Prealoader

Altri Concorsi

REZULTATI NATJEČAJA – PRAZNIK GROŽĐA 2019.

Pubblicato: 09.09.2019.

Na temelju članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), članka 8. Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina (“Službene novine Grada Buja”, broj 10/17) i Zapisnika od 09.09.2019., KLASA: 361-01/19-01/37, URBROJ:2105/01-05/02-19-20, Gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 09.09.2019., donosi

ODLUKU

Ovom Odlukom prihvaćaju se i predlažu za sklapanje ugovora o zakupu javne površine sljedeći ponuditelji:

– vidi vezani dokument

In primo piano

Skip to content