Prealoader

Notizie

Zaključak o usvajanju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2022. godini

Pubblicato: 22.12.2021.

Temeljem članka 4. i 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 65.a Statuta Grada Buje Buie («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), Gradonačelnik Grada Buje-Buie, donosi

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2022. godini

  1. Godišnjim planom raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2022. godini utvrđuju se javni pozivi/natječaji za dodjelu sredstava iz Plana proračuna Grada Buje-Buie tijekom 2022. godine, okvirni datum objave, visina sredstava, programsko područje sa prioritetnim/podprioritetim područjem, okvirni broj ugovora, visina financijske podrške, trajanje financiranja, rok raspisivanja i ugovaranja po provedenom javnom pozivu/natječaju.
  2. Sastavni dio ovog Zaključka je Tablični prikaz Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2022. godini.
  3. Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba okvirnog je karaktera i promjenjiv, te Grad Buje-Buie zadržava pravo raspisivanja dodatnih javnih poziva/natječaja, odnosno pravo promjene plana ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Buja te mrežnim stranicama Grada.
    Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2022. godini dostavlja se Uredu za udruge.

Vidi vezani dokument:
Zaključak o usvajanju godišnjeg plana koji sadrži i tabelu Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Buje-Buie u 2022. godini

GRAD BUJE-BUIE – CITTÀ DI BUJE-BUIE

Gradonačelnik – Il Sindaco
Fabrizio Vižintin, v.r.

In primo piano

Skip to content