Prealoader

Altri Concorsi

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buja-Buie radi utvrđivanja Liste reda prvenstva – produženje roka za dostavu zahtjeva

Pubblicato: 07.03.2022.

Produžen je rok za dostavu zahtjeva za kupnju stana s traženom dokumentacijom. Zahtjev se dostavlja isključivo putem pošte i to do 31. ožujka 2022. godine
Il termine per la presentazione della richiesta compilata, insieme agli allegati, già prevista per il giorno 31 dicembre 2021, viene prorogato fino al giorno 31 marzo 2022.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, dalje: Zakon), članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18) i odredbi Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buje-Buie od 15.09.2021.godine („Službene novine Grada Buja“ broj 13/21), Gradonačelnik Grada Buja-Buie, dana 27.09.2021., objavljuje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buja-Buie radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Buje-Buie, sukladno Zakonu.
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Buje-Buie imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti s mrežne stranice Grada Buja-Buie: www.buje.hr i mrežne stranice APN-a: www.apn.hr.
Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1) presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Grada Buja-Buie za podnositelja zahtjeva, a koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
4) ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te supotpisanu od strane dva svjedoka (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
5) dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu:
• Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana)
• Uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana)
• ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili
• ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu,
6) dokaz stambenog statusa:
• važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom kao dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija, podaci o najmodavcu, odnosno vlasniku stana), ili
• važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), ili
• ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te vlasnički list (posjedovni list) za nekretninu člana obitelji u slučaju iz članka 6. točka c)
7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma – u preslici),
8) za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu
9) dokaz o školovanju djece – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju,
10) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
11) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
12) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
13) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva.
Isprave se mogu podnijeti i kao preslike odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.
Prilikom pregleda i bodovanja svakog pojedinog zahtjeva pridržava se pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a sve u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica u pogledu podnositelja zahtjeva.

III.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se isključivo putem pošte i to do 31. prosinca 2021. godine na adresu:
GRAD BUJE-BUIE
Istarska 2, 52460 BUJE, uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Grad Buje-Buie – NE OTVARAJ”

IV.
Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buja-Buie (Klasa: 370-01/21-01/01, Ur.broj: 2105/01-02-21-5 od 15.09.2021. godine) („Službene novine Grada Buja“ broj 13/21).
V.
Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Buja-Buie i APN-a.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Podnositelj zahtjeva iskazivanjem interesa za kupnju stana iz Programa POS-a daje svoju privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu utvrđivanja Liste reda prvenstva i provođenja svih aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom i Odlukom.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova prema programu POS-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne liste prvenstva.

VI.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje u Službenim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Buja-Buie i APN-a.

VEZANI DOKUMENTI:

JAVNI POZIV
ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA
IZJAVA o vlasništvu stana ili kuće
IZJAVA o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće
IZJAVA o izvanbračnoj zajednici
IZJAVA o stanovanju kod člana obitelji

GRAD BUJE-BUIE
Gradonačelnik
Fabrizio Vižintin

============== TALIJANSKI:

Conformemente all’articolo 23 comma 1 della Legge sull’edilizia agevolata (GU 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, dalje: Zakon), articolo 65.a dello Statuto della Citta’ di Buie („Bolletino ufficiale della Citta’ di Buie numero 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18) e le dispozioni della Delibera sulle condizioni, i criteri e la procedura per la formazione della graduatoria per l’acquisto di appartamenti del Programma di edilizia agevolata sul territorio della Citta’ di Buie del 15 settembre 2021 („Bolletino ufficiale della Citta’ di Buie numero 13/21), Il Sindaco della Citta’ di Buie, in data 27 settembre 2021 pubbblica il seguente

INVITO PUBBLICO per la raccolta di richieste d’acquisto di appartamenti del Programma di edilizia agevolata (POS) sul territorio della Citta’ di Buie e la formazione della graduatoria e della Lista di priorita’

I.

