Novosti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BUJA U 2014. GODINI

Objava: 27.03.2014.

GRAD BUJE , Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom  po objavljenom Javnom pozivu za JLS od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 27. ožujka  2014. raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA
NA PODRUČJU GRADA BUJA U 2014. GODINI1. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu korištenja obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE) u obiteljskim kućama na području grada buja u 2014. godini

Cilj Javnog poziva je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika Grada Buja za sudjelovanje u navedenom Projektu. Na temelju sakupljenih prijava o iskazu interesa za sudjelovanje u Projektu, Grad Buje će, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond), zatražiti potrebna financijska sredstva za subvencioniranje predmetnog Projekta.

Na temelju Odluke Fonda o količini odobrenih sredstava za subvencioniranje, Grad Buje će u tijeku 2014. godine raspisati Natječaj za sudjelovanje fizičkih osoba s područja Grada Buja u Projektu, prema uvjetima koji će biti određen Pravilnikom, nakon čega će sve zainteresirane fizičke osobe moći podnijeti Zahtjev za sudjelovanje u spomenutom Projektu.
Fizičke osobe koje su prethodno predale prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu, te su ispunile tražene uvjete, ostvarit će dodatne bodove pri prijavi na natječaj.  
Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi nabave i ugradnje opreme sustava OIE nastali nakon dana objave Javnog poziva od strane Fonda u „Narodnim novinama“. Vrijeme nastanka troška dokazuje se datumom izdavanja računa za nabavu i ugradnju opreme.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdani trošak.

Opravdani troškovi ulaganja na koje se odnosi ovaj Javni poziv su troškovi nabave i ugradnje opreme sustava sa:

1.    Sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za pripremu potrošne vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje
2.    Kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode
3.    Fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije
4.    Vjetrogeneratorima za proizvodnju električne energije
5. Dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP3,2; EER3,1), voda-vodai zemlja-voda (COP4,45, EER5,05)

Napomene:
Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prikupljanje ponuda JLP(R)S za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća dodijelit će se sredstva u udjelu:
–    FZOEU: do 40% uloženih (opravdanih sredstava) ali ne više od 12.000,00 kn (PDV uključen) po obiteljskoj kući
–    JLS : min 10% uloženih (opravdanih sredstava)

2. KORISNICI SREDSTAVA
    Pravo na predaju prijave za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu imaju fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća, koje imaju prebivalište na području Grada Buja i koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere za koje iskazuju interes i za koje će se kasnije raspisati Natječaj. Pojedina fizička osoba može podnijeti iskaz interesa za sudjelovanje najviše 2 sustava po kućanstvu.

U smislu ovog javnog poziva, obiteljska kuća je zgrada na zasebnoj građevnoj čestici, građevinske bruto površine do 400 m2, koja je u cijelosti namijenjena stanovanju i ima najviše  dvije (2) stambene jedinice.  

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI
Uvjeti koje Podnositelji prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu moraju udovoljavati su sljedeći:
#    punoljetna, fizička osoba s prebivalištem na području Grada Buja;
#    obiteljska kuća za koju se planira provedba Projekta mora se nalaziti na području Grada Buja;
#    posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kućom u kojoj se planira provedba Projekta (vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu)
#    posjedovanje odgovarajućeg pravomoćnog akta kojim se dokazuje legalnost građevine;
#    nepostojanje nepodmirenih dugovanja prema Gradu Buje;
#    spremnost ulaganja predviđenih vlastitih sredstava u određenom postotku za provedbu Projekta za koji se iskazuje interes;
#    prihvaćanje općih uvjeta ovog Javnog poziva.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji prijava na ovaj Javni poziv moraju priložiti:

1)    Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa;
2)    Presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva na adresi obiteljske kuće u kojoj se Projekt provodi;
3)    Vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu, u izvorniku ili preslici (ne stariji od 30 dana), ukoliko je obiteljska kuća u suvlasništvu dostaviti suglasnost na projekt svih suvlasnika, ukoliko je obiteljska kuća u vlasništvu člana uže obitelji dostaviti suglasnost vlasnika;
4)    Izjavu vlasnika predmetnog stambenog objekta da je spreman sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu za Javni poziv za iskaz interesa u dijelu koji se ne financira iz sredstava za subvencioniranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;  
5)    Dokaz da je obiteljska kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji /NN 153/13/;
6)    Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Buje;
7)    Ponudu, projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača opreme ili ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom opreme i radova;
8)    Za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Ministarstva kulture Republike Hrvatske,  Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli.

5. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
Kriteriji za bodovanje, na temelju kojih će se sastaviti lista prednosti, bit će definirani Pravilnikom koji će biti donesen u skladu s uvjetima definiranim natječajem Fonda.

Fizičke osobe koje su ispunile uvjete prijave na ovaj Javni poziv, ostvarit će dodatne bodove pri prijavi na natječaj Grad Buja koji će biti raspisan ukoliko Fond odobri tražena sredstva za navedeni Projekt.
 
Vlasnici obiteljskih kuća mogu se javiti za sufinanciranje najviše dva sustava po kućanstvu.
 
Točan broj kućanstava koja će ostvariti pravo na subvenciju utvrdit će se naknadno, nakon što Grad Buje zaprimi Odluku Fonda o količini odobrenih sredstava za subvencioniranje i raspiše Natječaj za sudjelovanje u Projektu.
S odabranim korisnicima sklopit će se Ugovor kojim će biti definiran iznos koji se subvencionira, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.

Sva druga objašnjenja i potankosti vezana uz projekt i sudjelovanje korisnika u Projektu bit će naknadno navedena u Natječaju Grada Buja koji će biti objavljen u 2014. godini.

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave na Javni poziv za iskaz interesa dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu: GRAD BUJE, Istarska 2, 52 460 BUJE
ili osobno u pisarnici Grada Buja, BUJE, Istarska 2, u uredovno radno vrijeme,  uz naznaku: „ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BUJA U 2014. GODINI – NE OTVARATI“

Krajnji rok za dostavu prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu je  10. svibnja 2014. godine.  
Prijave za iskaz interesa i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.
Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

7. IZVOĐAČI RADOVA
Javnim pozivom za iskaz interesa nije propisan proizvođač opreme kao ni izvođač radova. Za izvođenje radova mora se angažirati pravna ili fizička osoba (obrt) registrirana i ovlaštena za odgovarajuću djelatnost.

8. OSTALE INFORMACIJE
Ovaj Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na službenim internet stranicama Grada Buja www.buje.hr i na oglasnoj ploči.

Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva mogu se preuzeti na internet stranicama Grada Buja i u uredovno vrijeme u pisarnici Grada Buja, BUJE, Istarska 2:
1)    Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu korištenja obnovljivih izvora energije u  obiteljskim kućama na području Grada Buja u 2014. godini;
2)    Prijavni obrazac za Javni poziv za iskaz interesa;
3)    Izjava o osiguranju sredstava i prihvaćanju općih uvjeta Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu korištenja obnovljivih izvora energije u  obiteljskim kućama na području Grada Buja u 2014. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Gradske uprave Grada Buja na telefon 052 772 122 ili putem e-pošte info@buje.hr

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv za iskaz interesa, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Buje da osnovne podatke o podnositelju prijave i projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.
    
Gradonačelnik
Edi Andreašić

Istaknuto

Skip to content