Prealoader

Bilancio

Plan proračuna Grada Buja – Buie za razdoblje 2023. – 2025.

Pubblicato: 09.12.2022.

Plan proračuna Grada Buja – Buie za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Plan proračuna Grada Buja – Buie za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

A) Sažetak računa prihoda i rashoda
B) Sažetak računa financiranja
C) Preneseni višak ili manjak i višegodišnji plan uravnoteženja
(…)

Sastavni dio ovog proračuna je prilog: Obrazloženje proračuna koji se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenim novinama Grada Buja“, a izvršava se od 01.01.2023. godine.

Vezani dokumenti:

Plan proračuna Grada Buja – Buie za razdoblje 2023. – 2025.
Obrazloženje Plana proračuna Grada Buja – Buie za razdoblje 2023. – 2025.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buja – Buie za 2023. godinu

In primo piano

Skip to content