Prealoader

Poziv - financiranje udruga

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2023. godinu

Objava: 23.03.2023.

Sukladno odredbama članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (Narodne novine broj 26/15, 37/21) i temeljem članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18, 19/18-pročišćeni tekst, 04/21), Gradonačelnik Grada Buja razmatrajući dopis i Prijedloga voditelja Povjerenstva za ocjenjivanje prijava za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte/manifestacije od 22.03.2023., donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2023. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis korisnika čije su prijave u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2023. godini, KLASA: 402-01/22-01/03, URBROJ: 2163-2-01/1-22-2 objavljen 11.01.2023., upućene na procjenu/ocjenu i kojima su za programe/projekte odobrena financijska sredstva u 2023. godini.

Članak 2.
Ovom Odlukom vrši se realokacija sredstava na podprioritete na koje je pristiglo više prijava, a koje su pozitivno ocijenjene te koje su dobile visoki broj bodova.
Po okončanom postupku stručne procjene i ocjene te realokacije sredstava utvrđuju se iznosi sufinanciranja programa/projekata/manifestacija kako slijedi:

Vezani dokumenti:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2023. godinu – .pdf
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2023. godinu – .docx

Istaknuto

Skip to content