Prealoader

Gradsko vijeće

Poziv – 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 18.07.2014.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja, koja će se održati u četvrtak,  24.07.2014., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje.
Dnevni red:
1.    Verifikacija mandata i prisega zamjenskog člana Gradskog vijeća sa liste IDS-DDI
2.    Pitanja, prijedlozi i informacije
3.    Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
4.    Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Buja
5.    Imenovanje zamjenskog člana u radnim tijelima Gradskog vijeća:
–    Odbor za Statut, poslovnik i administrativna pitanja
–    Odbor za gospodarsku politiku, razvoj i financije
6.    Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Gradskog vijeća Grada Buja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
7.    Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Buja u 2014. godini
8.    Prijedlog izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima
9.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie
10.    Prijedlog Pravilnika o cijenama zakupa zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada Buja
11.    Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara
12.    Obračun naknade za izdvajanje šumskog zemljišta radi izgradnje Poduzetničke zone Mazurija
13.    Prijedlog Odluke o  prijenosu  prava  vlasništva  bez  naknade  na  komunalnoj  vodnoj  građevini na k.č.br. 1505/2 k.o. Buje (vodosprema Bibali) trgovačkom društvu ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet
14.    Prijedlog Suglasnosti o davanju stana u najam u Domu kulture u Marušićima
15.    Prijedlog Odluke o poništenju dijela natječaja za k.č.br. 355/38 i k.č.br. 355/42 obje k.o. Buje
16.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
17.    Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
18.    Razno

Ordine del giorno

1.    Verifica del mandato e giuramento del membro supplente del Consiglio cittadino proveniente dalla lista IDS -DDI
2.    Interpellanze, proposte ed informazioni
3.     Verifica del verbale dell`ottava seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
4.    Elezione del vicepresidente del Consiglio cittadino
5.     Nomina del membro supplente negli organi di lavoro del Consiglio cittadino:
-Comitato per lo Statuto, regolamento e questioni amministrative
-Comitato per la politica economica, sviluppo e finanze
6.    Proposta di Decisione in merito alla nomina di un rappresentante  del Consiglio cittadino della Città di Buie per la Commissione per l’assegnazione degli affitti dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia
7.    Proposta di Decisione sul conferimento dei riconoscimenti pubblici della Città di Buie per il 2014.
8.    Proposta di modifica ed integrazione della Decisione che stabilisce i criteri per l’assegnazione di borse di studio agli alunni e studenti
9.    Proposta di Conclusione sull`approvazione preliminare della proposta del nuovo Statuto e del Regolamento sul lavoro del Dječji vrtić Buje – Asilo infantile Buie
10.    Proposta del Decreto sui prezzi di locazione di terreni e fabbricati di proprietà del Città di Buie
11.    Proposta di Decisione sulle misure agro-tecnice e misure per la cura e la manutenzione di terreni agricoli, e misure di protezione antincendio
12.     Calcolo dell`imposta per l’esclusione dei  terreni forestali, per la costruzione della zona Imprenditoriale di Mazuria
13.    Proposta di Decisione sul trasferimento dei diritti di proprietà, senza compenso, sulla costruzione per la gestione dell`acqua sito sulla p.c.n. 1505/2 del C.c. di Buie (serbatoi di acqua Bibali) alla società ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet
14.    Proposta di  Consenso nell`affittare un appartamento nella Casa di cultura a Marusici
15.     Proposta di Decisione sull`annullamento  di una parte del bando di concorso relativo alle p.c.n.  355/38 e  p.c.n. 355/42 entrambi nel C.c.di Buie
16.    Proposta di Decisione in merito all’accettazione dell’offerta migliore e stipulazione del contratto per la compravendita di beni immobili
17.    Proposta del Bando di concorso per la vendita  degli immobili di proprietà della Città di Buie
18.    Varie


Istaknuto

Skip to content