Prealoader

Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 18.12.2020.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u utorak, 22. prosinca 2020., u 19.00 sati
telefonskim putem – virtualna konferencijska dvorana na telefonskom broju 052/ 492 418 sa autorizacijskim PIN-om : 2418#

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie
2. Četvrte izmjene i dopune plana Proračuna Grada Buja-Buie za 2020. godinu
s odgovarajućim programima
3. Odluka o korištenju sredstava beskamatnog zajma iz državnog proračuna
4. Prijedlog Odluke o donošenju UPU TRP Porta Madona
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Umag
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Umag
7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja-Buie
8. Plan rada Gradskog vijeća Grada Buja-Buie za 2021. godinu
9. Pitanja, prijedlozi i informacije
10. Razno 

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r.

————————-


Ai sensi dell’articolo 23 del Reg.di procedura del Consiglio cittadino della Città di Buie convoco :
La XL seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
che si terrà martedì, 22 dicembre 2020, alle ore 19.00
telefonicamente – sala conferenza virtuale al numero di telefono 052/ 492 418 con il codice di autorizzazione: 2418#

Per la seduta propongo il seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della XXXIX seduta del Consiglio cittadino della Città di Buje- Buie
2. Quarte modifiche ed integrazioni del Bilancio della Citta’ di Buie per il 2020.
3. Delibera sull’utilizzo del prestito senza interessi dal Bilancio dello Stato
4. Approvazione del Piano Urbanistico ZST Porta Madona
5. Delibera sul previo consenso alla proposta dell’ Accordo sull’istituzione dell’ Unita` Pubblica dei Vigili del Fuoco di Umago
6. Delibera sul previo consenso alla proposta del Statuto dell’ Unita` Pubblica dei Vigili del Fuoco di Umago
7. Delibera sulla scelta dell’offerta piu’ favorevole relativa alla gara pubblica per la vendita dei terreni agricoli di proprieta’ della Repubblica di Croazia siti sul territorio della Citta’ di Buje-Buie
8. Programma di lavoro del Consiglio cittadino per il 2021.
9. Interpellanze, proposte ed informazioni
10. Varie ed eventuali 

Invito tutti i membri del Consiglio cittadino ad aderire al presente invito. In caso di impedimento Vi preghiamo di avvisare l’Assessorato per gli affari generali al numero di telefono 772 122.

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUIE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Rino Duniš, m.p

Istaknuto

Skip to content