Prealoader

Prodaja nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA – ROK 22.08.2022.

Pubblicato: 12.08.2022.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja
pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na
nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama:

Zgrada u Kršetama, na katastarskoj čestici 99/4, površine 62,21 m2 sa pripadajućim zemljišteem od 310 m2.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama od 12.08.2022. do 22.08.2022.
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 25.08. 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Buja-Buie, Istarska 2.

Detaljnije – vezani dokument:
Natječaj za prodaju nekretnina

In primo piano

Skip to content