Prealoader

Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 14.07.2023.

Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u četvrtak, 20. srpnja 2023., u 17.30 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje

Dnevni red

 1. Zamjena vijećnice, verifikacija mandata i svečana prisega novog vijećnika
 2. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Buje – Buie
 3. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2022. godinu
 4. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana Proračuna Grada Buja za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rezultata utvrđenog za 2022. godinu
 7. Prve izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Buja u 2023. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina
 10. Prijedlog Odluke o osiguranju zemljišta za POS
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie
 12. Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje učešća roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Dječjeg vrtića Buje–Asilo infantile Buie i Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica-Scuola d’infanzia italiana Fregola – Buie
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie
 14. Prijedlog Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie
 15. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine za k.č.br. 880/4, k.o. Kaštel od 26.09.2007. godine, Klasa: 944-01/05-01/10, Urbroj: 2105/01-05-07-03
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Buja
 17. Pitanja, prijedlozi i informacije
 18. Razno

Vezani dokument:

Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Istaknuto

Skip to content