Prealoader

Avvisi

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Buja-Buie za razdoblje 2021.-2025.

Pubblicato: 30.08.2022.

  1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Na području Grada Buje (u nastavku Buje) u analiziranom razdoblju dogodile su se promjene koje su bitno pridonijele ubrzanju implementacije planiranih aktivnosti i mjera određenih provedbenim programom Grada Buje za razdoblje 2021. – 2025. U drugoj polovici izvještajnog razdoblja primjetan je značajan porast poreznih primanja zbog relaksacija svih mjera uzrokovanih pandemijom što je bitno i pozitivno je utjecalo na upravno područje Grada Buje.

Zabilježene su i nove investicijske inicijative od kojih se najviše ističe ona u području razvoja turizma i širenja turističke ponude od strane privatnih investitora na prostoru Mužolina. U tom smislu Buje su pokrenule promjene urbanističkog plana kako bi bio spreman za nadolazeće investicije. To se najviše odnosi na područje grada gdje je moguća investicija i ulaganje u izgradnju hotela s kapacitetom od 80ak kreveta na visokom nivou od 5 zvjezdica.

Prihod od komunalnog doprinosa je u skladu s planiranim prihodom proračunskih sredstava, odnosno nešto viši, što omogućava lakšu realizaciju zacrtanih planova. Bitno je istaknuti da su Buje jako aktivne u prijavi na natječaje koji će se kasnije ako i kada budu realizirani uvrstiti u strukturu proračuna. Prijavljen je projekt za zelenu tranziciju i prijavljen je projekt sanacije klizišta na cijelom upravnom području Buja, te projekt nove zelene kralježnice Grada Buje, odnosno hortikulturno-arhitektonsko rješenje za čitavo upravno područje. Također, prijavljen je projekt proširenja dječjeg vrtića u Kaštelu za još dvije jasličke sobe. Uspješno je dobiveno 2 000.000,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša za energetsku obnovu centralne zgrade pučkog učilišta, a ukupna vrijednost tog projekta je 9 000.000,00 kuna. Važno je za naglasiti da je HEP poskupio cijenu struje, ali Grad je uspio amortizirati povećanje troška električne energije jer je u prošlom mandatu postavljena led rasvjeta koja je smanjila potrošnju.

Buje idu prema realizaciji i ostvarenju planiranih proračunskih stavki i trebale bi se izboriti za implementaciju svih planiranih projekata. Gradska uprava je stekla iskustvo u prošlom mandatu i sada to iskustvo želi iskoristiti kako bi rezultati u ovom mandatu bili što bliže ostvarenju svih aktivnosti i mjera koje su planirane.

  1. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Mjera 1. U sklopu mjere 1. u svrhu uređenja i opremanja s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u gradu, posebno korištenja lokalnih cesta za motorna vozila i pješake, od ukupno ključnih aktivnosti pokrenuto ih je 2.

Za aktivnost rekonstrukcije potpornog zida u Istarskog ulici rješavaju se imovinsko pravni odnosi. Aktivnost asfaltiranja lokalne ceste od Kremenja do Marušiča izvedena je u planiranom obujmu, napravljeno je 600 metara u suradnji sa županijskom upravom za ceste koja je sudjelovala sa 300 tis kuna. Grad Buje je uložio svojih 200 tis kuna.

Mjera 2. Za provedbu aktivnosti mjere 2. u svrhu razvoja komunalne infrastrukture i u svrhu poboljšanja kvalitete života kroz ulaganja u povećanje parkirnog prostora i broja parkirnih mjesta za motorna vozila što doprinosi većoj mobilnosti građana ostvarene su 4 od 5 aktivnosti u planiranom obujmu. Proračunska sredstva za ovu mjeru će biti utrošena u drugoj polovici godine, do sada se radilo na izradi prometnog elaborata za parkiralište u starogradskoj jezgri, gdje se planira napraviti potporni zidi odbojnici kako bi se dobilo 30ak parkirnih mjesta. Javna nabava i sklapanje ugovora je završeno za parkiralište u gospodarsko servisnoj zoni i radovi kreću 15.8.

