Notizie

P O Z I V za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Trgovačkog društva ROBNI TERMINAL BUJE

Pubblicato: 11.02.2014.

Na temelju čl. 5 Odluke o prodaji poslovnog udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva ROBNI TERMINAL BUJE društva s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Digitronska 33, Buje , Klasa: 900-01/13-01/17 Urbroj: 2105/01-02-14-10 od 07. veljače 2014.  (u daljnjem tekstu Odluke) a u skladu s Pravilnikom o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda (“Narodne novine”, broj 44/96, 19/02, 92/09), Komisija za provedbu postupka prodaje udjela javnim prikupljanjem ponude objavljuje  

P O Z I V
za javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela Trgovačkog društva ROBNI TERMINAL BUJE društva s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Digitronska 33, Buje

I. ROBNI TERMINAL BUJE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Digitronska 33, Buje, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, MBS: 040100607, OIB: 09987148369  s temeljnim kapitalom od 4.851.700,00 kn (slovima: četirimilijunaosamstopedesetjednatisućasedamstokuna). 

II. Prodaja poslovnog udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva ROBNI TERMINAL BUJE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Digitronska 33, Buje, provodi se sukladno s Pravilnikom o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda (“Narodne novine”, broj 44/96, 19/02, 92/09), na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Buja-Buie o prodaji poslovnog udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva ROBNI TERMINAL BUJE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Digitronska 33, Buje. 

III. Predmet ovog Poziva je prodaja 1 (jednog) poslovnog udjela putem javnog prikupljanja ponuda koji u temeljnom kapitalu trgovačkog društva predstavlja udio od 25% u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 1.210.100,00 kn (slovima: milijundvjestodesettisućastokuna), za početnu cijenu od 1.210.100,00 kn (slovima: milijundvjestodesettisućastokuna).
Poslovni udjel Grada Buja-Buie sastoji se od 10.000,00 kn (desettisućakuna) uplaćenih u novcu i od stvari- nekretnina označenih kao k.č.br. 599 k.o. Buje, upisane u z.k.ul.br. 3000 i k.č.br. 601/4  k.o. Buje, upisane u z.k.ul.br. 623 Zemljišne knjige Općinskog suda u Bujama unesenih u temeljni kapital društva ugovorom od 29.01.2007 u vrijednosti 1.200.100,00 kn (slovima:milijundvjestotisućastokuna)

IV. Poslovni udjel u Trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, Digitronska 33, Buje (u daljnjem tekstu Društvo) prodaje se na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom i Društvenim ugovorom Društva. 

V. Kupac ponudu može istaći samo za cjeloviti predmet ponude.
VI. Ponuditelji su dužni podnijeti pisanu Ponudu o kupnji udjela na propisanom obrascu na hrvatskom ili talijanskom jeziku koja mora sadržavati slijedeće podatke: 

 1. za fizičku osobu: ime i prezime, ime oca, adresu, telefon, jedinstveni matični broj i OIB osobe, s domovnicom kao prilogom kojom dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske sa slijedećim prilozima:
  a) potvrdu nadležne porezne uprave da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 30 dana;
  b) javnobilježnički ovjerenu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, ne starija od 30 dana od dana slanja objave ne starija od 30 dana od dana slanja objave
  c) potvrdu Upravnog odjela za opće poslove Grada Buja-Buie ne stariju od 30 dana da je ponuditelj platio sve obveze prema Gradu Buje-Buie.
 2. za pravnu osobu: puni naziv, točnu adresu, matični broj, OIB, telefon i telefax podnositelja sa sljedećim prilozima:
  a) izvadak iz sudskog registra u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne stariji od 6 mjeseci,
  b) popunjene i ovjerene obrasce BON-1 i BON-2 ne starije od 30 dana,
  c) potvrdu nadležne porezne uprave da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariju od 30 dana;
  d) javnobilježnički ovjerenu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, ne starija od 30 dana od dana slanja objave
  e) potvrdu ili uvjerenje trgovačkog suda, ne starije od 30 dana u originalu ili ovjerenoj kopiji da nad tvrtkom ponuditelja nije pokrenut predstečajni postupak ili da nije pod stečajem ili u likvidaciji;
  f) potvrdu Upravnog odjela za opće poslove Grada Buja-Buie ne stariju od 30 dana da je platio sve obveze prema Gradu Buje-Buie.
 3. Ponuda mora sadržavati cijenu koju se nudi za cjeloviti predmet ponude s rokom plaćanja pri sklapanju ugovora o prodaji udjela.
 4. Ponudu može podnijeti samo jedan ponuditelj, nisu dozvoljene zajedničke ponude više ovlaštenika.
 5. Ponuditelji su dužni ponuditi rok valjanosti ponude koja ne može biti kraća od 180 dana.
 6. Mjesto i datum Ponude i vlastoručni potpis osobe koja daje Ponudu,   

