Prealoader

Novosti

OBAVIJEST – prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada

Objava: 11.03.2022.

Obavještavamo korisnike usluge odvoza otpada na području Grada Buje da će s danom 1.4.2022. početi primjena novog sustava prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada. Za korisnike iz kategorije „kućanstva – obiteljske kuće“, reciklabilni otpad se prikuplja iz vlastitih zaduženih spremnika „od vrata do vrata“ tj. sa kućnog praga. Za korisnike u sustavu polupodzemnih spremnika, reciklabilni otpad odlaže se kao i do sada u za to namijenjene polupodzemne spremnike. Višestambene zgrade koje zadužuju individualne spremnike za miješani komunalni otpad (MKO) zadužuju i vlastite spremnike za reciklabilni otpad.

Svi korisnici usluge prikupljanja otpada imaju na raspolaganju:

PLAVI SPREMNIK – papir i karton

ŽUTI SPREMNIK – plastika i metal

ZELENI SPREMNIK – staklo

Dani odvoza otpada u tjednu po naseljima ostaju nepromijenjeni. U dane odvoza miješanog komunalnog otpada (MKO) odvoziti će se i jedna vrsta reciklabilnog otpada sukladno rasporedu naznačenom na kalendaru odvoza.

Ukoliko niste preuzeli spremnike za reciklabilni otpad možete se obratiti 6. Maj-u d.o.o. – služba za korisnike na mail adresu info@6maj.hr ili na broj telefona 052/741-585.

VEZANI DOKUMENT:
Obavijest – prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada


AVVISO – sistema di raccolta dei rifiuti urbani riciclabili

Si informano gli utenti del servizio di raccolta rifiuti nell’area delle Citta’ di Buie che in data 1.4.2022. iniziera l’implementazione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani riciclabili. Per gli utenti della categoria “Famiglie – case unifamiliari”, i rifiuti riciclabili verrano raccolti dai propri contenitori indebitati “da porta a porta” cioè alla soglia di casa. Per gli utenti nel sistema di contenitori semi interrati, i rifiuti riciclabili vengono smaltiti come prima, nei contenitori semi-sotterranei destinati a tale scopo. Le pallazzette pluriappartamentali che hanno in consegna i contenitori individuali per i rifiuti urbani misti , addebitano anche i propri contenitori per i rifiuti riciclabili.

Tutti gli utenti del servizio comunale hanno a disposizione i seguenti contenitori:

CONTENITORE BLU – carta e cartone

CONTENITORE GIALLO – plastice e metallo

CONTENITORE VERDE – vetro

I giorni di raccolta dei rifiuti durante la settimana nei paesi rimangono invariati. Nei giorni di rimozione dei rifiuti urbani misti saranno smaltiti anche un tipo di rifiuto riciclabile secondo il programma indicato nel calendario dei trasporti.

Se non avete ritiratto i contenitori per i rifiuti riciclabili, siete invitati a contattare 6. Maj d.o.o. – assistenza clienti alla nostra e-mail info@6maj.hr ho al numero di telefono 052/741-585.

Documento allegato:
AVVISO – sistema di raccolta dei rifiuti urbani riciclabili

Istaknuto

Skip to content