Mjera 3. Provedba mjere 3 unaprijeđenje komunalne infrastrukture – izgradnja kanalizacijskog sustava u svrhu sustavnog i sveobuhvatnog korištenja kvalitetnog kanalizacijskog sustava za sva naselja na području grada nije planirana za ovu godinu, radi se na tome da projekt započne u punom obujmu ali se još pronalazi najbolje rješenje s obzirom na to da se radi o velikim novčanim ulaganjima. Projekt nosi IVS i započeta je izrada projektne dokumentacije.

Mjera 4. Provedba mjere 4. u svrhu pronalaženje cjelovitog i sustavnog rješenja osiguravanja grobnih mjesta za potrebe grada. Utrošen je iznos od 300.000,00 kn za uređenje zida, izgradnju pješačkih staza i montiranje centralnog križa u Kršetama. U izradi je idejni projekt i ostali radovi kreću u drugoj polovici godine. Proračunska sredstva biti će dodatno utrošena u drugoj polovici 2022.

Mjera 5. Mjerom 5. čija je svrha obnova izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja obuhvaćene su sve ključne aktivnosti. Cilj mjere je povećanje sadržaja za djecu i roditelje i unaprjeđenje dosadašnjih igrališta.

Izvedeni su radovi na kompletnom uređenju 2 igrališta u Bujama i u Kaštelu. Postavljene su sigurnosne podloge i ostali potrebni sadržaji te su igrališta stavljena na korištenje. Utrošeno je 200.000,00 kn. I ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve aktivnosti.

Mjera 6. Provedba mjere 6. u svrhu osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života svih građana, a posebno starijih i nemoćnih ostvarena je kroz već uhodanu aktivnost.
Nastavljena je suradnja sa Crvenim Križem na način da Buje financiraju aktivnosti koje odrađuje crveni Križ i dvoje ljudi je zaposleno preko ove mjere. Utrošeno je oko 40 000 kuna

Mjera 7. Provedba mjere 7. je ostvarena u jednoj aktivnosti koja se provodi i koja je nastavljena na prethodne godine za održavanje kvalitete sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, a posebno pravovremene dostupnosti hitne zdravstvene skrbi za građane.

To je projekt koji je ugovoren za županijom gdje Buje pomažu financijski kako bi se osigurao prijevoz potrebitim pacijentima do bolnice u Izoli. Još se čeka zahtjev za refundaciju sredstava za izvještajno razdoblje. Program se provodi i funkcionira.

Mjera 8. Provedba mjere 8 čiji je cilj osiguravanje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja i poticanje razvoja sporta i rekreacije još nije započeta u cijelosti po svim aktivnostima, ali su završeni značajni radovi i utrošena sredstva od 350.000,00 kn kojim se financiralo uređenje svlačionica i sanacija cijalog sustava travnjaka NK Momjan. Uređeni su i teniski tereni, izgrađeni potporni i zaštitni zidovi te je podignuta sigurnost i uređen pristup tom rekreacijskom prostoru.

Mjera 9. Provedba mjere 9. u svrhu ulaganja u objekte obrazovnih ustanova za kvalitetniju provedbu obrazovnih programa i podrška obrazovanju mladih odvija se kroz 5 aktivnosti. Projekt uređenja čitaonice je kandidiran za natječaj ministarstva kulture i dobivena su sredstva za opremanje funkcionalnih prostorija za djelatnosti knjižnice, prostorije za prezentacije, gdje će se moći čitati lokalni i međunarodni sadržaj. Odobrena su sredstva od 400.000,00 kn ministarstva kulture za uređenje. Ostvarena su i sredstva iz mjere 4.2.1. za obnovu kuhinje OŠ i vrtića te za provođenje programa edukacije o važnosti konzumacije ribe. Osigurano je 1000 tisuća kuna.

Za projekt energetske obnove odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 2 mil kuna, a ukupni projekt je vrijedan 9 mil kuna.

Mjera 10. Provedba mjere 10. u svrhu unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti nije započeta ali su započete aktivnosti u smislu izrade idejnog projekta za Trg slobode i ulice G.Garibaldi.

Mjera 11. Provedba mjere 11. zbog unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti i stvaranja otporne infrastrukture i razvoja lokalne i regionalne prometne mreže je započeta kroz 2 od 5 aktivnosti.

