Prealoader

Notizie

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Buje za 2022. godinu

Pubblicato: 03.03.2023.

PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Na području Grada Buje u analiziranom razdoblju dogodile su se promjene koje su bitno pridonijele ubrzanju implementacije planiranih aktivnosti i mjera određenih provedbenim programom Grada Buje za razdoblje 2021. – 2025. Tijekom izvještajnog razdoblja primjetan je značajan porast poreznih primanja zbog relaksacija svih mjera uzrokovanih pandemijom što je bitno i pozitivno je utjecalo na upravno područje Grada Buje. U 2022. godini pokrenuti su novi projekti predviđeni programom i završeni su neki radnije započeti. U 2023. godinu se ulazi sa velikim optimizmom i pripremljenim novim idejama i projektima.

Trenutno se na upravnom području događaju pozitivne promjene koje su pokrenute velikim trudom i zalaganjem Grada Buje. Od energetske obnove javnih zgrada, infrastrukturnih projekata, komunalnih, socijalnih projekata i sl. vidi se ogroman napredak u svim područjima. Vidljivo je zadovoljstvo stanovništva, Grad je uređeniji i ljepši i dojam je pozitivan. Ističu se i dobri sportski rezultati i velika raznovrsnost sportskih klubova i mogućnosti za bavljenje sportskim aktivnostima. Postignut je i pomak u odnosu prema javnosti u smislu povećane aktivnosti na web stranicama Grada gdje se pravovremeno ažuriraju novosti.

Zabilježene su i nove investicijske inicijative od kojih se najviše ističe ona u području razvoja turizma i širenja turističke ponude od strane privatnih investitora na prostoru Mužolina. U tom smislu Buje su pokrenule promjene urbanističkog plana kako bi bio spreman za nadolazeće investicije. To se najviše odnosi na područje grada gdje je moguća investicija i ulaganje u izgradnju hotela s kapacitetom od 80 ak kreveta na visokom nivou od 5 zvjezdica od strane austrijskih investitora. Ideja je da se ovakvim ulaganjem podigne kvaliteta turizma. Time bi se zadovoljila potreba za smještajnim kapacitetima na području Grada Buje. Osim toga, zbog visoke cijene noćenja bilo bi moguće zapošljavanje ljudi s adekvatnim primanjima. Potakla bi se i proizvodnja domaćih kvalitetnih proizvoda i potencijalno privlačenje novih investicija i rast prihoda Grada i korist cijelom stanovništvu.

Prihod od komunalnog doprinosa je u skladu s planiranim prihodom proračunskih sredstava, odnosno nešto viši, što omogućava lakšu realizaciju zacrtanih planova. Bitno je istaknuti da su Buje jako aktivne u prijavi na natječaje koji će se kasnije ako i kada budu realizirani uvrstiti u strukturu proračuna. Prijavljen je projekt za zelenu tranziciju i prijavljen je projekt sanacije klizišta na cijelom upravnom području Buja, te projekt nove zelene kralježnice Grada Buje, odnosno hortikulturno-arhitektonsko rješenje za čitavo upravno područje. Također, prijavljen je projekt proširenja dječjeg vrtića u Kaštelu za još dvije jasličke sobe. Uspješno je dobiveno 265.500,00 € od Fonda za zaštitu okoliša za energetsku obnovu centralne zgrade pučkog učilišta, a ukupna vrijednost tog projekta je 1 200.000,00 €. Važno je za naglasiti da je HEP poskupio cijenu struje, ali Grad je uspio amortizirati povećanje troška električne energije jer je u prošlom mandatu postavljena led rasvjeta.

Buje idu prema realizaciji i ostvarenju planiranih proračunskih stavki i trebale bi se izboriti za implementaciju svih planiranih projekata. Gradska uprava je stekla iskustvo u prošlom mandatu i sada to iskustvo želi iskoristiti kako bi rezultati u ovom mandatu bili što bliže ostvarenju svih aktivnosti i mjera koje su planirane. Može se zaključiti da je Grad Buje iznimno angažiran u povećanju kvalitete života, a treba se istaknuti i da je napravljen novi Strateški razvojni program Grada Buja 2022.-2029. koji se uklapa u planove i vizije daljnjeg razvoja Grada.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Mjera 1. U sklopu mjere 1. u svrhu uređenja i opremanja s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u gradu, posebno korištenja lokalnih cesta za motorna vozila i pješake, od ukupno ključnih aktivnosti pokrenuto ih je 2.

Za aktivnost rekonstrukcije potpornog zida u Istarskog ulici rješavaju se imovinsko pravni odnosi. Aktivnost asfaltiranja lokalne ceste od Kremenja do Marušića izvedena je u planiranom obujmu, napravljeno je 550 metara u suradnji sa županijskom upravom za ceste koja je sudjelovala sa 39.817,00 €. Grad Buje je uložio svojih 26.545,00 €. Prema planu održavanja Županijskih cesta nastavljeni su radovi na pojačanom održavanju ŽC 5007 prema Marušićima. Tako su sredinom kolovoza izvedeni radovi na pre asfaltiranju prometnice u dužini od 550,00 m.

