Prealoader

Concorsi

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 08.03.2017.

Pubblicato: 08.03.2017.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Vidi vezani dokument.

Natječaj traje od 08.03.2017. do 16.03.2017.


In primo piano

Skip to content