Rekonstrukcija dijela ceste N113,D300 – Kukov vrh kreće u 8.mj, završen je javni natječaj i potpisani su ugovori. Rekonstrukcija ceste N107, Ž5008 – Bibali je u planu do kraja godine, napravljen je troškovnik. Napravljen troškovnik i planira se rad po etapama.

Mjera 12. Provedba mjere 12 je ostvarena kroz sve predviđene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju. Radi se na prilagodni retrofita i ugradnja se planira započeti u drugoj polovici godine.

Mjera 13. Provedba mjere 13 je u provedbi i postavljen je videonadzor je montiran ua 10 od ukupno 15 lokacija, sredstva su sufinancirana od fonda za zaštitu okoliša u 40% iznosu. Uveden je GIS sustav u JUO sa svim podacima i layerima i planira se omogućavanje javnog pristupa podacima.

Mjera 14. Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve 3 aktivnosti u ovom razdoblju. Izdana je monografija, sklopljen je sporazum sa okolnim i obalnim JLS-ovima iz RH i Slovenije i zajedničkim sredstvima će krenuti sanacija. 20.000,00 kn za radove na uređenju kapelica.

Mjera 15. Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 3 od 3 ključnih aktivnosti. Utrošen je ukupan iznos od 930 tisuća kuna. Za sanaciju i konzervaciju kaštela Rota provedena je javna nabava i dobiveno je 350 tisuća kuna za tijelo kaštela, za projektnu dokumentaciju, za kulturu i za glavni portal kaštela.

Aktivnost kuće istarskih kaštela je završena i opremljena multimedijskim sadržajem, održano je i svečano otvaranje 22.7 . Sanirana je i završena građevina u kojoj je napravljen centar za umrežavanje istarskih kaštela, turistički informativni punkt momjanštine i svih kaštela u Istri. Nositelj projekta je županija a Buje su sudjelovale u dijelu sufinanciranjem.

Stari digitron- zgrada se preuređuje konstantno etapno i planira se napraviti sjedište trgovačkog društva Civitas Bullearum. Planiraju se napraviti i stanovi za poticanje deficitarnih zanimanja. Zamijenjena je stolarija jednim dijelom, i što je najvažnije otkupljen je i zadnji suvlasnički dio zgrade tako da je zgrada cjelokupno u vlasništvu Grada Buje. Uloženo je 80 tis kuna u ovom izvještajnom razdoblju.

Mjera 16. Provedba mjere u svrhu obnove i prenamjene društveno važnih objekata za potrebe građana ostvarena je u planiraoj vrijednosti pokazatelja rezultata u 3 od 5 ključnih aktivnosti.

Radi se projekt rekonstrukcije stare škole Kršete koji je planiran za 2023. godinu, planirana je prenamjena u javni sadržaj, dvorana, stan i prostor za mjesni odbor.

Uređen je društveni dom u Malotiji gdje je uređena sala i prostorije. Postavljena je i rasvjeta, elektroinstalacije, stolarija i sanitarni čvor. Najveća potreba je bila za uređenjem društvenog doma u Malotija ali se također radi i na održavanju ostalih društvenih domova u Marušićima, Momjanu i Kršetama.

Rekonstrukcija stare škole na Trgu sv. Servula obuhvaća zamjenu i sanaciju krova koja se planira.

Stara uljara se planira rekonstruirati i do sad su zamijenjena 2 krova i u planu je zamjena i sanacija još jednog.

Mjera 17. Aktivnosti za ovu mjeru nisu započete.

Mjera 18. Za ovu mjeru čiji cilj je jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave te digitalizacija usluga čime se olakšava njihov pristup za građane je ostvarena planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 1 od 2 ključnih aktivnosti. Projekt provodi Rune i radovi su pri kraju.

Mjera 19. Mjera 19 za proširenje usluge korištenja uređaja za pročišćenje otpadnih voda na 3 naselja odvija se usporeno i radi se projektiranje koje provodi IVS.

