Prealoader

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Pubblicato: 03.12.2014.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM OBAVLJA:

– poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,

– koordinaciju i vođenje  izrade, donošenja i provedbe dokumenata prostornog uređenja,

– poslove povjerene Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u postupku izdavanja akata (dozvola) kojima se odobrava gradnja,

– poslove koordinacije izrade projekata gradnje, održavanja i evidencije nerazvrstanih cesta,

– poslove koordinacije izrade svih faza projektne dokumentacije za kapitalna ulaganja u gradsku imovinu,

– s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,

– poslove vezane uz zaštitu okoliša, poslove vezane za provedbu zakonske regulative vezane za energetsku učinkovitost i uštedu energije, energetsko certificiranje zgrada javnog sektor u vlasništvu Grada,

– praćenje natječaja za mogućnost kandidiranja, te poslove pripreme dokumentacije za kandidiranje projekata za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

– poslove savjetovanja trećih osoba vezano za kandidiranje projekata za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i  drugih subjekata,

– provodi postupke javne nabave

– osniva i vodi katastar nekretnina, obavlja poslove pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju uključujući i rješavanja imovinsko-pravnih poslova vezanih uz otkup ili prodaju zemljišta,

– upravlja nekretninama u vlasništvu Grada, vodi registar stanova i poslovnih prostora, te ostalih nekretnina u vlasništvu Grada, organizira i provodi natječaje vezane za raspolaganje nekretninama

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Pročelnica: Jelena Perossa
e-mail: j.perossa@buje.hr

Viši savjetnik za vođenje projekta: 

Savjetnik za gradnju i investicije: Danijela Batoš Lazar; e-mail: d.l.batos@buje.hr

Referent za prostorno uređenje: Manuel Makovac; e-mail: m.makovac@buje.hr

Referent za upravne i imovinsko-pravne poslove: Sabri Abduli
E-mail: s.abduli@buje.hr

In primo piano

Skip to content