Prealoader

Sindaco

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Pubblicato: 15.08.2022.

Izvještaji Gradonačelnika Grada Buja-Buie za 2021. godinu

1. Polugodišnji izvještaj Gradonačelnika Grada Buja-Buie za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

Na temelju članka 67. Statuta Grada Buja i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja Gradonačelnik je ponio izvješće o svom radu i radu Gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine.

Poveznica – Službene novine broj 4/22 sa kompletnim izvještajem gradonačelnika.

1.1 Društveno poticana stanogradnja


U drugoj polovici 2021. godine nastavili smo sa svim aktivnostima na području društveno poticane stanogradnje. Programe provodimo kako bi našim sugrađankama i sugrađanima osigurali što povoljnije financiranje za potrebe rješavanja vlastitog stambenog pitanja.

1.1.1 Program POS-a


Nakon donesene Odluke o uključenju Grada Buja u program POS-a i Odluke o formiranju Povjerenstva za provedbu natječaja za Listu kandidata, pripremili smo za gradsko vijeće Odluku o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POS-a. Prijedlog odluke je raspravljen na 3. sjednici gradskog vijeća održanoj 19. srpnja 2021. Odluka je izložena postupku savjetovanja s javnošću u razdoblju od 28.07.2021. do 31.08.2021. Gradsko vijeće je na 4. redovnoj sjednici održanoj 15. rujna 2021. konačno usvojilo predloženu Odluku.

Po usvajanju Odluke raspisali smo 27.09.2021. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (pos) na području Grada Buja-Buie radi utvrđivanja liste reda prvenstva. U tijeku javnog poziva, a zaključno sa 31.12.2021. zaprimljeno je 35 prijava. Javni poziv će se produžiti do 31.03.2022.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate, te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

Izgradnju stanova provodi APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Polovicom listopada 2022. godina održana je javna prezentacija Prorama poticane stanogradnje na području Grada Buje-Buie u organizaciji APN-a i Grada. Organizirano je i emitiranje uživo prezentacije putem gradskog Youtube kanala te je snimak prezentacije pohranjen na gradskom Youtube kanalu , kako bi omogućili svima zainteresiranima pregled prezentacije.

1.1.2 Poticana prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Buje-Buie


Nakon pripremljenog prijedloga Odluke o raspolaganju nekretnina u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie izvršena je rasprava o prijedlogu na 3. sjednici gradskog vijeća održanoj 19. srpnja 2021.

Postupak savjetovanja s javnošću je započet 28.07.2021. i trajao je do 31.08.2021. Gradsko vijeće je na 4. redovnoj sjednici održanoj 15. rujna 2021. konačno usvojilo predloženu Odluku.

Odluka regulira dva modela poticane stanogradnje, kroz prodaju nekretnina / ruševina u starogradskoj jezgri te mogućnosti stjecanja prava građenja na građevinskim česticama po povoljnim uvjetima, tj. uz gradske poticaje.

Popis nekretnina kojima se raspolaže u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie je prvotno predložen gradskom vijeću na 6. sjednici održanoj 30. studenog 2021. godine, a prvi i nadam se zadnji ažurirani popis nekretnina je predstavljen gradskom vijeću na 7. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. Gradsko vijeće je usvojilo ažurirani popis.

Sam natječaj za prodaju nekretnina biti će sproveden u prvoj polovici 2022. godine u trajanju od 3 mjeseca.

1.2 Provedbeni program Grada Buje-Buie za 2021.-2025.


Krajem prosinca 2021. je izrađen provedbeni program Grada Buje-Buie za razdoblje 2021. – 2025.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom, a koji se odnosi na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi zamijenit će dosadašnji plan razvojnih programa koji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađivale za potrebe povezivanja ciljeva utvrđenih u strateškim dokumentima razvoja sa izvorima financiranja utvrđenim u proračunu

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), strateški okvir Provedbenog programa Grada Buje 2021.- 2025. zacrtan je strateškim okvirom hijerarhijski nadređenih strateških akata – Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Nacionalna razvojna strategija 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:

 1. Pametnija Europa (Smarter Europe),
 2. Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),
 3. Povezanija Europa (More connected Europe),
 4. Socijalnija Europa (More social Europe)
 5. Europa bliža građanima (Europe closer to citizens)

Specifične okolnosti koje su tijekom protekle, kao i ove godine zadesile Republiku Hrvatsku (potresi, pandemija virusa Covid-19), produžile su proces donošenja srednjoročnih akata strateškog planiranja (nacionalnih planova tijela države uprave i planova razvoja JLP(R)S). S obzirom na to kao i činjenicu da samoupravne jedinice ove godine prvi puta izrađuju provedbene programe prema novoj metodologiji, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, preporuča izvršnim tijelima JLS donošenje provedbenih programa najkasnije do druge polovice prosinca 2021. godine. Izradom provedbenih programa JLS osigurava se:

 • ujednačeni pristup izradi i poboljšanje kvalitete akta,
 • pravilna primjena odredbi zakonodavnog okvira kojim se uređuje priprema, provedba, praćenje provedbe i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja,
 • primjena načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, te načela održivosti, odnosno pravovremeno planiranje i osiguravanje sredstava potrebnih za provedbu akata strateškog planiranja tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela,
 • jasna poveznica strateškog i proračunskog planiranja, odnosno pouzdana informacija o ostvarenosti planiranih rezultata i utrošenosti proračunskih sredstava, – horizontalna i vertikalna usklađenost mjera u provedbenom programu, kao i povezanih programa i projekata, s razvojnim ciljevima i prioritetima Republike Hrvatske i Europske unije, odnosno poboljšava se spremnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU u provedbi programa i projekata JLP(R)S.

