Prealoader

Appalti pubblici

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – ugradnja opreme za smirivanje prometa u Istarskoj ulici u naselju Buje

Pubblicato: 04.08.2022.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 08-JN-05-22

Predmet nabave su radovi na ugradnji opreme za smirivanje prometa u Istarskoj ulici u naselju Buje – Istarska ulica. Prometnica u Istarskoj ulici predstavlja nerazvrstanu cestu i u zemljišnim knjigama je upisana kao javno dobro. Nalazi se na čestici označenoj kao k.č.br. 3892/2 k.o. Buje – JAVNO DOBRO. GRAD BUJE-BUIE ovim putem provodi projekt postavljanja opreme za smirivanje prometa u Istarskoj ulici u Bujama (Istarska županija), sve sukladno prometnom elaboratu-prometno rješenje oznake 1914/20-2-1, na koje je prethodnu suglasnost dala nadležna policijska uprava. Projekt se provodi u okviru projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.(MUP RH). Opis predmeta nabave i količine vidljivi su iz Troškovnika koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Potrebno je dostaviti i sve ostale obrasce iz ovog poziva i tražene dokaze. Ponuda se izrađuje u skladu s uputama iz Poziva za dostavu ponuda i mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj stranice/ukupan broj stranice ponude).

Ponuda mora biti zaprimljena u Gradu Buje-Buie do zaključno 18.08.2022. godine, do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

Vezani dokumenti:
Poziv na dostavu ponuda
Prometni elaborat
Troškovnik – poziv
OBAVIJEST – uputa za zainteresirane gospodarske subjekte

Ažurirano 26.08.2022.
Obavijest o odabiru
Zapisnik – ugradnja opreme za smirivanje prometa

In primo piano

Skip to content