Mjera 2. Za provedbu aktivnosti mjere 2. u svrhu razvoja komunalne infrastrukture i u svrhu poboljšanja kvalitete života kroz ulaganja u povećanje parkirnog prostora i broja parkirnih mjesta za motorna vozila što doprinosi većoj mobilnosti građana ostvarene su 4 od 4 aktivnosti u planiranom obujmu. Unutar područja parkirališta u gospodarsko- servisnoj zoni se parkiraju osobna vozila, autobusi i teretna vozila uz veliki razdjelni otok, a kako se parkiraju na postojeću prometnu površinu, dolazi do smanjene sigurnosti svih sudionika u prometu. Kako bi se povećala sigurnost, prišlo se izradi uređene parkirališne površine na prostoru postojećeg razdjelnog otoka. U drugoj fazi koja je u planu slijedeće godine asfaltirati će se parkirna površina te će se postaviti horizontalna i vertikalna signalizacija. Uređenje parkirnih površina u ulici G. Garibaldi – postojeći parking sastoji se od tri parkirne površine koje su visinski denivelirane, a na najnižoj razini ne postoji prometna signalizacija. Zbog uvođenja naplate parkiranja izrađen je prometni elaborat te je bilo potrebno uskladiti postojeću signalizaciju i dimenzije sukladno važećim pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Izrađen je prometni elaborat na temelju potrebe promjene smjernosti prometovanja i usklađenja postojećih parkirališnih mjesta obzirom da se ulicom otežano odvija promet u oba smjera. Utrošeno je 140.270,00 €

Mjera 3. Provedba mjere 3 unaprjeđenje komunalne infrastrukture – izgradnja kanalizacijskog sustava u svrhu sustavnog i sveobuhvatnog korištenja kvalitetnog

kanalizacijskog sustava za sva naselja na području grada nije planirana za ovu godinu, radi se na tome da projekt započne u punom obujmu ali se još pronalazi najbolje rješenje s obzirom na to da se radi o velikim novčanim ulaganjima. Projekt nosi IVS i započeta je izrada projektne dokumentacije. Studija aglomeracije je izrađena, prihvaćena su sva rješenja, u tijeku je izrada okolišnih dokumenata, te pokretanje okolišnih postupaka. Za Aglomeraciju – sustav Kaštel i Kaldanija – Plovanija završeno je projektiranje mreža, predan je zahtjev za građevne dozvole i u toku je rješavanje IPP-a. Za spojni vod ovih sustava do Sv. Marije na Krasu izrađen je idejni projekt, izrađen je Elaborat zaštite okoliša i predan je ministarstvu. Izrađivač elaborata (Eko Adria) vodi računa i pokušava ubrzati proceduru kod ministarstva. Za projekte spojnog kolektora Triban – Buje i kanalizacija naselja Bibali izrađene su radne verzije projekata, slijedi geodetsko snimanje predloženih trasa te izrada konačnih rješenja za idejne projekte. Za ostale projekte (Gamboci, rekonstrukcija UPOV-a i rekonstrukcija kanalizacije starogradske jezgre) je u tijeku izrada projektnih zadataka za natječajnu dokumentaciju za Ugovaranje usluge izrade projektne dokumentacije. 1.3.2 IVS – Momjan i Marušići Za kanalizacijski sustav Momjan projekt je predan za građevinsku dozvolu, rješava se IPP, dok je za uređaj izrađen idejni projekt, prihvaćen je EZO, te se može krenuti na ishođenje dozvola. Za kanalizacijski sustav Marušići od ranije je dovršen projekt kanalizacijske mreže i ima građevinsku dozvolu, dok se za projekt uređaja čeka lokacijska dozvola. 1.3.3 Krasica Za kanalizacijski sustav Krasica u toku je izrada i ovjera parcelacijskog elaborata za parcelu Uređaja za pročišćavanje, nakon čega se dovršavaju glavni projekti. 1.3.4 Kršete, Buroli Za 3. fazu kanalizacije Kršete ishođena je građevinska dozvola. Isto tako je ishođena građevinska dozvola za mrežu Buroli koja će se spojiti na UPOV Kršeta. Financijska procjena investicija je:

  • Kršete faza III. – 112.547,61 € (847.990,00 kn) + PDV
  • Buroli – 1.017.402.22 € (7.665.617,00 kn) + PDV

Mjera 4. Provedba mjere 4. u svrhu pronalaženje cjelovitog i sustavnog rješenja osiguravanja grobnih mjesta za potrebe grada. U izradi je idejni projekt i ostali radovi kreću u drugoj polovici godine. Izvedeni su radovi na uređenju postojećih neuređenih zemljanih staza na način da su ugrađeni betonski rubnjaci i tlakavci te je time omogućen bolji pristup grobnim mjestima. Osim toga sanirani su polusrušeni kameni zidovi sanirana je ulazna kapija te uklonjeni oboljeli čempresi. Na groblju u Kršetama je postavljen i centralni križ.

Nakon prve faze uređenja starog groblja SV. Martin kontaktirani su restauratori za kamen, predloženi od Konzervatorskog odjela u Puli, za pregled spomenika i izradu ponude za konzervaciju i restauraciju spomenika te prikupljanja podloga i izrade troškovnika za sanaciju nadgrobnih spomenika, poslanog i odobrenog zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava – Università Popolare di Trieste pristupilo se organizaciji poslova.

Utrošeno je 44.000,00 € za navedene zahvate i za redovno održavanje groblja.