Elementi sadržani u provedbenom programu jedinice lokalne samouprave trebaju omogućiti jednostavno praćenje ostvarenih rezultata i pravodobno uočavanje odstupanja od plana te ocjenu hoće li provedba utvrđenih mjera imati željeni ishod ili će biti potrebne određene izmjene kako bi se osiguralo ostvarivanje povezanih posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLS. Provedbene programe jedinica lokalne samouprave moguće je ažurirati prema potrebi, u svrhu prilagođavanja promjenama u politici ili fiskalnom okruženju te nepredviđenim okolnostima.

Provedbeni program Grada Buje-Buie za razdoblje 2021.-2025. objavljen je u službenim novinama Grada Buje-Buie broj 17/21 od 29. prosinca 2021. godine i javno je dostupan putem službenih web stranica Grada.

1.3 Plan upravljanja imovinom za 2022. godinu


Donesen je plan upravljanja imovinom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) i sadrži detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Grada za 2022. godinu.

Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, interese Grada i generirati gospodarski rast. Vlasništvo osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i tradicijskom baštinom te drugim resursima u vlasništvu Grada kao i prihode koji se mogu koristiti kao opće dobro.

Vlasništvo Grada važan je instrument postizanja strateških ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Grada. Učinkovito upravljanje imovinom Grada trebalo bi poticati razvoj gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti svih građana Grada.

Namjera Plana je definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom čije je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja, istodobno osigurati da imovina Grada bude u službi gospodarskog rasta te zaštititi interese Grada.

Planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom grada Buje – Buie za 2022. godinu te sadrži provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom grada Buje-Buie za razdoblje 2021.- 2027. te analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada i to:

 1. godišnji plan upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Grada Buje-Buie,
 2. godišnji plan upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u (su)vlasništvu Grada Buje-Buie,
 3. godišnji plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u (su) vlasništvu Grada Buje-Buie,
 4. godišnji plan prodaje nekretnina u (su)vlasništvu Grada Buje-Buie,
 5. godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije te ostalih infrastrukturnih projekata,
 6. godišnji plan provođenja postupka procjene imovine u (su)vlasništvu Grada Buje-Buie,
 7. godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 8. godišnji plan provedbe javno-privatnog partnerstva,
 9. godišnji plan vođenja evidencije imovine u (su)vlasništvu Grada Buje-Buie,
 10. godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i
 11. pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u (su)vlasništvu Grada Buje-Buie.

Dužnost je jedinice lokalne samouprave da učestalo prati zakonske propise i donosi odgovarajuće opće akte i pravilnike a radi što učinkovitijeg, jednoobraznog i transparentnijeg raspolaganja i upravljanja svojom imovinom. Polazeći s te početne točke i uzimajući u obzir zakone i podzakonske akte koji se odnos na upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave Grad Buje-Buie ustrojio je Registar nekretnina te izradio Strategiju upravljanja imovinom grada Buje-Buie za razdoblje 2021.-2027.godina u cilju analiziranja postojećeg stanja i određivanja dugoročnih ciljeva i smjernica kao temelj za što kvalitetnije gospodarenje imovinom.

Na idućoj sjednici gradskog vijeća će plan biti prezentiran i potom objavljen u Službenim novinama Grada.

1.4 Komunalna naknada


U rujnu 2021. započeli smo pilot projekt terenske izmjere i prikupljanja podataka o građevinskim objektima na dijelu teritorija Grada Buja-Buie u djelu naselja Kaštel na slijedećim ulicama:

 • Vižinada,
 • Dorina,
 • Kaštel i
 • Vrh.

Izmjera objekata se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru i evidencijama obveznika komunalne naknade. Provedenom izmjerom na terenu utvrđeno je ukupno 151 objekt, sveukupne površine 30.561 m2. Prema postojećem stanju naših evidencija imali smo zaduženih 104 objekta ukupne površine 19.141 m2, što znači da je razlika utvrđene površine iznosi 11.420 m2. Financijski to znači da će za navedeno područje godišnji prihod od komunalne naknade biti veći za 54.814,00 kn, a kojem iznosu se može još dodati i procijenjeni dodatni godišnji prihod od poreza na kuće za odmor u iznosu od 34.000,00 kn.

Trošak pilot projekta iznosio je 85.312,50 kn. S obzirom da je projekt financijski opravdan namjera je nastaviti sa mjerenjem i evidentiranjem objekata na cijelom području Grada Buja-Buie.

S obzirom da smo na odabranom uzorku naselja ustanovili povećanje izmjerene kvadrature od oko 30%, nastaviti ćemo sa projektom kroz cijelo mandatno razdoblje, a kako bi uredili evidenciju komunalne naknade i na taj način osigurali dugoročno povećanje proračunskih prihoda.

1.5 Aglomeracija kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava


Nastavili smo sa izradom studijske dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova sa ciljem poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Buje i šireg područja Grada Buja.

Ukupni predviđeni trošak investicije za izgradnju kanalizacijske mreže, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbne mreže je 175.000.000,00 kn. U sklopu projekta je predviđena zasebna izgradnja kanalizacijskog sustava za područje Kaštel-Kaldanija-Plovanija. Vrijednost ukupne investicije je 75.000.000,00 kn.

