Prealoader

Notizie

ZAPISNIK sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od 27.02.2015.

Pubblicato: 05.05.2015.

ZAPISNIK sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja od  27.02.2015.
koja se održava  u prostorijama POU Buje

Početak sjednice u 19,00 sati.
Sjednici prisustvuju slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: Fabrizio Vižintin, Norma Acquavita, Eliana Barbo,   Moreno Pucer,  Moreno Mamilović, Bojana Puzigaća, Jasna Opačak,  Valter Marušić, Roberto Hrobat, Damir Kovačević, Franjo Pavliček, William Vigini, Fermino Civitan.
Nisu prisutni: Mate Mekiš i Maurizio Franceschini, koji su opravdali nemogućnost dolaska. 

Prisutni su Gradonačelnik Grada Buja Edi Andreašić, zamjenik Valdi Glavičić, pročelnici upravnih odjela Loreta Makovac i Elvis Glavičić te službenici Nada Franković, Mauricio Sinković, Jelena Bojić i Sabina Burolo.
Zapisničar: Sabina Burolo                         .
Sjednicu vodi predsjednik Gradskog vijeća, Fabrizio Vižintin.
Sjednica se tonski snima, a snimak će biti pohranjen u zgradi gradske uprave.

Predsjednik Gradskog vijeća otvara 14. redovnu sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 13 vijećnika i konstatira da postoji kvorum potreban za održavanje sjednice.
Odmah je uvodno predložio izmijenjeni redoslijed dnevnog reda, kako slijedi:

Dnevni red

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2014. godinu
 2. Pitanja, prijedlozi i informacije
 3. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
 4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie
 5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog Statuta Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d’ infanzia italiana FREGOLA Buie
 6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2015. godinu
 7. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine
 8. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama
 9. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika
 10. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2015. godinu, u sklopu Odluke o  dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke,
 12. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 14. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova
 15. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2015. godinu
 16. Prijedlog Odluke  o  utvrđivanju  zakupnine za poslovni  prostor  poštanskog  ureda  Buje  ( HP – Hrvatska  pošta d.d.)
 17. Zaključak o  postupanju u postupcima vezanim za utvrđivanje prava vlasništva i reguliranju  imovinskopravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom
 18. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
 19. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
 20. Razno

Detaljnije u privitku…

In primo piano

Skip to content