Prealoader

Piano strategico di sviluppo

Pubblicato: 03.12.2020.

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA GRADA BUJE-BUIE od 2016. do 2020.

Grad Buje-Buie o svojoj budućnosti promišlja planski i strateški. Strategija razvoja Grada Buje-Buie nastavlja se na Projekt ukupnog razvoja, temeljni strateški dokument u proteklom razdoblju od 2009. godine, koji je polazeći od analize stanja dao prve smjernice za razvoj i napredak područja.

Ključno načelo izrade strategije je u okvirima održivosti postići integraciju najznačajnijih gospodarskih, društvenih i okolišnih zahtjeva. Istovremeno, strategija treba biti usklađena s nacionalnim i europskim okvirom planiranja te obuhvatiti višegodišnje plansko razdoblje unutar kojeg se na lokalnoj razini realno mogu provesti određene strukturne promjene u društvu i gospodarstvu. Osim kontinuiteta u strateškom planiranju na lokalnoj razini, od izuzetnog je značaja usklađenost vizije, ciljeva i prioriteta sa strateškim ciljevima i prioritetima šireg područja odnosno više razine – regionalne, nacionalne i EU razine.

Proces izrade strategije podrazumijeva socio-ekonomsku analizu svih za lokalnu zajednicu značajnih segmenata života. Oslanjajući se podjednako na iskustvo lokalnih dionika i pisane izvore te baze podataka, u postupku izrade strategije kristaliziraju se osnovna razvojna pitanja, na koja strategija daje odgovore.

Pomoću SWOT analize identificiraju se dobre i loše strane lokalne zajednice te prilike i prijetnje iz okoline. SWOT analiza je temelj za definiranje strategije za poboljšanje stanja.

Najučinkovitije korištenje ograničenih lokalnih resursa je strateško usmjeravanje na razvojno najperspektivnije potencijale i najkritičnije probleme.

Strategija razvoja Grada Buje-Buie od 2016. do 2020. godine sadrži viziju i tri strateška cilja, s detaljnim opisom prioriteta i mjera te analiza usklađenosti sa strateškim dokumentima više razine. U poglavlju 5.Provedba i praćenje, opisano je kako će se vršiti nadzor i evaluacija propisanih mjera, navedeni su indikatori učinaka, odnosno kvantitativni pokazatelji učinkovitosti provedenih mjera te financijski okvir za realizaciju.

In primo piano

Skip to content