Dogradnju i proširenje kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bujama, spajanjem naselja Gamboci, Triban i Bibali te izgradnja kanalizacijskog sustava u Momjanu se prema dinamičkom planu studije očekuje do kraja 2028. godine, a vrijednost ukupne investicije je 100.000.000,00 kn.

Ukupna vrijednost investicije za područje Kaštela je oko 75.000.000,00 kn. Područje Kaštel-Kaldanija-Plovanije predstavlja najveći prioritet i vjerujemo da ćemo do kraja 2024. godine imati u potpunosti odobrenu dokumentaciju te da ćemo biti u stanju pokrenuti javne nabave za izgradnju mreže.

1.6 Parking


Gradsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 22.12.2021. usvojilo novu Odluku o organizaciji parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja Buie. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 16/21 i dostupna je putem službenih web stranica Grada. Usvajanju Odluke je prethodilo javno savjetovanje koje je održano u razdoblju od 17.11.2021. do 17.12.2021. Tijekom savjetovanja nije bilo prijedloga i primjedbi. Na prijedlog Odluke je ishodovana i prethodna suglasnost Policijske uprave istarske, broj:511-05-05-UP/I-902/2/2021.

Organizacija, način naplate i kontrola parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie bila je uređena Odlukom o organizaciji parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie sa pripadajućim izmjenama i dopunama. Novom Odlukom nisu izmijenjeni uvjeti, cijene, način naplate i kontrola parkiranja na javnim parkiralištima Grada Buja-Buie već je izvršena dopuna na način da se uvodi naplata na uličnim parkiralištima u ulici Rudine (ispod zgrade Centra za inkluziju)- 1.ZONA i Digitronskoj ulici – 1.ZONA.

Parkiralištima pod sustavom naplate upravlja naše trgovačko društvo Civitas Bullearum koje sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu upravlja tim površinama, održava ih, te vrši naplatu i kontrolu naplate parkiranja.

Osnovni je cilj uvođenja sustava naplate uspostavljanje učinkovitog i financijski održivog modela održavanja javnih parkirališta uz istovremeno osiguranje parkirališnih površina za svakodnevne potrebe građana. Ujedno je važno napomenuti da cijene nisu mijenjane i da je Općim uvjetima propisano da svaki korisnik ima vremenski period od 10 minuta da se opredijeli za vremensko razdoblje korištenja usluga parkiranja (satno ili višesatno parkiranje). Na taj način osiguravamo veću protočnost i veći broj parkirališnih mjesta za građane i korisnike usluga na području naselja Buje.

1.7 Elaborat urbane opreme


Dovršen je prijedlog Odluke o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici. Postupak savjetovanja s javnošću je započet 27.07.2021. i trajao je 31.08.2021. Gradsko vijeće je na 4. redovnoj sjednici održanoj 15. rujna 2021. usvojilo Odluku o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici. Odlukom su utvrđeni uvjeti za postavljanje urbane opreme te klimatizacijskih uređaja i drugih uređaja na zgradama, a koja oprema se prema posebnim propisima gradi i postavlja bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Odluka je izrađena temeljem smjernica danih u Elaboratu urbane opreme koji je prezentiran Gradskom vijeću. Potreba za definiranjem standarda, prvenstveno tendi i natpisa trgovačkih, ugostiteljskih i uslužnih radnji/prostora nametnula se jer trenutno prevladavaju netipizirana i međusobno nepovezana i neusklađena rješenja. I sam prostorni plan grada Buje-Buie kaže da “Urbana oprema poslovnih prostora u obliku natpisa, oglasa, nadstrešnica i dr., poglavito u Ulici 1. svibnja i na Trgu Slobode, u znatnoj mjeri narušava oblikovanje pročelja povijesnih građevina.

Odluka je stupila na snagu dana 25.09.2021. Pravne i fizičke osobe dužne su postojeću urbanu opremu uskladiti sa svim odredbama Odluke u roku četiri godine od stupanja na snagu Odluke, odnosno zaključno do 25.09.2025. Odluka, Elaborat urbane opreme i smjernice za postavljanje urbane opreme objavljene su na web stranici Grada Buja-Buie pod AKTUALNO.

1.8 EU oznaka izvornosti Muškata momjanskog


Postupak zaštite naziva Muškat momjanski/Moscato di Momiano započeo je nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u 2013. godini, kad je podnesen zahtjev za zaštitu oznake izvornosti Muškat momjanski/Moscato di Momiano.

Zahtjev za zaštitu Ministarstvu poljoprivrede podnijela je Udruga „Vino Momilianum“, a Specifikaciju za spomenuti proizvod izradili su Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča i članovi Udruge Vino Momilianum.

Europska komisija je u ponedjeljak, 2. kolovoza 2021. objavila u Službenom listu Europske unije da je hrvatsko vino Muškat momjanski dobilo europsku zaštićenu oznaku izvornosti, čime je ovaj proizvod upisan u eAmbrosiu registru oznaka zemljopisnog porijekla EU-a.

Raduje me što smo u Momjanu uspjeli zaštiti muškat i dokazati da je ta sorta na momjanskom mikroklimatskom području zaista posebna i da je ta posebnost prepoznata i priznata ne samo u Republici Hrvatskoj već i u Europskoj uniji.

