Prealoader

Appalti pubblici

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – usluga izrade glavnog projekta energetske obnove Pučkog otvorenog učilišta Buje

Pubblicato: 03.01.2022.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 40-JN-04-22

Predmet nabave je izrada glavnog projekta energetske obnove Pučkog otvorenog učilišta Buje. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Buje nalazi se u naselju Buje na adresi Trg J.B.Tita Buje 6, 52460 Buje.
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje – cca 2100 m2 građevinske bruto površine (GBP)
Predmetna zgrada se nalazi unutar obuhvata starogradske jezgre naselja Buje. Cijela je starogradska jezgra grada Buje-Buie zaštićeni spomenik kulture Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske kl.: UP-I-612-08/06-06/0179; Ur.br.: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine. (Posebni uvjeti i/ili Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode)

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Potrebno je dostaviti i sve ostale obrasce iz ovog poziva i tražene dokaze.

Ponuda mora biti zaprimljena u Gradu Buje-Buie do zaključno 11.01.2022. godine, do 09,00 sati, bez obzira na način dostave.

Vezani dokumenti:
Poziv na dostavu ponude
Odluka o početku
Zahtjev 1

Ažurirano 13.01.20221. godine:
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

In primo piano

Skip to content