VII. Ponuditelj može obrasce ponude, Odluku, Društveni ugovor, Ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela Društva i ostalu ponudbenu dokumentaciju podići u sjedištu Grada Buja, Istarska 2, uz predočenje potvrde o uplati nepovratne naknade za troškova ponudbene dokumentacije u iznosu od 1.000,00 kuna na transakcijski račun Grada Buja kod IKB UMAG d.d. Umag, IBAN: HR5223800061804200004 sa pozivom na broj 68 7242-OIB uz naznaku svrhe uplate: ponudbena dokumentacija prodaja poslovnog udjela

VIII. Kao jamstvo za ponudu ponuditelji su dužni dostaviti polog za sudjelovanje u nadmetanju u visini od najmanje 30 % od početne cijene, odnosno 363.030,00 kuna (tristošezdesettritisućetridesetkuna) na transakcijski račun Grada Buja kod IKB UMAG d.d. Umag, IBAN: HR5223800061804200004 sa pozivom na broj 68 7919-OIB, uz naznaku svrhe uplate: Jamstveni polog kupnja poslovnog udjela u trgovačkom društvu ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o.
Kupac se obvezuje da dokaz o uplati jamstvenog pologa dostavi uz ponudu Komisiji za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje jer će se u protivnom ponuda smatrati nevažećom.
Jamstvo za ponudu uračunava se u kupoprodajnu cijenu za kupnju udjela, a ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene i ne sklopi ugovor o kupnji udjela u roku od 15 dana od dana dostave Odluke Gradskog vijeća Grada Buja-Buie o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamstvenog pologa. U ostalim slučajevima jamstveni polog vraća se ponuditeljima najkasnije u roku od 8 dana od okončanja ili prekida postupka prodaje udjela.

IX. Ponuda ponuditelja smatra se prihvaćenom kada, na poziv Gradskog vijeća Grada Buje-Buie, ponuditelj kao najpovoljniji ponuditelj uplati kupoprodajnu cijenu i sklopi kupoprodajni ugovor.

X. Smatra se da je ponuditelj odustao od ponude ukoliko u roku od 15 dana od dana dostave Odluke Gradskog vijeća Grada Buja-Buie o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne uplati kupoprodajnu cijenu i ne zaključi ugovor o prijenosu poslovnog udjela. 

XI. Ponuditelj ili ponuditelj čija je odgovorna osoba pravomoćno osuđivana za slijedeća kaznena djela prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona ili ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), biti će isključen iz postupka za prodaju udjela u Društvu. 

XII. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena sposobnog ponuditelja uz uvjete iz čl. 21 do 24. Društvenog ugovora Društva.
Komisija je dužna, za ime i za račun Gradskog vijeća Grada Buja u skladu sa odredbom iz čl. 23. Društvenog ugovora Društva ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. podnijeti pisani zahtjev za izdavanje suglasnosti za prijenos udjela u korist osobe koja nije član Društva, uz dokumentaciju koja dokazuje pravni temelj za prijenos.  Komisija neće razmatrati pristigle ponude čija je ponuđena cijena ispod početne.  

XIII. Smatra se da je svaki ponuditelj koji je dao ponudu za kupnju udjela upoznat sa Odlukom o prodaji poslovnog udjela, te da u cijelosti prihvaća druga prava i obveze utvrđene istom.

XIV. Gradsko vijeće Grada Buja-Buie zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu i da poništi ovo javno prikupljanje ponuda. Gradsko vijeće Grada Buja-Buie može prihvatiti samo one ponude koje sadržavaju sve elemente ponude sukladno ovom Pozivu.
Ponuditelji su dužni ponudu složiti prema redoslijedu iz točke VI. ovog Poziva.
Sve eventualne troškove vezane za pripremu, predaju ponude snosi ponuditelj bez
obzira na tijek i ishod ponudbenog postupka. 

XV. Rok za podnošenje ponude je 20. veljače 2014. u 12,00 sati. Javni poziv za prikupljanje ponuda objaviti će se dana 11. veljače 2014. godine u Glasu Istre, oglasnoj ploči Grada Buja i oglasnoj ploči u sjedištu društva.
Ponude se dostavljaju na hrvatskom ili talijanskom jeziku, a ponuđena cijena iskazuje u hrvatskoj valuti – kuni.

XVI. Ponuda se daje osobno u pisarnici Grada Buja-Buie ili se dostavlja preporučenom poštom na adresu Istarska 2, Buje do 20. veljače 2014. godine do 12,00 sati, adresirano na – Komisiji za provedbu prodaje udjela s naznakom “Ponuda za kupnju poslovnog udjela TD ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o. iz Buja – NE OTVARAJ”. Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se otvarati niti razmatrati.
Otvaranje ponuda izvršiti će se 21. veljače 2014. godine u 09,00 sati u sjedištu Grada Buja-Buie, Istarska 2, Buje te svi zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Komisija za provedbu prodaje poslovnog udjela Trgovačkog
društva ROBNI TERMINAL BUJE d.o.o., Buje

In primo piano

Skip to content