Mjera 5. Mjerom 5. čija je svrha obnova izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja obuhvaćene su sve ključne aktivnosti. Cilj mjere je povećanje sadržaja za djecu i roditelje i unaprjeđenje dosadašnjih igrališta.

Izvedeni su radovi na kompletnom uređenju 2 igrališta u Bujama i u Kaštelu. Postavljene su sigurnosne podloge i ostali potrebni sadržaji te su igrališta stavljena na korištenje. Na lokacijama kod centra za inkluziju i prostora škole u Kaštelu zamijenjena su dotrajala igrala i postavljena nova. Prethodno su izvršeni radovi na uređenju podloge te je postavljena anti stresna podloga zbog veće sigurnosti djece.

Utrošeno je 26.550,00 €. I ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve aktivnosti.

Mjera 6. Provedba mjere 6. u svrhu osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života svih građana, a posebno starijih i nemoćnih ostvarena je kroz već uhodanu aktivnost.

Nastavljena je suradnja sa Crvenim Križem na način da Buje financiraju aktivnosti koje odrađuje crveni Križ i dvoje ljudi je zaposleno preko ove mjere. Utrošeno je 15.264,00 €. Održava se aktivnost gerentodomaćice kroz pomoć u nabavci lijekova, pomoć oko higijene, kupanja, odvoza i sl.

Mjera 7. Provedba mjere 7. je ostvarena u jednoj aktivnosti koja se provodi i koja je nastavljena na prethodne godine za održavanje kvalitete sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, a posebno pravovremene dostupnosti hitne zdravstvene skrbi za građane.

To je projekt koji je ugovoren za županijom gdje Buje pomažu financijski kako bi se osigurao prijevoz potrebitim pacijentima do bolnice u Izoli. Još se čeka zahtjev za refundaciju sredstava za izvještajno razdoblje. Program se provodi i funkcionira.

Mjera 8. Provedba mjere 8 čiji je cilj osiguravanje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja i poticanje razvoja sporta i rekreacije još nije započeta u cijelosti po svim aktivnostima, ali su završeni značajni radovi i utrošena sredstva od 46.453.00 € kojim se financiralo uređenje svlačionica i sanacija cijalog sustava travnjaka NK Momjan. Uređeni su i teniski tereni, izgrađeni potporni i zaštitni zidovi te je podignuta sigurnost i uređen pristup tom rekreacijskom prostoru. Izvršena je prijava projekta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini i to za „crno” igralište. Za navedeni projekt nisu odobrena sredstva u postupku ocjene projekta. Na nogometnom igralištu izvršena je sanacija travnjaka na način da je izvedena dubinska aeracija, korov travnjaka je tretiran herbicidom, obavljena je prihrana i ravnanje kvarcnim pijeskom i dosijavanje te su nabavljeni novi raspršivači. Postavljene su i polikarbonatne ploče nadstrešnica na klupama za rezervne igrače i delegata. Također je na ograde stadiona postavljeno novih 12 tabli za oglašavanje.

Uređen je plato za vježbanje, zid uz trening igrališta plato između igrališta te prilazi i staze. obavljeno je i temeljito čišćenje jame oborinske odvodnje te je izvršeno ograđivanje kako bi se onemogućio pristup.

Na nogometnom igralištu u Momjanu je uređena vanjska fasada te su građevinski dovršene svlačionice.

Mjera 9. Provedba mjere 9. u svrhu ulaganja u objekte obrazovnih ustanova za kvalitetniju provedbu obrazovnih programa i podrška obrazovanju mladih odvija se kroz 5 aktivnosti.

Pripremljena je kompletna projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrade PUO- a, izvedbeni projekt, troškovnik i tender za javnu nabavu u siječnju. Utrošeno je 28.720,00

€ Također pripremljena je i prezentacija cijelog projekta za siječanj. Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine. izrađen je s ciljem pokretanja sveobuhvatne energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj, pritom osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Za potrebe izrade ovoga Programa analizirana su i posljedično tome korištena dosadašnja dostupna znanja i iskustva iz područja energetske učinkovitosti vezana na graditeljsku baštinu kroz dostupne podatke, dokumente, projekte i programe. Nakon uspješne prijave na natječaj ministarstva kulture RH za dodjelu bespovratnih sredstava, odobrena su bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu Za projekt energetske obnove odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 265.500,00 €, a ukupni projekt je vrijedan 1.200.000,00 €. 30 Treba napomenuti da usprkos brojnim prijavama na spomenuti natječaj Grad Buje– Buie je tim projektom na samom vrhu rang ljestvice za dodjelu bespovratnih sredstava, na petom, unutar manje od tridesetak odobrenih projekata u cijeloj RH te da je dodijeljen maksimalni predviđeni iznos. Tijekom godine odrađeno je nekoliko inačica izvedbenog projekta, odabrana finalna verzija za prezentaciju i odobrenje konzervatorskog odjela te izrađen detaljan troškovnik za izvedbu. Odrađena je nabava konzultantskih usluga.