Paralelno uz postupak dobivanja Europske oznake izvornosti, a zajedno sa našim vinarima i žiteljima Momjana završili smo postupak izrade grafičkog identiteta i brendiranja Momjana te u sklopu toga i Muškata momjanskog, odnosno grafička rješenja koja će se primjenjivati u sklopu prezentacije našeg muškata i Momjana kao jedne od vrhunskih eno gastronomskih destinacija na području Grada Buja.

Tim povodom smo 12. studenog 2021. godine u Vinariji Kozlović, održali konferenciju za medije. Na konferenciji je predstavljen i vizualni identitet za buduće predstavljanje Muškata momjanskog – Moscato di Momiano.

1.9 Istroveneto


Istorvenetsko narječje je dana 17.09.2021. proglašeno dijelom zaštićene nematerijalne kulturne baštine upisane pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Vijest je prilikom održavanja ”Festival dell’Istroveneto” u Bujama objavila Lorella Limoncin Toth, predstavnica Ministarstva kulture i medija, ističući da je to najbolji mogući poklon za desetu obljetnicu festivala, kao i za sve govornike koji se služe ovim narječjem.

Izuzetno smo ponosni što smo vijest mogli objaviti upravo na završnoj večeri festivala, istrovenetski dijalekt je sada ne samo dio naše baštine već i dio nematerijalne baštine Republike Hrvatske, a uvjereni smo da je desetogodišnji rad na festivalu jedan od glavnih čimbenika koji su uvjerili institucije Republike Hrvatske da se narječje mora i službeno prihvatiti kako dio nematerijalne kulturne baštine.

”Festival dell’Istorveneto” je jedinstveni projekt koji svojim nastupima u tri države – Ialiji, Sloveniji i Hrvatskoj promovira ne samo istorvenetsko narječje, već i međudržavnu suradnju, međusobno poštivanje i suživot – convivenzu. To su upravo vrijednosti naših ljudi i našeg istarskog poluotoka.

1.10 Značajne manifestacije

 • Festival dell’Istroveneto
  1. obljetnica Talijanske Unije – Unione Italiana
 • Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
  1. obljetnica zajednice Talijana Momjan
  1. obljetnica NK Marušići
  1. obljetnica bitke kod Kučibrega

2. Polugodišnji izvještaj gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

Na temelju članka 67. Statuta Grada Buja i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Buja Gradonačelnik je podnio izvješće o svom radu i radu Gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine.

Izvješće Gradonačelnika o svom radu i radu Gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine – pdf

1.1 Društveno poticana stanogradnja


Pokrenute su aktivnosti sa ciljem da se našim sugrađankama i sugrađanima omogući rješavanje stambenog pitanja, a da se pri tome osigura što povoljnije financiranje. Zato smo započeli sa pripremom odluka, koje će omogućiti ostvarivanje zacrtanog nam cilja.

Na 1. redovnoj sjednici gradskog vijeća usvojili smo slijedeće odluke:

 • Odluku o uključenju u programu POS-a
 • Odluku o formiranju Povjerenstva za provedbu natječaja za Listu kandidata.

U nastavku detaljnije opisujemo program POS-a, te ostale radnje koje ćemo poduzeti, a sve kako bi poticajima pomogli našim sugrađanima da riješe stambeno pitanje.

1.1.1 Program POS-a
Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku, ali i poticanje razvitka građevinarstva kao multiplikatora općeg razvitka, te povećanja broja zaposlenih.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate, te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

Izgradnju stanova provodi APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Kako bi se utvrdio neupitan interes za kupnju stana iz Programa POS-a, Grad Buje-Buie (u daljnjem tekstu Grad) je u obvezi donijeti:

 • Odluku o uključenju u Program POS-a (već usvojena)
 • Odluku o formiranju Povjerenstva za provedbu natječaja za Listu kandidata (već usvojena)
 • Odluku o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POS-a.

O sadržaju Odluke o uvjetima, kriterijima i mjerilima, odlučuje isključivo Grad. Pri tome smo u obvezi uskladiti tu odluku s odredbama članka 21. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (prednost zaštićenim najmoprimcima). Na kraju Grad objavljuje i provodi Javni natječaj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a.

Lista će pokazati stvarni interes za pokretanje Programa POS-a, uz napomenu da i Grad može kupiti stanove za svoje potrebe, sukladno Zakonu. Po utvrđenju stvarnog interesa, APN i Grad će zajedno odrediti opravdanost izgradnje, što je jedan od preduvjeta za realizaciju samog Programa POS-a.

Nakon utvrđivanja Liste, APN i Grad će pokrenuti daljnje aktivnosti vezano uz prijenos prava vlasništva zemljišta u korist APN-a, a na kojem bi se gradila građevina.

Po utvrđenju interesa za kupnju stana na već poznatoj lokaciji (usvajanje Konačne liste reda prvenstva s većim brojem kandidata od broja stanova koji se planira graditi), Grad i APN će uskladiti i definirati daljnje aktivnosti.

Inicijalni prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POSa će se formirati unutar Upravnih odjela Grada uz savjetodavnu pomoć APN-a. Početni prijedlog će se dati na razmatranje odgovarajućim radnim tijelima gradskog vijeća, nakon čega će se pokrenuti postupak javnog savjetovanja za tu odluku.

Očekujemo da ćemo sve aktivnosti po pitanju Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz programa POS-a okončati do kraja kolovoza 2021. godine, te da ćemo u prvom tjednu rujna na gradskom vijeću formalno i usvojiti odluku.