Buje su radile na tome da infrastrukturno podignu kvalitetu cijelog područja, fokus je bio i na prometnoj sigurnosti gdje su se postavljali prometni smirivači, znakovi, radili su se prometni elaborati i sl. Time se doprinijelo sigurnosti u prometu. Uređenjem 2 nova dječja igrališta također se doprinijelo ostvarenju ciljeva i boljitku cijelom stanovništvu Buja. Svim ciljevima zadanima u provedbenom programu pristupa se ozbiljno i postepeno se rješavaju potrebe, a kreiranje potreba dolazi od same zajednice kroz konstantnu komunikaciju i kroz „Bottom-Up“ pristup. Postoji 7 mjesnih odbora u kojima djeluje 40ak ljudi koji su spona između stanovništva i Grada Buje. Srijedom je dan za stranke gdje je svima omogućen otvoreni pojedinačni razgovor s gradonačelnikom o svim temama. Interakcija s građanima je konstantna i angažiranost stanovnika Buja je opet nakon korona krize velika tako da oni sami pridonose donošenju boljih odluka. Važno je naglasiti da je u ovom razdoblju najveći angažman uložen u samu pripremu svih projekata čiji će se rezultati ostvarivati postepeno kroz mandat, ali sama priprema je važan dio tog procesa i na nju je stavljen naglasak. Osim pripreme projekata neki su i završeni, uređeno je groblje u Kašetama u potpunosti. Nastavljeno je uređenje društvenog doma u Malotiji i Kaštelu i isto tako su se dogodile značajne investicije u sportsko-rekreativnu infrastrukturu. To će doprinijeti u velikoj mjeri poboljšanju društvenih sadržaja i općenito podignuti kvalitetu života u Bujama. Samim time učinjene su vidljive i osjetne promjene koje su važne i doprinose ostvarenju javnih politika.

Suradnja sa svim vijećnicima i predsjednikom gradskog vijeća je vrhunska neovisno o političkoj pripadnosti, što je jako važno za efikasnost pri donošenju odluka i općenito za funkcioniranje Buja u cjelini. To je još jedna od velikih prednosti jer se sve odluke donose jednoglasno.

Kao najveći trenutni problem za ostvarenje ciljeva javne politike se ističe sporost u rješavanju aktivnosti vezanih za projekt aglomeracije, koji ide jako sporo. Tu bi se moralo pronaći brže i efikasnije rješenje jer je sve veća potreba i pritisak na komunalnu infrastrukturu zbog rasta turizma i industrije. Trenutno je pokriveno oko 50% upravnog područja.

Najveći potencijali i prednosti Grada Buje su prirodni krajobraz, poljoprivredni proizvodi, turistička ponuda, vinarska proizvodnja i proizvodnja maslinovog ulja i u tom smislu se daje maksimalna podrška realnom sektoru i aktivno se involvira u svaki značajni projekti za razvoj tih grana koje su jako važne. Dokaz tome je i turistički rezultat prvih 6 mjeseci koji je za 20% bolji od 2019. godine. Upravo zbog ulaganja i podršku u ove značajne projekte.

Kroz mjeru „Uređenje naselja i stanovanje” do sad, u ovom izvještajnom razdoblju radilo se na svim aktivnostima koje su predviđene u provedbenom razdoblju. Time se pridonijelo doprinosu strateškog cilja To je pridonijelo ostvarivanju ciljeva izgradnje otporne infrastrukture i promicanju uključive i održive industrijalizacije i poticanju inovacija.

Mjera „Proširenje gradskog parkirnog prostora“ u ovom izvještajnom razdoblju donijeti će povećanje parkirnih mjesta i ostalih prometnih potreba. Time se doprinijelo strateškom cilju izgradnje otporne infrastrukture i promicanja uključive i održive industrijalizacije i poticanja inovacija, te ojačati gradove da budu uključivi, sigurni, otporni i održivi.

Mjera „Unaprjeđenje komunalne infrastrukture – Izgradnja kanalizacijskog sustava“ u ovoj mjeri se nije postigao značajan napredak ali se planira, te će ona donijeti rezultate koji će doprinijeti dostupnosti i održivom upravljanju vodama te boljim zdravstvenim uvjetima za sve.

Mjera „ulaganje u zaštitu okoliša“ započeti su procesi i uložena su sredstva predviđena rokom za izradu aglomeracije i sanacije i izgradnje sustava odvodnje što je pridonijelo strateškom cilju očuvanja resursa za održivi razvoj.

