Prealoader

Listino prezzi

Pubblicato: 05.03.2013.

Grad Buje je 01. listopada 2009. godine, donijelo O D L U K U o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Buja.

Istom Odlukom (članak 5.) određeno je:
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4).
U slučaju dostavljanja ovlašteniku preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.

Člankom 6. određeno je:
Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Grada Buja broj: 2402006-1804200004, model 24, poziv na broj: 7706-(broj zahtjeva iz upisnika), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 173/03) i članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, br. 11/09), Gradonačelnik Grada Buja, dana 01. listopada 2009. godine, donosi

O D L U K U
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Buja

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Buje, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona kojim se ureñuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Grada Buja koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašteniku prava na informaciju omogućit će se pristup informaciji na jedan od načina navedenih u ćlanku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji odredi Službenik za informiranje.

Članak 4.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, odnosno drugi službenik u čijoj je nadležnosti djelatnost za koju se traži informacija, a u okviru uredovnog vremena Gradske uprave.

Članak 5.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4).
U slučaju dostavljanja ovlašteniku preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.

Članak 6.

Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Grada Buja broj: 2402006-1804200004, model 24, poziv na broj: 7706-(broj zahtjeva iz upisnika), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u “Službenim novinama Grada Buja” i istaknuti će se na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Buja.

Klasa: 008-02/09-01/02
Urbroj: 2105/01-01-09-3
Buje, 01. listopada 2009.
GRADONAČELNIK GRADA BUJA
Edi Andreašić, v.r.

In primo piano

Skip to content