Proračun Grada Buja za 2014. godinu – VODIČ ZA GRAĐANE

Objava: 13.01.2014.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće Grada Buja.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
OPĆI DIO Proračuna čini račun prihoda i rashoda te račun financiranja odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
POSEBNI DIO Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju i iskazani su po programima, aktivnostima i projektima.
U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su u razdjele koji u Proračunu Grada Buja čine Upravni odjeli gradske uprave. Unutar svakog od razdjela obuhvaćeni su programi, projekti i aktivnosti koje se planiraju financirati i koje su u nadležnosti pojedinog Upravnog odjela.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je prikaz planiranih rashoda vezanih uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2014. GODINU: 33.931.101,06

Prihodi poslovanja – 21.016.701,06
Prihodi od poreza – 10.043.198,08
Prihodi od pomoći – 4.060.852,98
Prihodi od imovine – 1.404.050,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – 5.173.600,00
Prihodi od donacija – 333.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – 2.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 7.821.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – 6.050.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene imovine – 1.771.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja – 5.093.400,00
Primici od prodaje udjela u glavnici – 1.200.000,00
Primici od zaduživanja – 3.893.400,00

PLANIRANI RASHODI PO UPRAVNIM ODJELIMA ZA 2014. GODINU

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE – 11.911.293,11
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI – 13.278.560,97
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM – 8.741.246,98
UKUPNI RASHODI I IZDACI – 33.931.101,06

Detaljno u priloženom dokumentu – PowerPoint prezentacija

Istaknuto

Skip to content