Prealoader

Comitato locale

Pubblicato: 04.03.2013.

MJESNI ODBORI – SASTAV U MANDATU  2019.- 2023.

Mjesni odbor je pravna osoba osnovana Statutom Grada Buja kao jedinica mjesne samouprave, te kao oblik neposrednog sudjelovanja građana na tom području u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.   
U okviru svog samoupravnog djelokruga Mjesni odbor brine i predlaže nadležnim tijelima mjere:

 • za uređenje naselja i sela na svom području;
 • za poboljšanje kvalitete življenja i stanovanja na svom području;
 • brine o obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te o održavanju objekta i uređaja;
 • mjesne i lokalne infrastrukture na svom području;
 • potrebama građana u djelatnosti brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja
 • zadovoljavanju potreba građana u područjima kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, tehničke kulture i športa;
 • komunalnom redu, očuvanju prirode i o zaštiti okoliša na svom području
 • organiziranju pučkih svečanosti i priredba
 • obavlja i druge poslove koje im povjeri Gradonačelnik Grada Buja iz svog samoupravnog djelokruga 

Tijela Mjesnih odbora su: Vijeće, Predsjednik i Potpredsjednik Vijeća. Vijeće ima pet ili sedam (Buje, Kaštel) članova. Na području Grada Buja osnovano je sedam mjesnih odbora: Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Marušići, Momjan i Triban.

Mjesni odbor Buje

Mjesni odbor Buje obuhvaća slijedeća naselja: Buje i Pontić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. JOSIP PEJIĆ – predsjednik
 2. STJEPAN BRALA – potpredsjednik
 3. IVAN ŠUPRNA
 4. MILANKA MARIĆ
 5. FRANCO BASIACO
 6. WILLIAM VIGINI
 7. SONJA BULJEVIĆ

Mjesni odbor Kaštel

Mjesni odbor Kaštel obuhvaća naselja: Kaštel, Kaldanija, Fratrija, Kažete, Simonetija, Kazarole, Šćavonija, Volpija, Gadari, Vižinada, Montrin, Paldigija, Juki, Morožija, Todeški, Vrh, Medigija, Malotija, Dorina, Vinjarija, Specijarija, Markovac, Škrile, Kanedo, Mlini, Veli Mlin, Bužin, Škudelin, Mazurija, Kanegra, Plovanija.  

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. MILENA TOMASICH – predsjednica
 2. FRANKO GERGORIĆ – potpredsjednik
 3. ELENA ROJNIĆ
 4. DRAGOLJUB ŠMITRAN
 5. ALBINO MARUŠIĆ
 6. ROBERTO MEDICA
 7. ALEN BILOSLAVO

Mjesni odbor Krasica

Mjesni odbor Krasica obuhvaća naselja: Krasica, Mužolini Gornji, Bucaj, Stancija Zubin, Brajki, Punta, Gopci, Bekari, Plac, Punta, Vrh Činić, Krč, Baracija, Mužolini Donji, Glavači, Stancija Zrinjska, Jugovci, Kostelac, Stancija Loj, Vrh, Gornje Baredine Donje Baredine, Lozari i Stancija Torčelo.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. ECIO CINIĆ –  predsjednik
 2. ELEONORA GARDOŠ –  potpredsjednica
 3. GORAN GARDOŠ
 4. SILVANO PREGARA
 5. ROMANO CRISMAN

Mjesni odbor Kršete 

Mjesni odbor Kršete obuhvaca slijedeca naselja: Buroli, Jurcanija, Ljubljanija, Vinela, Gamboci, Kršete, Križine, Kukov Vrh, Kakovići i Stancija Bracanija.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. FERMINO CIVITAN – predsjednik
 2. ELIZABETA ZUBAK-JURKOVIĆ – potpredsjednica
 3. JOŠKO MORGAN
 4. MARIO BELETIĆ
 5. RANIJERI PETRETIĆ

Mjesni odbor Marušići

Mjesni odbor Marušići obuhvaća slijedeća naselja: Marušići, Črnci, Šaini, Jurini, Trkusi, Paliski, Brešani, Benečani, Šibenija, Lalovići, Čulihi, Mikorići, Sorbar, Bazuja, Škrlini i Dragočevac.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. ROBERTO HROBAT – predsjednik
 2. VALTER MARUŠIĆ – potpredsjednik
 3. MARINO MARUŠIĆ
 4. ROBERTA HROBAT
 5. MARINA ĐURĐEVIĆ

Mjesni odbor Momjan

Mjesni odbor Momjan obuhvaća slijedeća naselja: Dugo Brdo, Škrlići, Kučibreg, Kremenje, Kluni, Kortivi, Smilovići, Sv. Mavar, Matići, Gambocija, Grmunija, Kanedolo, Bošketo, Škarjevac, Stancija Petrinja, Stancijeta, Matići, Momjan, Brič, Kortina, Brdo, Stancija Viđini, Stanovići, Merišće, Rožmanija, Stražice, Veli Breg, Mali Breg, Soline, Stancijeta, Most, Vale, Cingarela, Dramac i Oskoruš.  

Članovi Vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. SERGEJ SINKOVIĆ – predsjednik
 2. MORENO KOZLOVIĆ – potpredsjednik
 3. ANDRO PROKOPLJEVIĆ
 4. RINO PRELAC
 5. STEFANO STOPAR

Mjesni odbor Triban

Mjesni odbor Triban obuhvaća naselja: Bibali, Krug, Tiola i Triban.  

Članovi vijeća Mjesnog odbora jesu:

 1. MORENO PUCER – predsjednik
 2. VIVIANA LEGOVIĆ SAVIAN – potpredsjednica
 3. VILIAM ĐURĐEVIĆ
 4. MAURO DRUŠKOVIĆ
 5. GIANLUCA ZUBIN

In primo piano

Skip to content