Prostor čitaonice se nalazi u samom središtu Grada Buja, u blizini gospodarskih objekata, blizu Gradske knjižnice, atrij Pučkog otvorenog učilišta u Bujama. Predviđena su dva ulaza, jedan dostupan iz atrija u kojem se ljeti odvijaju različiti kulturni programi, a drugi do raznih usluga u središtu grada. Prostor će biti opremljen slijedeći sva pravila za pristup osobama s invaliditetom. Čitaonica će biti višenamjenska i sav namještaj pomičan kako bi se osigurao prostor za prezentacije knjiga, radionice za djecu, konferencije. Koristit će se dio starog dizajnerskog namještaja iz sedamdesetih godina koji će se tapecirati i restaurirati. Cilj je realizirati funkcionalnu prostoriju za sve građane s naglaskom na osobe 3. životne dobi, stvoriti novi prostor povezan s djelatnostima knjižnice, prostor u kojem se mogu razvijati kreativnost i koristiti nove tehnologije. Realizirati odgovarajući prostor za predstavljanje knjiga i aktivnosti s djecom i osobama s invaliditetom. Biti će to prostor u kojem se, pored ostalog, mogu pročitati lokalne, nacionalne i međunarodne novine. Novi funkcionalni prostor za građene, udruge, starije osobe, djecu te za aktivnosti knjižnice gdje se mogu razvijati i koristiti nove tehnologije. Prostor primjeren i za osobe s invaliditetom, za slobodno vrijeme, za učenje i poticanje kreativnosti. Tijekom godine odrađeni su poslovi nabave radova rekonstrukcije.

Ostvarena su i sredstva iz mjere 4.2.1. za obnovu kuhinje OŠ i vrtića te za provođenje programa edukacije o važnosti konzumacije ribe. Osigurano je 12.000,00 €. Izdvojeno 24.500,00 € za stipendiranje učenika i studenata.

Mjera 10. Provedba mjere 10. u svrhu unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti je započeta. Sredinom rujna započeli su radovi na rekonstrukciji ŽC 5209 temeljem Sporazuma postignutim između Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i Grada Buja- Buie. Izgradnjom kružnog raskrižja postići će se veća protočnost križanja i sigurnost u prometu. U pripremi samih radova velika pozornost posvetila se pronalaženju alternativnih pravaca te su izrađeni prometni elaborati za dvije faze radova po pojedinim kracima izvođenja radova. Nakon što je dobivena suglasnost Hrvatskih šuma i vlasnika zemljišta izveden je i 21 zaobilazni pravac koji spaja ŽC5209 i DC200 čime se značajnije smanjio put prometa vozila. Prethodno su izvedeni potrebni radovi za izgradnju spoja Klesarske ulice na ulicu V. Gortana (DC200) čime se rasterećuje dvosmjerni promet u dijelu ulice koja ima nedovoljnu širinu pa je temeljem Izvedbenog projekta prometnih površina i oborinske odvodnje izveden potporni zid uz koji je prema projektu planiran nogostup.

Izvedbenim projektom radova na izvanrednom održavanju nerazvrstane ceste N113 (D300-Kukov Vrh) započela je izvedba prometnice ukupne duljine 1.175,40 m. Rekonstrukcija ceste izvedena je na način da je izvedeno kompletno uklanjanje postojećeg kolnika, te je izgrađen novi kolnik, sa izvedenim dvostranim bankinama, izvedenim sustavom odvodnje te horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Zbog izuzetno lošeg temeljnog tla izvedena je dubinska sanacija te je izvršena zamjena slabog nosivog tla kvalitetnijim materijalom u debljini od 40 cm. Oborinska odvodnja izvedena je duž cijele trase prometnice a poprečni propusti izvedeni su na pet mjesta, izvedena je i zaštitna odbojna ograda i signalizacijski stupići radi postizanja veće i bolje sigurnosti sudionika u prometu. Postojeća prometnica širine 3,5 m proširena je na 4,5 m, izvedene su obostrane bankine u širini od 1 m. U prvoj fazi izvedeni su radovi u ukupnoj dužini od 680,00 m a u narednoj godini u planu su radovi rekonstrukcije prometnice do spoja na DC300 (Buje-Umag). U sklopu radova u samom mjestu Kukov Vrh rekonstruirana je trasa postojećeg vodovoda koja je izmještena sa privatnih zemljišta u trasu prometnice u ukupnoj dužini od 120,0 m.

Nakon obavljenih prezentacija i usuglašavanja idejnih skica sa Konzervatorskim uredom izrađeno je Idejno rješenje koje sadrži arhitekturno oblikovanje, razradu prometnih površina, oborinske odvodnje i rasvjetu prometnice te elektroničku kabelsku kanalizaciju. Novo rješenje nastaje kroz razmatranje prostora kao dvije cjeline, Ulicu i Trg, Osnovna karakteristika novog rješenja je tretiranje cjelokupnog prostora zahvata kao prostora u kojem pješaci i automobili dijele zajednički prostor, sa prioritetom pješaka. Kako je zbog funkcioniranja domicilnog prometa, kao i dostave i interventnih vozila (pristup povijesnoj, srednjovjekovnoj jezgri) predmetni prostor je teško pretvoriti u pješačku zonu, ovakvo 24 prijelazno rješenje se smatra najkvalitetnijim. Temeljem izrađenog Idejnog rješenja u rujnu mjesecu zatraženi su „uvjeti gradnje“ koje izdaju javnopravna tijela svako iz svog djelokruga.
Utrošeno je 48.500,00 €

Mjera 11. Provedba mjere 11. zbog unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti i stvaranja otporne infrastrukture i razvoja lokalne i regionalne prometne mreže je započeta kroz 2 od 5 aktivnosti.

