Prealoader

Gradsko vijeće

Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 21.11.2016.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u petak,  25. studenoga 2016., u 18.00 sati u prostorijama POU Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja Grada Buje-Buie od 2016. do 2020. godine
4.    Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu sa odgovarajućim programima kako slijedi:
–    Prijedlog programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci  predškolske dobi za Grad
Buje u 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
–    Prijedlog programa javnih potreba u području kulture u Gradu Buje u 2017. godini sa
projekcijama za 2018. i 2019. godinu
–   Prijedlog programa javnih potreba u području školstva, obrazovanja i mladih za Grad Buje za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
–    Prijedlog programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Grad Buje u 2017. godini sa     projekcijama za 2018. i 2019. godinu
–  Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za Grad Buje u 2017. godini sa projekcijama za 2018 i 2019. godinu
–   Prijedlog programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za Grad Buje u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
–    Prijedlog programa investicijskog i tekućeg održavanja i ostalih kapitalnih ulaganja u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
–    Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
–   Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
–    Prijedlog programa kapitalnih ulaganja i izrade prostorno planske dokumentacije za Grad Buje u 2017. godini,
–    Prijedlog programa EU i ostalih fondova za Grad Buje u 2017. godini
5.    Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2017. godini
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Buja
7.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Buja
8.    Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Buja-Buie za razdoblje od 2017. do 2020. godine
9.    Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu
10.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju Ulice 1. svibnja u Bujama
11.    Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č.br. 291/4 u k.o. Kaštel
12.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
13.    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
14.    Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.

Istaknuto

Skip to content