L’oggetto del presente Invito pubblico e’ la raccolta delle candidature per l’acquisto degli appartamenti del Programma di edilizia agevolata sul territorio della Citta’ di Buie, conformemnte alla Legge.

Possono accedere al Programma di edilizia agevolata ”POS” sul territorio della Citta’ di Buie tutti i cittadini croati che non sono in possesso di altri alloggi idonei in proprietà.

II.

La richiesta d’acquisto di un appartamento va presentata su apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito web della Citta’ di Buie: www.buje.hr. o dal sito dell’Agenzia APN: www.apn.hr.

Il richiedente deve allegare alla richiesta d’acquisto:

 1. copia del certificato di cittadinanza o carta d’ identita’– del richiedente,
 2. certificato di nascita o certificato di matrimonio o l’estratto dal registro delle – per il richiedente e i componenti del nucleo familiare elecanti nella richiesta (non piu’ vecchio di 6 mesi dal giorno della presentazione della richiesta)
 3. certificato di residenza per il richiedente e i componenti del nucleo familiare elecanti nella richiesta con indicazione del periodo totale di residenza sul territorio Città di Buie-Buia, rilasciato dall’amministrazione di polizia (non più vecchio di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta),
 4. dichiarazione autenticata sull’esistenza di un unione extraconiugale/ convivenza informale sottoscritta dal richiedente e dal coniuge extraconiugale o compagno/a di vita informale, rilasciata sotto responsabilita’ materiale e penale e cofirmata da due testimoni (non più vecchio di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta),
 5. documento comprovante di non avere un appartamento o casa (idoneo) in proprietà
 • Certificato dell’Ufficio Tavolare del Tribunale comunale competente che attesta il possesso/proprieta’ di beni immobili secondo il luogo di residenza del richiedente e dei componenti del nucleo familiare indicati nella richiesta d’acquisto (non piu’ vecchio di 30 giorni)
 • Certificato dell’ufficio catastale competente sul possesso/ o mancato possesso di beni immobili secondo il luogo di residenza del richiedente e dei componenti del nucleo familiare indicati nella richiesta d’acquisto (non piu’ vecchio di 30 giorni)
 • Dichiarazione autenticata rilasciata sotto responsabilita’ materiale e penale con la quale il richiedente dichiara che lui e i componeneti del suo nucleo familiare indicati nella richiesta d’acquisto non sono proprietari di un’ appartamento o una casa sul territorio della Repubblica di Croazia, (non più vecchia di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta),
 • Dichiarazione autenticata rilasciata sotto responsabilita’ materiale e penale con la quale il richiedente dichiara che lui e i componeneti del suo nucleo familiare indicati nella richiesta d’acquisto sono proprietari di un’appartamento o casa non idonea sul territorio della Repubblica di Croazia (non più vecchia di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta), e l’estratto tavolare rilasciato dall’Ufficio Tavolare del tribunale competente (anche estratto elettronico) come prova di proprieta’ dell’appartamento non ideoneo con indicazione obbligatoria dell’indirizzo, della struttura e della superficie totale dell’appartamento in proprieta’,
 1. Documentazione con la quale dimostra il proprio stato abitativo:
 • Contratto di locazione in corso con canone protetto come prova dello stato di locatario tutelato, inquilino tutelato ovvero presunto locatario (contratto di locazione, sentenza, altra documentazione), dati del locatore, ovvero del proprietario dell’appartamento), o
 • Contratto di locazione con canone di locazione liberamente negoziato- autenticato o registrato presso l’Agenzia delle entrate (verrano presi in considerazione solo i contratti autenticati dal notaio o registrati presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente al piu’ tardi il giorno oprecedente della pubblicazione del Invito pubblico, o
 • Dichiarazione del richiedente autenticata e rilasciata sotto responsabilita’ materiale e penale con la quale certifica di vivere da un familiare (non più vecchia di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta), e l’estratto tavolare (foglio di possesso) dell’immobile del familirae in caso di cui all’articolo 6 punto c)
 1. dimostrazione del titolo di studio (certificati di completamento degli studi, libretto di lavoro, diploma – copia),
 2. per il figlio che vive con un solo genitore (famiglia monoparentale) – sentenza/delibera di divorzio o altra prova che dimostri che l’altro genitore non vive nella stessa casa
 3. documento comprovante di avere figli in formazione– certificato / attestato della scuola o istituto di istruzione
 4. decisione del servizio competente dell’ Istituto croato di assicurazione pensionistica (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) sul grado di invalidita’ accertato- per il richiedente e/o membri del nucleo familiare, ovvero il referto e parere del servizio competente sulle difficolta’ individuate nello sviluppo del bambino,
 5. Certificato dell’organo di amministrazione statale competente sul periodo di partecipazione alla Guerra patriottica per il richiedente,
 6. Decisione del ministero competente sul grado di invalidita’ accertato per gli invalidi della Guerra patriottica – per il richiedente,
  Documento comprovante lo stato di – membro di famiglia di un difensore della Guerra patriottica ucciso, morto, prigioniero oppure disperso-per il richiedente