Sredinom prosinca započeli su radovi na rekonstrukciji preostale dionice ceste koja dijelom prolazi područjem Općine Brtonigla-Verteneglio tako da je usklađen početak radova po okončanju postupaka javne nabave. Preostala dužina od 350 m asfaltirati će se u širini od 4 metara i izvesti obostrane bankine u širini od 1 m. Sanirati će se i propust na najnižoj koti prometnice i postaviti odbojna zaštitna ograda u dužini os 84 m. Obzirom na veliki uzdužni nagib ova prometnica je kod većih oborina zahtijevala redovito održavanje nasipavanjem tamponom tako da će se u budućnosti smanjiti iznos za održavanje.

Rekonstrukcija dijela ceste N113,D300 – Kukov vrh započeo je u 8.mj, završen je javni natječaj i potpisani su ugovori. Rekonstrukcija ceste N107, Ž5008 – Bibali je u planu, napravljen je troškovnik i planira se rad po etapama.

Mjera 12. Provedba mjere 12 je ostvarena kroz sve predviđene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju. U okviru energetske Grad Buje-Buie je proveo projekt energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Buja-Buie. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.494.605,44 kn / 331.092.00 € EU sufinanciranje projekta se izvršavalo kroz kredit HBOR-a. Kredit HBOR-a iznosio je 1.654.489,44 kn / 219.589,00 € (ESIF krediti za javnu rasvjetu) Razdoblje provedbe projekta bilo je studeni 2020. – veljača 2021. Svi elementi novo projektiranog sustava javne rasvjete, odnosno oprema koja je nabavljena i ugrađena, zadovoljava minimalne tehničke karakteristike definirane Prilogom II Programa kreditiranja – ESIF krediti za javnu rasvjetu HBOR-a. Realizacija projekta modernizacije sustava javne rasvjete rezultirala je smanjenjem potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete od minimalno 70% u odnosu na referentno postojeće stanje prije projekta. Projekt je bio podijeljen u 2 funkcionalne cjeline. Preostaje još modernizacija javne rasvjete u starogradskoj jezgri Grada Buja-Buie gdje bi po procjenama postigli dodatne procijenjene uštede od 49.000 kWh/god

Mjera 13. Provedba mjere 13 je u provedbi i postavljen je videonadzor je montiran ua 10 od ukupno 15 lokacija, sredstva su sufinancirana od fonda za zaštitu okoliša u 40% iznosu. Uveden je GIS sustav u JUO sa svim podacima i layerima i planira se omogućavanje javnog pristupa podacima.
U prosincu 2022, točnije 17.12.2022. službeno je otvoren donji kat vatrogasnog doma za potrebe DVD-a. Rekonstrukcija prizemnog kata je u potpunosti izvršena te su stvoreni svi uvjeti za potpunu operativnost DVD Buje. Iznimno nam je važno što su svečanosti prisustvovali glavni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković i zapovjednik Istarske vatrogasne zajednice Dino Kozlevac koji su izrazili zadovoljstvo i podršku projektu rekonstrukcije vatrogasnog doma. U narednom ćemo razdoblju nastaviti sa rekonstrukcijom prvog kata i vatrogasnog tornja, a sve kako bi se stvorili uvjeti da u požarnoj sezoni osiguramo i stalno dežurstvo jednog tima JVP-a Umag. Sa ciljem da područja Buja, Oprtlja i Grožnjana budu u požarnoj sezoni što kvalitetnije pokriveni. Isto tako prema nalogu Državnog vatrogasnog inspektorata, koji je obavio inspekcijski nadzor u travnju 2022., nabavljen je kamion. Utrošeno je 78.300,00 €

Mjera 14. Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve 3 aktivnosti u ovom razdoblju. Izdana je monografija, sklopljen je sporazum sa okolnim i obalnim JLS- ovima iz RH i Slovenije i zajedničkim sredstvima će krenuti sanacija i napravljena je projektna dokumentacija. Utrošeno 2.660,00 € za radove. Za sanaciju spomenika Grad Buje će utrošiti 18.000,00 €.

Mjera 15. Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 3 od 3 ključnih aktivnosti. Zahvaljujući osiguranim sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Istarske županije i Grada Buja prethodnih su godina odrađeni višegodišnji radovi na sanaciji i očuvanju Kaštela radi opasnih statičkih deformacija i erozija podnožja zidova, prijetnje urušavanja preostale zidne mase, visokog stupanja fizičke ugroženosti te opasne prijetnje urušavanja koja je dobrim dijelom spriječena kvalitetnom sanacijom. Potrebno je pomno dalje osmisliti tijek radnji kvalitetnom projektnom dokumentacijom uz potrebna ispitivanja i istraživanja kako bi se Kaštel primjereno sanirao bez opasnosti daljnjeg urušavanja te priveo konačnoj namjeni. U tu svrhu planirana je izrada projektne dokumentacije s potrebnim radnjama za izradu projekata. Pored nabava idejnog projekta mosta preko ponora oko kaštela, nabave projektne dokumentacije glavnog portala kaštela, odrađene su i nabave za geotehničke istražne radove i arheološka istraživanja. Praćen je tijek izrade dokumentacije i odrađeni poslovi na terenu. Podneseno je završno izvješće Ministarstvu kulture i medija RH za sve izvedeno u 2022. godini te zatražena odobrena bespovratna sredstva. Izrađena je dokumentacija za nastavak projekta u 2023. godini te poslana prijava za bespovratna sredstva Ministarstvu kulture i medija RH i Istarskoj županiji. Utrošeno je 60.000,00 €.

