Prealoader

Bilancio

Proračun Grada Buja – Buie za 2022. godinu – VODIČ ZA GRAĐANE

Pubblicato: 20.12.2021.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne
samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za
sljedeće dvije godine.
Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu („Narodne
novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15).
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće Grada Buja – Buie.
Gradonačelnik prijedlog proračuna dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine za
narednu kalendarsku godinu.
Predstavničko tijelo najkasnije do konca tekuće godine mora donijeti Proračun za narednu godinu.
U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o
privremenom financiranju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
OPĆI DIO Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji
se od strukture prihoda i rashoda iskazane po vrstama. U računu financiranja iskazuju se primici od
financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
POSEBNI DIO Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su u razdjele koji u Proračunu Grada Buja –
Buie čine Upravni odjeli gradske uprave. Unutar svakog razdjela iskazani su programi, projekti i
aktivnosti koje se planiraju financirati i koje su u nadležnosti pojedinog Upravnog odjela.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja u narednom
trogodišnjem razdoblju. Uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. godine donosi se Provedbeni program
Grada Buja – Buie koji je vezan uz mandat gradonačelnika.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen odnosno da ukupna visina planiranih
prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.
Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine (uvriježeni
termin „rebalans”). Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja – rebalans
predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Proračun Grada Buja – Buie je „konsolidirani proračun” jer sadrži sve prihode i primitke te rashode i
izdatke upravnih tijela Grada i svih proračunskih korisnika.
Proračunski korisnici Grada Buja – Buie upisani u Registar proračunskih korisnika jesu: Dječji vrtić Buje,
Talijanski dječji vrtić Mrvica i Pučko otvoreno učilište Buje.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu proračunski korisnici Grada Buja – Buie su i Mjesni odbori i
Vijeće talijanske nacionalne manjine.

Gdje možete pronaći Proračun?

➢ U Službenim novinama Grada Buja – Buie broj 15/21
➢ Na web stranicama Grada Buja – Buie: www.buje.hr

Sve Izmjene i dopune proračuna (rebalans) u toku godine objavljuju se u Službenim novinama i na web stranicama Grada Buje – Buie.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. GODINU 43.508.464,79

Prihodi poslovanja 31.863.464,79
Prihodi od poreza 12.319.293,35
Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.249.740,50
Prihodi od imovine 1.507.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 12.470.102,71
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 275.828,23
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 41.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.100.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 6.160.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 4.940.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Primici od zaduživanja 0,00
Vlastiti izvori (višak prihoda) 545.000,00

Detaljnije u vezanom dokumentu:
Proračun Grada Buja – Buie za 2022. godinu – vodič za građane

Proračun - rashodi
Proračun – rashodi

In primo piano

Skip to content