Prealoader

Bilancio

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu

Pubblicato: 08.12.2021.

Gradsko vijeće Grada Buja – Buie na sjednici održanoj 30.11.2021. godine, donijelo je

Odluku o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, opseg zaduživanja i davanje jamstava, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

U okviru razdjela i glava Proračuna Grada Buja – Buie raspoređeno kroz programe, projekte i aktivnosti osigurana su sredstva za rashode tijela Gradske uprave, proračunske korisnike i sve ostale korisnike koji su u posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

Korisnici proračunskih sredstava primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke u dijelu koji se na njih odnosi.

Proračunski korisnici Grada Buja – Buie u 2022. godini upisani u Registar sukladno Pravilniku o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna jesu:

Dječji vrtić Buje (RKP 36305)
Talijanski dječji vrtić Mrvica (RKP 38663)
Pučko otvoreno učilište Buje (RKP 48200)
Sukladno odredbama Zakona o proračunu proračunski korisnici Grada Buje – Buie su i Mjesni odbori i Vijeće talijanske nacionalne manjine čije su aktivnosti iskazane u proračunu Grada.

VEZANI DOKUMENT:
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu

In primo piano

Skip to content