Aktivnost kuće istarskih kaštela je završena i opremljena multimedijskim sadržajem, održano je i svečano otvaranje 22.7 . Sanirana je i završena građevina u kojoj je napravljen centar za umrežavanje istarskih kaštela, turistički informativni punkt momjanštine i svih kaštela u Istri. Nositelj projekta je županija a Buje su sudjelovale u dijelu sufinanciranjem. ”Kuća kaštela – Casa dei Castelli”, projekt Istarske županije i Grada Buja, koja je zamišljena je kao središte virtualnog umrežavanja svih istarskih kaštela, realiziran uz potporu EU-a putem Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020, svečano je otvorena u petak 22.07.2022. u nazočnosti brojnih gostiju i uzvanika. U svrhu • stručnih predavanja, • kulturno povijesnih seminara, • povijesnih istraživanja, • novih i inovativnih manifestacija. S ovim projektom se želi osnažiti ekonomske, poljoprivredne i turističke trendove Momjanštine i Grada Buja. Utrošeno je 34.500,00 €

Stari digitron – zgrada se preuređuje konstantno etapno i planira se napraviti sjedište trgovačkog društva Civitas Bullearum. Planiraju se napraviti i stanovi za poticanje deficitarnih zanimanja. Zamijenjena je stolarija jednim dijelom, i što je najvažnije otkupljen je i zadnji suvlasnički dio zgrade tako da je zgrada cjelokupno u vlasništvu Grada Buje. Uloženo je 80 tis kuna u ovom izvještajnom razdoblju.

Mjera 16. Provedba mjere u svrhu obnove i prenamjene društveno važnih objekata za potrebe građana ostvarena je u planiraoj vrijednosti pokazatelja rezultata u 4 od 5 ključnih aktivnosti.

Radi se projekt rekonstrukcije stare škole Kršete koji je planiran za 2023. godinu, planirana je prenamjena u javni sadržaj, dvorana, stan i prostor za mjesni odbor. Izrađeno je Idejno arhitektonsko rješenje kako bi se pristupilo rekonstrukciji objekta. Zahvatom se ne bi promijenila namjena koja bi i dalje imala poslovno-stambenu funkciju. U prizemlju su organizirane muška i ženska kupaona za potrebe sale za vježbanje. Na katu je predviđeno urediti ured i salu za sastanke za potrebe mjesnog odbora te stan koji se 17 sastoji od ulaznog hodnika, kuhinje i dnevnog boravka, dvije spavaće sobe i kupaone koji bi imao 52,20 m2.

Uređen je društveni dom u Malotiji gdje je uređena sala i prostorije. Postavljena je i rasvjeta, elektroinstalacije, stolarija i sanitarni čvor. Najveća potreba je bila za uređenjem društvenog doma u Malotija ali se također radi i na održavanju ostalih društvenih domova u Marušićima, Momjanu i Kršetama.
Rekonstrukcija stare škole na Trgu sv. Servula obuhvaća zamjenu i sanaciju krova koja se planira. Napravljena je kompletna dokumentacija i utrošeno je 3.100,00 €. Predviđena je rekonstrukcija krovišta koje je u lošem stanju, posebice krovište južnog dijela građevine. Pripremljena je dokumentacija za povlačenje sredstava Ministarstva kulture i medija RH te poslana prijava za dobivanje bespovratnih sredstava. Kroz oštećenja došlo je do prodiranja oborina i vlaženja zidova što je oštetilo međukatne konstrukcije. Prikupljene su ponude za izradu projektne dokumentacije. Izrađena je nova tender dokumentacija u skladu s novim stanjem građevine. Kako bi se izveli radovi i onemogućilo daljnje propadanje konstrukcije i objekta.

U izradi je projekt rekonstrukcije stare uljare kako bi se kompleks koji je napušten prije gotovo 30 godina sanirao i obnovio u interpretacijski centar s degustacijom. Važno je reći da je prije pogona uljare kompleks imao drukčiju namjenu, bilo je to kino i stambeno poslovni prostor. Kino je djelovalo između 1920. i 1938. godine i bilo je u vlasništvu Mattia Moniche. U ovoj su kino dvorani tadašnji Buježi imali priliku pratiti razvoj filmske umjetnosti od 36 prvih nijemih filmova do velikih američkih klasika. Moguće je da su uljara i mlin djelovali paralelno s kinom ili s ugostiteljskim objektom, tadašnjom oštarijom. Beton korita za pohranu ulja unutar kompleksa rađen je krajem tridesetih, početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća, na jednom od strojeva uočavamo godinu 1940 na serijskoj pločici stroja, to odgovara preseljenu kina na Trg i sve upućuje na to da je tada realiziran kompleks uljare kakav poznajemo danas, a do tada je uljara funkcionirala u manjem obimu. Tada je vjerojatno napuštena i uloga mlina te se gradi velika suvremena uljara. Tijekom semestra odrađene su nabave za konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i idejno rješenje rekonstrukcije te projekti poslani na odobrenje konzervatorskom odjelu u Pulu. Utrošeno je 20.000,00 €

Mjera 17. Aktivnosti za ovu mjeru nisu započete.

