Prealoader

Objave

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok

Objava: 06.03.2019.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18) i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), te prethodnog mišljenja Odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, KLASA: 351-03/19-01/24, URBROJ: 2163/1-08-02/5-19-03 od 27. veljače 2019., Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28.02.2019. godine donosi


ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K) (dalje: Odluka), radi detaljne razrade prostorno – programskog rješenja uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja opće poslovne namjene Plovanija – Istok (K), definiranog Prostornim planom Grada Buja (Službene novine grada Buja broj 02/05, 10/11, 01/12, 5/15, 21/18).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K) (dalje:Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju Zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu, te izvori financiranja izrade Plana. (…)

Vidi vezani dokument.

Istaknuto

Skip to content