Nakon toga slijede aktivnosti raspisivanja Javnog natječaja za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a, te potom sve ostale već spomenute aktivnosti.

Cijena stana po kojoj građani kupuju stanove iz Programa POS-a je određena Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji u maksimalnom iznosu od 10.200,00kn/m 2 NKP stana (s PDV-om), a sačinjavaju je:

 • cijena građenja koja iznosi do 6.800,00kuna/m 2 NKP stana, podrazumijeva sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada, uključujući porez na dodanu vrijednost, osim troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu – cijena izrade projektno – tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad građenjem te vodni doprinos ostali su troškovi koji ne mogu biti viši od 10% etalonske cijene građenja (ostali troškovi) – cijena građevinskog zemljišta, uređenja komunalne infrastrukture i ostalih troškova i priključaka na infrastrukturu sadržana u prodajnoj cijeni m2 stana ne može biti viša od 50% etalonske cijene građenja (3.400,00 kn).

U cijenu opremanja komunalnom i drugom infrastrukturom uključeni su troškovi:

a) komunalnog doprinosa
b) građenja infrastrukture za opskrbu pitkom vodom
c) odvodnju otpadnih voda
d) naknade za priključke i troškove priključenja na vodovod i kanalizaciju
e) priključka građevine na distribucijsku mrežu HEP-a
f) distributivnu telekomunikacijsku mrežu
g) projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za prometnicu (ukoliko ista ne postoji)
h) javnu rasvjetu
i) pripadnu javnu površinu uz građevinu
j) možebitni priključak građevine na infrastrukturu za opskrbu plinom ili drugom toplinskom energijom

Grad će svojom Odlukom utjecati na cijenu stana na način da troškove zemljišta, uređenja komunalne i druge infrastrukture i priključaka na infrastrukturu ne zaračuna odnosno zaračuna u manjem iznosu od stvarnih troškova, čime pridonosi nižoj konačnoj cijeni stanova po kojoj će ih građani kupovati. U tu svrhu, biti će potrebno izvršiti kalkulaciju troškova Grada koji se odnose na uređenje zemljišta za POS komunalnom i drugom infrastrukturom (komunalni i drugi priključci do građevine, komunalni doprinos i sl.).

Daljnji koraci na realizaciji Programa POS-a su:

 1. Donošenje Odluka te objava i provedba javnog poziva za kupnju stana iz Programa POS-a.
 2. Prezentacija Programa POS-a nakon objave natječaja za formiranje Liste reda prvenstva.
 3. Formiranje Konačne liste reda prvenstva na kojoj će biti dovoljan broj zainteresiranih kandidata za kupnju stana iz Programa POS-a.
 4. Nakon usvajanja konačne Liste reda prvenstva koja će potvrditi opravdanost izgradnje, reguliranje međusobnih odnosa između Grada i APN-a, sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost APN-a i Grada u pristupanju Programu POS-a te Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine POS-a, u korist APN-a.
 5. Provedba postupka za odabir projektanta, uz sudjelovanje predstavnika Grada te izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za gradnju. 6. Provedba javnih nadmetanja za odabir izvođača i nadzora, uz sudjelovanje predstavnika Grada. 7. Sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama na temelju Odluke Grada o visini naknade za opremanje zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom. 8. Izgradnja građevine, prezentacija stambenog objekta s katalogom stanova i odabir istih, ishođenje uporabne dozvole, sklapanje Ugovora o kupoprodaji i podjela ključeva.

1.1.2 Poticana prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Buje-Buie
Pripremljen je prijedlog Odluke o raspolaganju nekretnina u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie (u daljnjem tekstu Odluka) Odluka će se raspraviti na radnim tijelima gradskog vijeća u fazi kada bude pokrenut postupak javnog savjetovanja.

Odluku ćemo proslijediti gradskom vijeću na usvajanje na sjednici u rujnu 2021.

Ovom se Odlukom uređuju način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buje-Buie (u daljnjem tekstu: Grad) u svrhu poticanja stanovanja, te se utvrđuju mjere poticanja stanovanja. Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke podrazumijeva prodaju ili osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada u svrhu poticanja stanovanja, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana do navršenih 40 godina života, kao i unapređenja graditeljstva.

Nekretninama u starogradskoj jezgri naselja Buje raspolaže se prodajom. Predmet raspolaganja u starogradskoj jezgri naselja Buje su zgrade i ruševine zgrada.

Nekretninama izvan starogradske jezgre naselja Buje raspolaže se osnivanjem prava građenja. O pravu građenja će u narednom poglavlju biti sve objašnjeno.

Predmet raspolaganja izvan starogradske jezgre naselja Buje su neizgrađene građevne čestice.

Gradsko vijeće utvrđuje i ažurira popis nekretnina iz ove Odluke koje su predmet raspolaganja sukladno odredbama ove Odluke.

Značajke Odluke su:

 • Kupoprodajna cijena nekretnina utvrditi će se procjenom učinjenom od strane ovlaštenog procjenitelja.
 • S najpovoljnijim ponuditeljem kao kupcem Grad će kao prodavatelj zaključiti ugovor o prodaji uz poček isplate kupoprodajne cijene od 4 (četiri) godine (u daljnjem tekstu: ugovor o prodaji).
 • Odmah po zaključenju ugovora o prodaji Grad će na nekretnini koja je predmet prodaje u svoju korist izvršiti uknjižbu prava zaloga u visini ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, te je ovlašten zatražiti upis prava vlasništva kupca u zemljišnim knjigama ukoliko to u primjerenom roku kupac ne učini bez opravdanog razloga.
 • Najpovoljnijim ponuditeljima s kojima bude zaključen ugovor o prodaji, a koji ostvare pravo na poticaj temeljem ove Odluke, priznati će se poticaj u obliku priznavanja 1/3 izvršenih ulaganja, ali najviše do iznosa 90% ugovorene kupoprodajne cijene.

