Prealoader

Notizie

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA BUJA-BUIE ZA 2021. GODINU

Pubblicato: 18.06.2021.

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Buja-Buie u 2021. godini

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada, priznanja i počasti Grada Buja, sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 5 /11).

Nagrade, priznanja i počasti Grada Buja dodjeliti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Buja prilikom obilježavanja Dana Grada Buja pojedincima i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Kandidati se mogu predložiti za slijedeće nagrade i priznanja:

Nagrada Grada Buja za životno djelo, kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom, kao životnim djelom, iz bilo koje oblasti stvaralaštva, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Buja.

Povelja “Počasni građanin Grada Buja” kao posebna počast, dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobitim doprinosom zadužili Grad Buje i njegove građane, neovisno o tome radi li se o domaćem ili stranom državljaninu.

Medalja Grada Buja dodjeljuje se fizičkim osobama za postignute izvanredne rezultate, uspjehe u radu i doprinos za razvitak i ugled Grada Buja iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti

Plaketa Grada Buja, dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu, te za donatorstvo, a može se dodijeliti i pobratimljenim gradovima i općinama, gradovima, općinama, županijama i regijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za materijalnu i moralnu potporu općem razvoju i unapređenju međusobnih odnosa.

Zahvalnica i pohvalnica, dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama da bi se pohvalilo ili zahvalilo za određene uspjehe i aktivnosti, a posebno za iskazane humane akcije, donacije i pomoći.

Pravo predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Buja imaju fizičke osobe, trgovačka društva, ustanove, udruge, ostale pravne osobe, gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce, radna tijela gradskog vijeća, osim Odbora za priznanja i odlikovanja i mjesnih odbora.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu Grada Buja za životno djelo i Povelju „Počasni građanin Grada Buja“ imaju gradonačelnik/ca i zamjenik/ca gradonačelnika/ce i radna tijela gradskog vijeća osim Odbora za priznanja i odlikovanja.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Buja obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga sa kontakt podacima (tel., E-mail), osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (adresa, telefon), naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Buja.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, s obveznim detaljnim obrazloženjem, Odboru za priznanja i odlikovanja Grada Buje, u roku od 30 dana od dana objave u javnom glasilu i na web stranici Grada Buja, na adresu: Grad Buje-Buie, Buje, Istarska 2.

Poziv za dostavu prijedloga


Invito alla presentazione delle proposte di candidatura per il conferimento dei riconoscimenti della Città di Buie per l’anno 2021

Si invitano tutte le persone fisiche e giuridiche a presentare le proprie proposte di candidatura per il conferimento di premi, riconoscimenti ed onorificenze della Città di Buie, conformemente alla Delibera sui riconoscimenti pubblici della Città di Buie (“Gazzetta Ufficiale della Città di Buie”, n. 5 /11).

I premi, i riconoscimenti e le onorificenze della Città di Buie verranno conferiti nel corso della seduta solenne del Consiglio cittadino della Città di Buie nel quadro della celebrazione della Giornata della Città di Buie, alle persone fisiche e giuridiche che si sono distinte per meriti straordinari e per contributi di particolare significato per lo sviluppo e il prestigio della Città di Buie nei settori dell’economia, della scienza, della cultura, della sanità e della tutela sociale, dell’educazione e dell’istruzione, dello sport e della cultura tecnica, della tutela ambientale e in altre attività di carattere pubblico.

I candidati possono essere proposti per le seguenti categorie di premi e riconoscimenti:

Il Premio Città di Buie per l’opera omnia, quale riconoscimento particolare, che viene assegnato ai singoli i quali, con il loro pluriennale lavoro in qualsivoglia settore creativo, abbiano significativamente contribuito allo sviluppo e al prestigio della Città di Buie.

La “Cittadinanza onoraria della Città di Buie” quale riconoscimento speciale, che viene conferito a singoli, cittadini croati o stranieri, per meriti straordinari nei confronti della Città di Buie e dei suoi cittadini.
La Medaglia della Città di Buie, che viene conferita alle persone fisiche che si sono distinte per meriti straordinari nel lavoro e per contributi di particolare significato per lo sviluppo e il prestigio della Citta di Buie nei settori dell’economia, della scienza, della cultura, della sanità e della tutela sociale, dell’educazione e dell’ istruzione, dello sport e della cultura tecnica, della tutela ambientale e in altre attività di carattere pubblico.
La Targa della Città di Buie, che viene conferita ad imprese, enti, associazioni e altre persone giuridiche che si sono distinte per meriti straordinari nel lavoro, nonchè per le loro donazioni. La Targa può essere conferita pure alle città e ai comuni gemellati, come ad altre città, comuni, contee e regioni della Repubblica di Croazia o esteri per il loro sostegno materiale e morale allo sviluppo e all’incremento dei rapporti di collaborazione.
L’Attestato di riconoscenza e l’encomio, che vengono conferiti ai singoli e alle persone giuridiche quale attestato di riconoscenza o encomio per determinate attività e successi, nonchè per gli aiuti, le azioni umanitarie e le donazioni di cui abbiano dato prova.

Il diritto di proposta alla candidatura per il conferimento dei riconoscimenti pubblici della Città di Buie è di pertinenza delle persone fisiche, delle imprese, degli enti, delle associazioni, di altre persone giuridiche, del Sindaco e del Vicesindaco, degli organi operativi del Consiglio cittadino, esclusi il Comitato per il conferimento dei premi e delle onorificenze e i comitati locali.

Il diritto di proposta alla candidatura per il conferimento del Premio Città di Buie per l’opera omnia e per quello della “Cittadinanza onoraria della Città di Buie” è di pertinenza del Sindaco, del Vicesindaco e degli organi operativi del Consiglio cittadino, escluso il Comitato per il conferimento dei premi e delle onorificenze.

Le proposte per il conferimento dei riconoscimenti della Città di Buie vanno inviate in forma scritta riportando obbligatoriamente i seguenti dati: nome e cognome o nominativo del proponente (se persona giuridica), residenza o domicilio del proponente con i contatti (tel., E-mail), nome e cognome del candidato o nominativo della persona giuridica candidata unitamente ai dati generali personali del candidato (indirizzo, telefono), tipo di riconoscimento e settore di riferimento della proposta di candidatura con i contatti, allegando la motivazione dettagliata della proposta ossia riportando i risultati e l’impegno del candidato per il conferimento dei riconoscimenti pubblici della Città di Buie.
Le proposte per il conferimento dei riconoscimenti, con motivazione dettagliata, vanno inviate in forma scritta al Comitato per il conferimento dei premi e riconoscimenti della Città di Buie in via dell’Istria 2, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Invito sui media locali e sulla pagina web della Città di Buie.

Invito alla presentazione delle proposte

In primo piano

Skip to content