Prealoader

Le sedute

POZIV ZA 41. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA

Pubblicato: 19.02.2021.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
  koja će se održati u utorak, 23. veljače 2021., u 18.00 sati
  u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sustava civilne zaštite Grada Buja-Buie za 2020. godinu
 3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Buja-Buie za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Gornji Mužolini
 5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja PPZ Stanica -Istok
 6. Prijedlog Odluke o izradi sedmih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja
 7. Prijedlog Odluke o izradi osmih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja
 8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie za 2020. godinu
 9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d’ infanzia italiana FREGOLA Buie za 2020. godinu
 10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie za 2020. godinu
 11. Polugodišnji izvještaj Gradonačelnika Grada Buja-Buie za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa manifestacija za 2021. godinu, u sklopu Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 13. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie
 14. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa Grada Buje-Buie i trgovačkog društva Brolex d.o.o.
 16. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
 17. Pitanja, prijedlozi i informacije
 18. Razno
  Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Rino Duniš

==========

La XLI seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
che si terrà martedì, 23 febbraio 2021 alle ore 18.00
presso la Sala del consiglio dell’UPA di Buie
Per la seduta propongo il seguente:

Ordine del giorno

 1. Verifica del verbale della XL seduta del Consiglio cittadino della Città di Buie
 2. Proposta di Conclusione per l’accettazione della relazione inerente lo stato del sistema di protezione civile della Città di Buie per l’anno 2020
 3. Proposta del Piano di sviluppo del sistema di protezione civile del territorio della Città di Buie per l’anno 2021
 4. Proposta di approvazione del Piano Urbanistico Musolini di Sopra
 5. Proposta di Delibera sulla redazione del Piano Urbanistico della zona Stanica- Est
 6. Proposta di Delibera sulla redazione delle settime modifiche ed integrazioni del Piano Regolatore della Citta’ di Buie
 7. Proposta di Delibera sulla redazione delle ottave modifiche ed integrazioni del Piano Regolatore della Citta’ di Buie
 8. Relazione delle attività e relazione finanziaria del Dječji vrtić Buje-Asilo infantile di Buie per il 2020
 9. Relazione delle attività e relazione finanziaria del Talijanski dječji vrtić MRVICA Buje – Scuola d’ infanzia italiana FREGOLA Buie per il 2020
 10. Relazione delle attività e relazione finanziaria del Pučko otvoreno učilište Buje – Università popolare aperta di Buie per il 2020
 11. Relazione semestrale inerente il lavoro del Sindaco per il periodo luglio – dicembre 2020
 12. Proposta di Conclusione per l’adozione del programma delle manifestazioni per il 2021 nell’ambito della Decisione inerente i limiti massimi consentiti di esposizione all’inquinamento acustico
 13. Proposta di Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Città di Buie
 14. Proposta di delibera sulle modifiche ed integrazioni del Regolamento del Consiglio cittadino della Città di Buie
 15. Proposta di decisione sull’approvazione della conclusione dell’Accordo sulla regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Città di Buje-Buia e la società Brolex d.o.o.
 16. Bando di concorso per la vendita degli immobili di proprieta’ della Citta’ di Buie
 17. Interpellanze, proposte ed informazioni
 18. Varie ed eventuali

Invito tutti i membri del Consiglio cittadino ad aderire al presente invito. In caso di impedimento Vi preghiamo di avvisare l’Assessorato per gli affari generali al numero di telefono 772 122.

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUIE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Rino Duniš

In primo piano

Skip to content