Prealoader

Addetto alle irregolarità

Pubblicato: 05.03.2013.

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06) i članka 6. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ br. 70/12), Gradonačelnik Grada Buja-Buie, Edi Andreašić, donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I
Ovom Odlukom imenuje se Mauricio Sinković osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Buje-Buie.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 052 772-122
Fax: 052 772-158
E-mail: m.sinkovic@buje.hr

II
Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i članka 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Mauricio Sinković obvezan je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

III Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, Klasa:470-01/12-01/01, Urbroj:2105/01-01/01-12-1 od 31.08.2012.

IV Ova Odluka stupa na snagu 01.08.2013. Klasa: 400-06/13-01/09 Urbroj:2105/01-01/01-13-2 Buje, 23.07.2013.

GRADONAČELNIK GRADA BUJA
Edi Andreašić,v.r.

In primo piano

Skip to content