Prealoader

Notizie

Natječaj za popunu radnog mjesta ODGOJITELJA (m/ž) – Dječji vrtić Buje

Pubblicato: 10.06.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje
raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta ODGOJITELJA (m/ž)

• 1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu priložiti:

• presliku domovnice
• preslika osobne iskaznice
• presliku diplome
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
• presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• kratak životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: „ Dječji vrtić Buje „ – Asilo infantile Buie, Buje, Matije Gupca 13, 52460 Buje, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za odgojitelja”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i ovjerene preslike traženih dokumenata.

In primo piano

Skip to content