Mjera 18. Za ovu mjeru čiji cilj je jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave te digitalizacija usluga čime se olakšava njihov pristup za građane je ostvarena planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 2 od 2 ključnih aktivnosti. Montažom telekomunikacijskog čvorišta 17. ožujka 2022. godine započela je izgradnja širokopojasne optičke mreže na području Grada Buja u sklopu projekta RUNE. Navedeno čvorište je glavna koncentracijska točka koja međusobno povezuje 23 uličnih ormara na području Grada Buja od kojih se kasnije gradi sekundarna mreža prema krajnjim korisnicima i omogućava spajanje na širokopojasnu infrastrukturu. Nakon izgradnje primarne infrastrukture svim operatorima koji su dostupni u mreži RUNE omogućen je pristup do korisnika koji su obuhvaćeni projektom RUNE uključujući područje AAN Buje. Sada kada je primarna mreža izgrađena ponosni smo na činjenicu da smo zajedno realizirali jedan tako važan i inovativan projekt koji građanima omogućuje spajanje na ultrabrzu širokopojasnu optičku infrastrukturu odnosno mrežu najnovije generacije koja omogućava brzine veće i od 1 Gb/s. Sama realizacija projekta odvijala se u nekoliko faza kako slijedi: 1. Priprema projekta i projektiranje 2. Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti 3. Montaža glavnog čvorišta i telekomunikacijska centrala (AAN) 4. Aktiviranje čvorišta, testiranje i puštanje u rad 5. Izgradnja nove optičke primarne i agregacijske mreže po postojećoj infrastrukturi: a) polaganje kabelskih pravca u primarnoj i agregacijskoj mreži ukupne duljine veće od 25 km. Izgradnja preostale 3 trase prema naseljima Mlini, Gamboci i Jurcanija zbog vrlo lošeg stanja postojeće infrastrukture se neće izvesti. b) Dio planiranih trasa neće biti izveden zbog nepostojeće infrastrukture (DTK) u prostoru za koju se u trenutku kretanja u projekt, a po podacima koji su dobiveni, smatralo da postoji. Prilikom projektiranja i obilaska terena utvrđeno 3 je da predmetne trase ne postoje u naravi a sredstva za izgradnju nove kabelske kanalizacije (DTK) na tim dionicama nisu planirana u ovoj fazi projekta. 6. Ugrađeno 23 od 29 uličnih ormara (PAN), 3 PAN-a trenutno u fazi realizacije: a) naselje Gadari (čeka se HEP za provjeru visine kabela), b) naselje Juki (čeka se rekonstrukcija HT zračne trase kako bi se mogli iznajmiti stupovi), c) centar Buja (potrebno provjeriti postojeću DTK) 7. RUNE je potpisao ugovor s izvođačem sekundarne mreže-Telegrupa d.o.o. za izvedbu priključaka prema krajnjim korisnicima, početak radova na izradi priključaka planiran je veljači 2023 8. Planirana gradnja nove infrastrukture (greenfield) za koju je potrebno prethodno ishoditi građevinske dozvole za izvođenje radova: a) Planirani broj potencijalnih korisnika na GF dionicama: 208

Grad Buje već više godina u svakodnevnom poslovanju koristi geoinformacijski sustav (GIS) baziran na web tehnologijama. Navedeni webGIS sustav sadrži programske module za evidentiranje i upravljanje podacima o prometnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, prostornim planovima, vlasništvu čestica te drugim podacima. Sustav se koristi kao centralno mjesto za pohranu i upravljanje prostornim podacima te ga svakodnevno koristi više djelatnika grada. Korištena webGIS platforma kojoj se pristupa putem internetske veze i web preglednika zbog svojh prednosti i jednostavnosti korištenja značajno ubrzava svakodnevne gradske procese što ovu platformu čini bitnim i neizostavnim faktorom u redovnome radu upravnih tijela u okvirima Grada Buje. Sama webGIS platforma i pripadajuća baza podataka svojim funkcionalnostima omogućuje upravljanje prostornim podacima i njihovim osobinama pridruženim u obliku atributa, a sve s ciljem ostvarivanja visoke razine strateškog vođenja, razvijanja sustavnog pristupa u upravljanju infrastrukturom i pojednostavljenja operativnih procesa u poslovanju. Programski moduli za pregled koriste dinamičke metode za pregled podataka uz filtriranje i zadavanje kriterija prema odabiru korisnika. Kroz ovo aplikativno rješenje moguće je vršiti prostorne analize temeljene na registrima prostornih jedinica što olakšava analizu i planiranje.

