Prealoader

Notizie

POZIV ZA 42. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA

Pubblicato: 22.03.2021.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam: sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u srijedu, 24. ožujka 2021., u 16.00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje…

=====================

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
  koja će se održati u srijedu, 24. ožujka 2021., u 16.00 sati
  u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje
  Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Prezentacija studijske analize za projekt aglomeracije odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Buja-Buie
 2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2020. godinu
 3. Izvješće o radu JVP “Umag” za 2020. godinu
 4. Izvješće o radu DVD-a Buje-Buie za 2020. godinu
 5. Verifikacija zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja-Buie za 2020. godinu
 7. Izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Buja-Buie za 2020. godinu.
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie
 10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje – Buie za 2021. godinu
 11. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
 12. Pitanja, prijedlozi i informacije
 13. Razno

Pozivamo sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš, v.r.

==========

Ai sensi dell’articolo 23 del Reg.di procedura del Consiglio cittadino della Città di Buie convoco :

La XLII seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
che si terrà mercoledì, 24 marzo 2021 alle ore 16.00
presso la Sala del consiglio dell’UPA di Buie
Per la seduta propongo il seguente:

Ordine del giorno

 1. Presentazione dell’ analisi del progetto per l’agglomerato di drenaggio e approvvigionamento idrico nell’area della Città di Buje-Buie
 2. Informazioni sullo stato di sicurezza sul territorio della Città di Buie per il 2020
 3. Relazione delle attività dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago per il 2020
 4. Relazione delle attività del Corpo volontario dei vigili del fuoco di Buie per il 2020
 5. Verifica del verbale della XLI seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
 6. Relazione annuale sull’esecuzione del Bilancio della Città di Buie per il 2020.
 7. Relazione sull’esecuzione del programma di costruzione e manutenzione delle infrastrutture comunali per il 2020
 8. Relazione sull’attuazione del piano di gestione dei rifiuti della Città di Buie-Buie per il 2020.
 9. Proposta di Decisione in merito all’accettazione dell’offerta migliore per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nell’area della Città di Buje-Buie
 10. Proposta del Programma per l’utilizzo dei fondi realizzati da locazioni, vendite, vendite per contratto diretto, per uso temporaneo e cessione in uso tramite contratto diretto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nell’area della Città di Buje – Buie per il 2021
 11. Proposta di Decisione in merito all’accettazione dell’offerta migliore e alla stipulazione del contratto per l’acquisto di beni immobili
 12. Interpellanze, proposte ed informazioni
 13. Varie ed eventuali

Invitiamo tutti i membri del Consiglio cittadino ad aderire al presente invito. In caso di impedimento Vi preghiamo di avvisare l’Assessorato per gli affari generali al numero di telefono 772 122.

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUIE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Rino Duniš, m.p.

POZIV ZA 42. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA

In primo piano

Skip to content