Prealoader

Catalogo di informazioni

Pubblicato: 05.03.2013.

KATALOG INFORMACIJA GRADA BUJA

1. OPĆI AKTI

1.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje

1.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine)

Napomena: Opći akti do 28.03.1997. godine čuvaju se u izvornom obliku u pismohrani ili nadležnom upravno odjelu, a nakon tog datuma objavljeni su u “Službenim novinama Grada Buja”.

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje

2.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine)

Napomena: Svi akti iz navedenog razdoblja nalaze se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata)

3.1. Gradskog vijeća Grada Buja od 1993. godine i nadalje

3.2. Poglavarstva Grada Buja od 1993. godine i nadalje (do lipnja 2009. godine)

Napomena: Sva dokumentacija iz navedenog razdoblja nalazi se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

4. POPIS IMOVINE GRADA BUJA

5. POPIS STANOVA NA PODRUČJU GRADA BUJA

6. POPIS POČASNIH GRAĐANA GRADA BUJA I OSOBA KOJIMA SU DODIJELJENA JAVNA PRIZNANJA GRADA

7. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena: Dokumentacija iz točke 4.,5., 6. i 7. nalazi se u pismohrani Grada Buja ili u nadležnom upravnom odjelu.

8. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Napomena: Dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

9. DOKUMENTACIJA O IMOVINSKIM I OBVEZNO-PRAVNIM ODNOSIMA GRADA BUJA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA (gospodarenje nekretninama)

Napomena: Dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

10. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA BUJA
Napomena: Evidencija se nalazi u u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

11. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI

Napomena: Dovršeni predmeti nalaze se u pismohrani Grada Buja, a nedovršeni u nadležnim upravnim odjelima.

12. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Napomena: Dokumentacija za okončane nabave nalazi se u pismohrani Grada Buja, a za nabave u tijeku, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

13. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Napomena: Dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Grada Buja, a dio u nadležnom upravnom odjelu.

14. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Napomena: Dokumentacija se nalazi pismohrani Grada Buja ili , a dio u nadležnom upravnom odjelu.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 173/03) i članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, br. 11/09), Gradonačelnik Grada Buja, dana 01. listopada 2009. godine, donosi

O D L U K U

o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Buja

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Buje, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrñeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Grada Buja koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašteniku prava na informaciju omogućit će se pristup informaciji na jedan od načina navedenih u ćlanku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji odredi Službenik za informiranje.

Članak 4.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, odnosno drugi službenik u čijoj je nadležnosti djelatnost za koju se traži informacija, a u okviru uredovnog vremena Gradske uprave.

Članak 5.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4). U slučaju dostavljanja ovlašteniku preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.

Članak 6.

Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Grada Buja broj: 2402006-1804200004, model 24, poziv na broj: 7706-(broj zahtjeva iz upisnika), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u “Službenim novinama Grada Buja” i istaknuti će se na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Buja.


Klasa: 008-02/09-01/02
Urbroj: 2105/01-01-09-3
Buje, 01. listopada 2009.
GRADONAČELNIK GRADA BUJA
Edi Andreašić, v.r.

In primo piano

Skip to content