područja Grada

   Ø  Djeca i mladi

   Ø  Sportski susreti i natjecanja
 

3. Prioritetno područje: OBRAZOVANJE I MLADI

   Ø Studenti

   Ø Nacionalna i međunarodna suradnja studentskih udruga
 

4. Prioritetno područje: SOCIJALNA SKRB

   Ø Socijalno ugrožene skupine stanovništva

   Ø Osobe s invaliditetom

   Ø Djeca i mladi

   Ø Žrtve obiteljskog nasilja

   Ø Branitelji
 

5. Prioritetno područje: ZDRAVLJE, DJECA I MLADI SA TEŠKOĆAMA

   Ø Stručna predavanja, edukacije, radionice

   Ø Djeca i mladi sa intelektualnim poteškoćama

   Ø    Akcije prevencije
 

6. Prioritetno područje: GOSPODARSTVO-POLJOPRIVREDA

   Ø Stručna predavanja i edukacije

   Ø Valorizacija i promocija pčelarstva, vinarstva, vinogradarstva, maslinarstva

   Ø Nacionalna i međunarodna suradnja srodnih udruga

 

IV.

Ukupno planirana vrijednost javnog Poziva je  253.300,00 kuna.

Planirana vrijednost ovog Poziva po područjima te najniži i najviši iznos sredstava po prioritetnim područjima i očekivani broj ugovora po područjima određuju se kako slijedi:

TABELU SA OVIM PODACIMA MOŽETE POGLEDATI U VEZANOM DOKUMENTU “POZIV ZA FINANCIRANJE”


V.

Rok za podnošenje prijava je 39 dana od dana objave javnog Poziva za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Buja-Buie, odnosno do 31. siječnja 2017. godine.  
                                              

VI.

Prijedlozi projekata/programa/građanskih inicijativa/aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Buja Buie (www.buje.hr).

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku, te u elektroničkom obliku OBRAZAC 1 i OBRAZAC 2 (CD/DVD).
 

VII.

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce popunjene putem računala, vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom prijavitelja.

Navedenu tiskanu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu:
 

GRAD BUJE BUIE

Upravni odjel za opće poslove

Odsjek za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo

Istarska 2, 52460 Buje
 

ili osobno u pisarnicu Grada Buja (radnim danom od 8,00 do 15,00 sati).
 

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i

aktivnosti na području Grada Buja u 2017. godini – NE OTVARAJ“

 

VIII.

Prijedlog Odluke o dodjeli financijskih sredstava donosi Povjerenstvo za provedbu postupka financiranja programa i projekata udruga, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

IX.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijet prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po ovom pozivu.

X.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Pozivom i koje nisu sačinjene sukladno pripadajućim Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.
 

XI.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte:  n.frankovic@buje.hr, najkasnije do 15. siječnja 2017. godine. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

XII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe po ovom Pozivu opisani su u Uputama za prijavitelje.

 

Istaknuto

Skip to content