Mjera „Unaprjeđenje komunalne infrastrukture – Uređenje groblja“ provedena je kroz aktivnosti u svim predviđenim ključnim aktivnostima provedbenog programa u znatnoj mjeri za razdoblje ovog izvještaja. To je pridonijelo ostvarivanju ciljeva izgradnje otporne infrastrukture.

Mjera „Briga o djeci“ kroz aktivnosti je započeta u više ključnih točaka koje pridonose ostvarivanju strateških ciljeva sigurnih, otpornih i održivih gradova te otporne infrastrukture.

Mjera „Razvoj usluga socijalne skrbi“ provodi se kako bi se osigurala ravnomjerna dostupnost socijalnih usluga, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života svih građana, a posebno starijih i nemoćnih i kako bi se osigurao zdrav život i promicalo blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina.

Mjera „Ulaganje u usluge primarne zdravstvene zaštite“ je obuhvaćena ovom izvještajnom razdoblju, kako bi se osigurala ravnomjerna dostupnost socijalnih usluga, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života svih građana.

Mjera „Aktivnosti poboljšanja sportsko – rekreacijskog sadržaja“ konkretnim i izdašnim sredstvima provode se ključne aktivnosti koje doprinose promicanju mirnog i uključivog društva za održivi razvoj.

Mjera „Odgoj i obrazovanje“ provodi se kroz ulaganja u objekte obrazovnih ustanova za kvalitetniju provedbu obrazovnih programa i podrška obrazovanju mladih, kako bi se postiglo obrazovanje za sve starosne skupine i kako bi se postigla jednakost.

Mjera „Izgradnja prometne infrastrukture“ provodi se zbog unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti i stvaranja otporne infrastrukture.

Mjera „Rekonstrukcija prometne infrastrukture“ provodi se zbog unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti i stvaranja otporne infrastrukture i razvoja lokalne i regionalne prometne mreže.

Mjera „Javna rasvjeta“ provodi se u svrhu razvoja komunalne infrastrukture koja je održiva i potrebna za racionalnije upravljanje energijom i sredstvima.

Mjera „Civilna zaštita i sigurnost građana“ će pridonijeti osiguravanju toga da naselja budu uključiva, održiva i otporna.

Mjera „Ulaganje u zaštitu spomeničke baštine“ kroz više aktivnosti pridonosi povećanju trajanja kulturnih dobara, unaprjeđenju turističkih potencijala i očuvanju identiteta.

Mjera „Rekonstrukcija kulturnih vrijednosti“ radi se kroz više aktivnosti da se postigne očuvanje povijesno i kulturno značajnih objekata na području Grada u svrhu razvoja turističkih potencijala i poboljšanja kulturnog života građana.

Mjera „Ulaganje u rekonstrukciju društveno značajnih objekata“ kroz 5 aktivnosti pridonosi obnova i prenamjena društveno važnih objekata za potrebe građana te otpornoj i održivoj infrastrukturi.

Mjera „Gospodarski razvoj“ potiče razvoj poduzetništva, gospodarstva i poljoprivrede.

Mjera „Učinkovita lokalna uprava“ jača kompetencije i unaprjeđuje sustav lokalne uprave te digitalizaciju usluga čime se olakšava njihov pristup za građane.

Mjera „Zaštita i unaprjeđenje okoliša“ se provodi zbog proširenja usluge korištenja uređaja za pročišćenje otpadnih voda na 3 naselja čime štiti, obnavlja i promiče održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljanje šumama, borbu protiv dezertifikacije, zaustavljanje degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti.

Dosadašnji rezultati i provedene aktivnosti u sklopu ispunjavanja zadanih ciljeva i mjera daju obvezu za rješavanjem i ostalih potreba. Vizija Općine je da u narednom razdoblju radi na tome da se pokuša realizirati 2 veća projekta, a to je izgradnja hotela i projekt aglomeracije.

GRADONAČELNIK GRADA BUJA-BUIE
Fabrizio Vižintin

Vezani dokumenti:

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa
Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa
Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP

In primo piano

Skip to content