Najpovoljniji ponuditelji s kojima Grad zaključi ugovor o prodaji imati će sljedeće obveze:

 • u roku od četiri (4) godine računajući od dana zaključenja ugovora o prodaji obnoviti građevinu i staviti je u funkciju za stanovanje, uz obvezu obnove fasade i vanjskestolarije
 • u roku od četiri (4) godine od upisa prava vlasništva na nekretnini, prijaviti prebivalište na adresi nekretnine koja je bila predmet prodaje, te zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 (deset) godina bez promjene – Svi članovi uže obitelji najpovoljnijeg ponuditelja (supružnik/izvanbračni drug i djeca) moraju u roku od četiri (4) godine od upisa prava vlasništva najpovoljnijeg ponuditelja na nekretnini koja je bila predmet prodaje, prijaviti prebivalište na adresi nekretnine koja je bila predmet prodaje.
 • Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad zaključi ugovor o prodaji zabranjeno je otuđenje kupljene nekretnine ili nekog njezinog dijela bilo kojim pravnim poslom kao i opterećenje predmetne nekretnine osnivanjem prava služnosti plodouživanja kao i raspolaganje putem najma ili zakupa, sve na vrijeme od deset (10) godina računajući od dana prijave prebivališta.

1.1.3 Pravo građenja na građevinskim česticama na 99 godina
Prijedlogom Odluke o raspolaganju nekretnina u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie (u daljnjem tekstu Odluka) predviđeno je nekretninama izvan starogradske jezgre naselja Buje raspolaganje se osnivanjem prava građenja.

Predmet raspolaganja izvan starogradske jezgre naselja Buje su neizgrađene građevne čestice.

Pravo građenja osniva se po provedenom javnom natječaju prema tržišnoj visini naknade. Pravo građenja osniva se na rok od 99 godina.

Izabrani nositelji prava građenja iz ove Odluke imaju sljedeće obveze:

 • U roku od četiri (4) godine završiti građevinu i ishoditi pravomoćnu uporabnu dozvolu. – Po pravomoćnosti uporabne dozvole, prijaviti prebivalište na adresi nekretnine na kojoj je osnovano pravo građenja, te zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 (deset) godina bez promjene. – Svi članovi uže obitelji nositelja prava građenja (supružnik/izvanbračni drug i djeca) moraju po pravomoćnosti uporabne dozvole, prijaviti prebivalište na adresi nekretnine na kojoj je osnovano pravo građenja.

Nositelj prava građenja, koji se pridržava svih ugovornih obveza stječe pravo da nakon proteka roka od 15 godina od pravomoćnosti uporabne dozvole otkupi zemljište na kojem je osnovano pravo građenja putem javnog natječaja po tržišnoj cijeni. Ovlaštenik prava građenja ima pravo prvenstva u postupku natječaja.

Nositelj prava građenja koji se pridržava ugovornih obveza ima pravo na sufinanciranje naknade za pravo građenja od strane Grada kako slijedi:

 • Iznos od 90% ugovorene naknade za pravo građenja za prve četiri godine od trenutka sklapanja ugovora.
 • Iznos od 80% ugovorene naknade za pravo građenja za razdoblje od 10 godina od dana pravomoćnosti uporabne dozvole.
 • Iznos od 70% ugovorene naknade za pravo građenja za naredno razdoblje, ali najviše do roka od 30 godina računajući od dana zaključenja ugovora.

1.1.4 Kriteriji prvenstva
Budući da je svrha prodaje nekretnina i osnivanja prava građenja u smislu Odluke o raspolaganju nekretnina u svrhu provođenja programa poticaja stanovanja na području Grada Buje-Buie, kao najpovoljnija ponuda smatrati će se ona ponuda koja temeljem kriterija utvrđenih ovom Odlukom ostvari najveći broj bodova.

Kriteriji (ponuditelja i supružnika ili izvanbračnoga druga):

 1. Stupanj obrazovanja
  (a) po svakom pojedinačno SSS – 10 bodova
  (b) po svakom pojedinačno VŠS – 20 bodova
  (c) po svakom pojedinačno VSS – 30 bodova
 2. Prebivalište na području Grada
  (a) po svakom pojedinačno od 5-15 godina – 10 bodova
  (b) po svakom pojedinačno od 15-25 godina- 20 bodova
  (c) po svakom pojedinačno više od 25 godina – 30 bodova
 3. Broj članova domaćinstva
  (a) Do tri (3) člana – 40 bodova
  (b) Do četiri (4) člana – 50 bodova
  (c) Do pet članova i više – 70 bodova
 4. Zaposlenje
  (a) Za svakog pojedinačno koji je zaposlen kod pravne ili fizičke osobe
  koja ima sjedište na području Grada – 10 bodova

1.2 Pomoć u kući


Razvoj projekta Pomoć u kući je započeo početkom 2018. godine u suradnji sa Crvenim križem iz Buja, Istarskom županijom. U ožujku 2021. u Gradskoj vijećnici Grada Buja je potpisan Sporazum o zajedničkom provođenju projekta pružanja pomoći u kući i razvoju usluga u zajednici za starije na području Bujštine između Istarske županije, gradova Buje i Novigrad, općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, te Gradskog društva Crvenog križa Buje.

