Prealoader

Zasnivanje radnog odnosa

Ponovljeni Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu Savjetnika za proračun i financije

Pubblicato: 24.02.2021.

Ažurirano: 10.03.2021. godine

Obavijest u svezi prijama u službu
Obavijest – testiranje

Na temelju članaka 18., 19. stavka 1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, raspisala je:

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja, na radno mjesto:

 1. Savjetnika za proračun i financije – 1 izvršitelj/ica
  Posebni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima navedene stručne spreme
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje talijanskog jezika, razina A2
 • poznavanje rada na računalu (programi word, excel, power point)
 • položen vozački ispit «B» kategorije.
  Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.
  Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.
  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
  Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni oglas.
  Na web-stranici Grada Buja (www.buje.hr) naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Buja objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.
  Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
  – životopis
  – dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  – preslik osobne iskaznice
  – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  – dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe-ako ga je položio)
  – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
  – vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ).
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat (preslik) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju talijanskog jezika
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat (preslik) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave osobnih podataka
 • presliku vozačke dozvole
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
  Pisane prijave na oglas, koje je vlastoručno potpisao podnositelj prijave, s navedenom adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom za kontakt, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 9 (devet) dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu: Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje, s naznakom: »Ne otvaraj – za natječaj – Savjetnika/ice«.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave i koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.
  O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD BUJE – BUIE
Upravni odjel za opće poslove

Vidi vezane dokumente:

Novi Oglas – Savjetnik za proračun i financije- na određeno 2021.
Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka 2021.
Izjava da ne postoje zapreke za prijam u službu

In primo piano

Skip to content