Prealoader

Avvisi

JAVNI POZIV – 06.04.2021.

Pubblicato: 06.04.2021.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NERAZVRSTANA CESTA MOMJAN koja se proteže preko k.č. 2050/3, 2050/4, 2028/1, 117/7, 116/1, 110/1, 110/2, 110/3, *101/1, *81/1, *104/1, *63 u naselju MOMJAN – MOMIANO u k.o. Momjan, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Buje.
Geodetski elaborat izvedenog stanja NERAZVRSTANA CESTA MOMJAN izradit će tvrtka GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. poslovi državne izmjere i katastra nekretnina, Valica, Barboj 36 C, Umag

Dana 07. travnja (srijeda) 2021. godine u 13:00 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta u naselju Momjan.
Dana 12. travnja (ponedjeljak) 2021. godine u 10:00 sati u vijećnici Grada Buja na adresi Istarska 2, 52460 Buje biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 116/21 za nerazvrstanu cestu u Momjan, k.o. Momjan.
Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj

Grad Buje

In primo piano

Skip to content