Radi se o vrlo važnom Sporazumu za najugroženije građane s područja sjeverozapadne Istre. Pregovori su počeli prije dvije godine, a danas su osigurana logistika i financijska sredstva. Potpisivanjem sporazuma pokazujemo da nam je socijalna komponenta javnoga života vrlo bitna i da ćemo s time doista pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

U razvoju projekta bilo je od velike važnosti provesti istraživanje na terenu, kako bi se utvrdile stvarne potrebe za pomoć u kući. Crveni križ je ustanovio kako je u samom istraživanju i dnevnom kontaktu sa svim korisnicima ustanovljeno da postoji velika potreba za ovakvim programom.

Zahvaljujući Županiji provedeno je istraživanje kroz nakon kojeg se dobila realniju slika o potrebama u našoj zajednici.

Sporazumom, Županija, gradovi i općine povjeravaju Gradskom društvu CK Buje poslove pružanja pomoći u kući korisnicima, sukladno „Mapiranju potreba za socijalnim uslugama – Bujština – sumativnom izvješću o mapiranju“, iz rujna 2020.

GDCK Buje će u okviru pružanja pomoći u kući provoditi sljedeće aktivnosti:

 • obavljanje kućnih poslova,
 • održavanje osobne higijene,
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pilot projekt pružanja pomoći u kući provodit će se od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine na terenu u svrhu testiranja novih usluga, najefikasnijeg načina njihovog zadovoljavanja i održivosti njihovog pružanja. Nakon završetka provođenja pilot projekta, sporazumne strane iskazuju namjeru za nastavkom provođenja i zajedničkog financiranja projekta pružanja pomoći u kući, o čemu će se sklopiti pojedinačni ugovori s GDCK Buje, a sukladno utvrđenim stvarnim potrebama i mogućnosti pružanja pomoći u kući.

1.3 Most na GP Kaštel


Nakon aktualizacije problematike izrazito lošeg stanja mosta na graničnom prijelazu Kaštel, njegove djelomične sanacija asfaltiranjem te odluke vlade iz rujna 2018. o nužno potrebnom rješenju za rekonstrukcijom mosta, u travnju 2021. su Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i slovenski ministar infrastrukture Jernej Vrtovac potpisali ugovor o gradnji novog mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prelazu Kaštel vrijedan 10 milijuna kuna.

Ujedno je potpisan i sporazum o obnovi starog mosta vrijedan dva milijuna kuna.

Obnova starog mosta izgrađenog 1969. godine krenut će nakon turističke sezone i trajat će četiri mjeseca, dok će gradnja novog mosta krenuti nakon što se ishode sve potrebne dozvole i raspiše javni natječaj za izvođače radova.

Svih 12 milijuna kuna koliko je ukupna vrijednost radova na oba mosta, Hrvatska i Slovenija podijelit će po pola.

1.4 Udruživanje turističkih zajednica Grada Buje, Općine Grožnjan i Općine Oprtalj


Raspravljajući ideju udruživanja odnosno osnivanja jedinstvene turističke zajednice na tijelima svih triju sadašnjih turističkih zajednica naišlo na pozitivne reakcije i odobravanja svih prisutnih, te smo stoga Ministarstvu turizma uputili u veljači 2021. zahtjev za prethodnu suglasnost o osnivanju udružene Turističke zajednice kako bi pravovremeno nastavili sa daljnjim aktivnostima vezanih za osnivanje zajednice.

Zaleđe Bujštine gdje trenutno djeluju Turistička zajednica grada Buja te turističke zajednice općina Grožnjan i Oprtalj slikovito je ruralno područje atraktivne i raznovrsne turističke ponude u većem dijelu već objedinjeno kroz outdoor, eno-gourmet i sa ostalim turističkim uslugama, kao i kroz sve oblike kulturno povijesnog nasljeđa. U ne tako davnoj povijesti područje je bilo sa centrom upravljanja u Bujama putem tadašnje jedinstvene Općine Buje, a prometno je jako dobro povezano.

Osnivanjem jedne turističke zajednice sa autentičnom ponudom ostvariti će se svakako veća prepoznatljivost na turističkom tržištu, destinacijom će se kvalitetnije i ravnomjernije turistički upravljati čuvajući tako sve tradicijske vrijednosti, a turistička će se ponuda uspješnije i pravovremeno prilagođavati aktualnim turističkim trendovima.

1.5 Osnovana Udruga vinara Bujštine ”Bujska malvazija – malvasia di Buie”


U ožujku 2021. je održana osnivačka skupština udruge ”Bujska malvazija – malvasia di Buie”.

Izuzetno nam je drago što je došlo do osnivanja udruge vinara kojoj će osnovni cilj biti da maksimalno valorizira naš vinarski proizvod koji je pojedinačno prepoznat na međunarodnom nivou s bitnim priznanjima. Inicijativa je došla od strane vinara da se napravi zaštita izvornosti na nivou EU kao što je to učinjeno za Muškat momjanski. Želja nam je da to napravimo i za našu bujsku malvaziju. Na taj način dižemo kvalitetu ponude. Od Instituta za poljoprivredu i turizam smo dobili potvrdu da naša malvazija ima visokog potencijala za ishoditi zaštitu oznake izvornosti.