I documenti possono essere presentati anche in copia, cioè dichiarazioni senza autentica della firma del dichiarante.
Il richiedente è tenuto a presentare gli originali agli ufficiali addetti al più tardi al momento della scelta dell’appartamento, nonché a presentare le dichiarazioni di cui ai punti 4, 5, 6, con la firma del dichiarante.

Durante l’esaminazione e valutazione di ogni singola richiesta si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti, il tutto al fine di esaminare tutti i fatti rilevanti riguardanti il richiedente.

II.

La richiesta compilata, insieme agli allegati, dovrà essere presentata in busta chiusa esclusivamente tramite posta entro 31. dicembre 2021 all’indirizzo:
CITTA’ DI BUIE
Istarska 2, 52460 BUJE, con indicazione: „Nome, cognome e indirizzo – Richiesta per l’acquisto di un appartamento del Programma POS -Citta’ di Buie– NON APRIRE”

IV.

Il punteggio e la formazione della Lista di Priorita’ saranno effetuati in conformita’ con Delibera sulle condizioni, i criteri e la procedura per la formazione della graduatoria per l’acquisto di appartamenti del Programma di edilizia agevolata sul territorio della Citta’ di Buie (Sigla amm.va: 370-01/21-01/01, Num.prot: 2105/01-02-21-5 del 15 settembre 2021) („Bolletino ufficiale della Citta’ di Buie numero 13/21).
V.
La proposta della Lista di priorita’ verra’ pubblicata sull’ albo comunale e sulle pagine web della Citta’ di Buie e dell Agenzia APN.

Il richiedente ha il diritto di ricorso contro la graduatoria e la Lista di priorita’, ovvero puo’ riccorerre per non essere inserito nella Lista. Presentando la richiesta d’acquisto di appartamenti del Programma di edilizia agevolata (POS), il richiedente presta il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali ai fini della determinazione della Graduatoria e dello svolgimento di tutte le attività previste nel presente Invito Pubblico e Delibera.
Il ricorso deve essere presentato alla Commisione per i ricorsi contro la graduatoria e la determinazione della Lista di Priorita’ definitiva entro 8 giorni dal giorno dalla pubblicazione della graduatoria. Sulla fondatezza del ricorso si pronuncia il Sindaco su proposta della Commissione.

VI.

La graduatoria definitiva viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Citta’ di Buie, sull’ albo comunale, sulle pagine web della Citta’ di Buie e dell’ Agenzia (APN)

VEZANI DOKUMENTI:

Invito pubblico
RICHIESTA D’ACQUISTO
DICHIARAZIONE – proprieta’
DICHIARAZIONE – proprietari di un appartamento o casa non idonea
DICHIARAZIONE unione extraconiugale convivenza informale
DICHIARAZIONE abitazione presso i membri della famiglia

CITTA’ DI BUIE
Il Sindaco
Fabrizio Vižintin

In primo piano

Skip to content