Cilj je da se zaštiti oznaka izvornosti Buje. Ako se želi napraviti neka tipologija vina koja će izlaziti na tržište, gdje postoje određena pravila, onda je to potrebno napraviti kroz zaštitu oznake izvornosti. Dobro je da će se dobiti jedna oznaka s kojom će se službeno moći predstaviti.

U svakom slučaju to je dugotrajni proces. Primjera radi, za Muškat momjanski proces je započet prije 8 godina, a završetak bi trebao biti u drugoj polovici 2021. godine.

1.6 Navodnjavanje poljoprivrednih površina Buje-Brtonigla
U Razvojnoj agenciji Brtonigla-Verteneglio, dana 06. travnja 2021. godine održan je 2. radni sastanak na temu statusa realizacije Predinvesticijske studije Sustava javnog navodnjavanja Žmergo-Brtonigla, projekta čiji je investitor i nositelj Istarska županija.

Predmetni zahvat obuhvaća oko 1.718 hektara poljoprivrednih površina općine Brtonigla i grada Buje, na kojima se nalaze vinogradi, maslinici, oranice i pašnjaci, a koji se gotovo u cijelosti obrađuju. Razvoj projekta te koordinaciju projektnih aktivnosti, Županija provodi zajedno s Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne samouprave te krajnjim korisnicima.

Definiranje obuhvata projekta temelji se na iskazanom interesu za izgradnju i korištenje od strane 150 krajnjih korisnika/poljoprivrednika, kroz provedeno anketiranje u razdoblju prosinac 2019.-ožujak 2020.

Od strane voditelja projekta (glavnog projektanta) te agronomskog stručnjaka predstavljeni su rezultati izrađene agronomske osnove za poljoprivredne površine, te je u nastavku sastanka iznesen prijedlog nekoliko varijanti rješenja projekta.

Riječ je o obuhvatu za koji je, prema prvim analizama, potrebno osigurati oko 4.000.000 m3 vode za navodnjavanje, što se osigurava izgradnjom akumulacija, bazena, crpnih stanica i cjevovoda, ukupno procijenjene vrijednosti veće od 500.000.000,00 kn.

Obzirom na veličinu zahvata i njegovu trenutnu investicijsku vrijednost, razmatra se pokretanje realizacije projekta u nekoliko faza, dok će konačne tehničke, financijske i ostale karakteristike biti definirane idejnom, glavnom i izvedbenom projektnom dokumentacijom i pripadajućim hidrološkim, geološkim, okolišnim, građevinskim, upravljačkim i ostalim analizama, čija izrada slijedi po dovršetku Pred investicijske studije.

Na konačnu odluku o smjeru razvoja projekta uvelike utječe novo proračunsko razdoblje Europske unije za razdoblje 2021.-2027. te primjenjivi dokumenti i natječaji Hrvatskih voda i nadležnih ministarstava za sektor vodnoga gospodarstva.

1.7 Obnova bujskih kapelica


U ožujku u vijećnici naše POU, održan je prvi radni sastanak, nakon rekonstrukcije kapelice Sv.Zenona i koja predstavlja polazišnu točku za veći projekt, koji predviđa renoviranje svih kapelica s područja grada Buje, te njihovo povezivanje putem, koji će se koristiti kao šetnica, biciklistička i/ili trekking staza. U planu je izgradnja i energetski učinkovite rasvjete te postavljanje klupica. Uz svaku kapelicu bi trebao stajati opis (povijesni ili religiozni) na tri jezika.

Cilj projekta je promocija bujske kulturne baštine kako bi razvijali vjerski i kulturni turizam, sport i rekreaciju. Stoga, smo formirali radnu skupinu sačinjenu od osoba koje mogu uvelike doprinijeti projektu. Riječ je o Vladimiru Torbici, Lorelli Limoncin Toth, Valteru Bassaneseu, Luciji Ugusi i Marinu Dussichu te idejnim začetnicima Valteru Turčinoviću i Slađanu Dragojeviću. Na terenu postoji mogućnost obnove 4-5 kapelica, dok za ostale je poznata lokacija gdje su se nalazile, a projektnim zadatkom ćemo definirati daljnje korake i razmotriti mogućnosti sufinanciranja samog projekta sa županijom i putem EU fondova.

1.8 Novo vatrogasno vozilo za DVD Buje


U lipnju 2021. godine je DVD Buje službeno preuzelo pick up terensko vozilo. Predali smo ključeve vozila zapovjedniku Ivanu Joziću, a župnik grada Buja, Marčin Madelj, blagoslovio je vozilo. Predaji ključeva su prisustvovali i zapovjednik PVZ-a Umag Bojan Štokovac i tajnik Robert Hrvatin.

U narednom periodu očekuje se i novo kombi vozilo za prijevoz putnika, a pri završetku i preseljenju u novi dom, ista će se vozila službeno predstaviti i široj javnosti.

Vozila su financirana kreditom kojeg je DVD Buje nositelj u iznosu od 800.000,00 kuna na 10 godina, a čiji će se trošak podmirivati iz financijskih sredstava područne vatrogasne zajednice i ostvarenim prihodima samog DVD-a.

Vjerujemo kako će nova vozila DVD-u Buje biti od pomoći u svrhu preventive i zaštite svih naših građana.

Gradonačelnik
Fabrizio Vižintin

In primo piano

Skip to content