Dodatno, omogućen je pregled svih podataka na raznim kartografskim podlogama te samostalno upravljanje/administriranje korisničkim pristupima bazi podataka. Obzirom na navedena iskustva i postignute napretke u upravljanju bazama podataka 35 kroz webGIS platformu, uočena je potreba da se na isti način evidentiraju i podaci o komunalnoj naknadi odnosno komunalnim obveznicima s administrativnog područja

Grada Buje (da se nadogradi postojeći sustava) uz projekciju da bi se time povećala kvaliteta vođenja baze i upravljanja tim podacima, ušteda vremena djelatnika upravnih tijela kod obavljanja svakodnevnih poslova što bi na koncu dovelo i do financijskih ušteda. Odrađena je nabava modula za komunalne obveznike te nabava implementacije geoinformacijskog programskog sustava za prostorne planove.

Mjera 19. Mjera 19 za proširenje usluge korištenja uređaja za pročišćenje otpadnih voda na 3 naselja odvija se usporeno i radi se projektiranje koje provodi IVS.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Temelj provedbe zacrtanih ciljeva Provedbenog programa je Nacionala razvojna strategija RH do 2030. na koju se naslanjaju sve aktivnosti i mjere iz plana.

Grad Buje Kroz izvještajno razdoblje aktivno rade na tome da infrastrukturno podignu kvalitetu cijelog područja, fokus je bio i na prometnoj sigurnosti gdje su se postavljali prometni smirivači, znakovi, radili su se prometni elaborati i sl. Time se doprinijelo sigurnosti u prometu. Uređenjem 2 nova dječja igrališta također se doprinijelo ostvarenju ciljeva i boljitku cijelom stanovništvu Buja. Svim ciljevima zadanima u provedbenom programu pristupa se ozbiljno i postepeno se rješavaju potrebe, a kreiranje potreba dolazi od same zajednice kroz konstantnu komunikaciju i kroz „Bottom-Up“ pristup. Postoji 7 mjesnih odbora u kojima djeluje 40ak ljudi koji su spona između stanovništva i Grada Buje. Srijedom je dan za stranke gdje je svima omogućen otvoreni pojedinačni razgovor s gradonačelnikom o svim temama. Interakcija s građanima je konstantna i angažiranost stanovnika Buja je opet nakon korona krize velika tako da oni sami pridonose donošenju boljih odluka. Važno je naglasiti da je u ovom razdoblju najveći angažman uložen u samu pripremu svih projekata čiji će se rezultati ostvarivati postepeno kroz mandat, ali sama priprema je važan dio tog procesa i na nju je stavljen naglasak. Osim pripreme projekata neki su i završeni, uređeno je groblje u Kašetama u potpunosti. Nastavljeno je uređenje društvenog doma u Malotiji i Kaštelu i isto tako su se dogodile značajne investicije u sportsko-rekreativnu infrastrukturu. To će doprinijeti u velikoj mjeri poboljšanju društvenih sadržaja i općenito podignuti kvalitetu života u Bujama. Samim time učinjene su vidljive i osjetne promjene koje su važne i doprinose ostvarenju javnih politika.

Unatoč netočnim podacima iz popisa stanovništva koji prikazuje drastičan pad stanovništva, ipak je zabilježena znatna aktivnost Grada u poticanju demografske revitalizacije kroz program poticanje stanogradnje. Projekt aglomeracije će se postepeno rješavati problem septičkih jama, naročito zbog širokog područja vodozaštitne zone, međutim tu je potrebna veća podrška županije i države.

Veliki fokus je i na poticanju novih gospodarskih aktivnosti kroz sve dostupne mehanizme koji su dostupni i na raspolaganju kao što je popust na komunalni doprinos i sl.
Suradnja sa svim vijećnicima i predsjednikom gradskog vijeća je vrhunska neovisno o političkoj pripadnosti, što je jako važno za efikasnost pri donošenju odluka i općenito za funkcioniranje Buja u cjelini. To je još jedna od velikih prednosti jer se sve odluke donose jednoglasno.

Kao najveći trenutni problem za ostvarenje ciljeva javne politike se ističe sporost u rješavanju aktivnosti vezanih za projekt aglomeracije, koji ide jako sporo. Tu bi se moralo pronaći brže i efikasnije rješenje jer je sve veća potreba i pritisak na komunalnu infrastrukturu zbog rasta turizma i industrije. Trenutno je pokriveno oko 50% upravnog područja.

Najveći potencijali i prednosti Grada Buje su prirodni krajobraz, poljoprivredni proizvodi, turistička ponuda, vinarska proizvodnja i proizvodnja maslinovog ulja i u tom smislu se daje maksimalna podrška realnom sektoru i aktivno se involvira u svaki značajni projekti za razvoj tih grana koje su jako važne. Dokaz tome je i turistički rezultat u 2022. godini koji je za 15% bolji od 2019. godine. Upravo zbog ulaganja i podršku u ove značajne projekte.

Grad Buje do kraja mandatnog razdoblja očekuje ostvarenje svih planiranih projekata, upravo zbog toga što se za većinu tih projekata priprema odradila pravovremeno i s tom razinom spremnosti, iskustva i znanja očekuje se visoki postotak realizacije svega planiranog.

Kroz mjeru „Uređenje naselja i stanovanje” do sad, u ovom izvještajnom razdoblju radilo se na svim aktivnostima koje su predviđene u provedbenom razdoblju. Time se pridonijelo doprinosu strateškog cilja To je pridonijelo ostvarivanju ciljeva izgradnje otporne infrastrukture i promicanju uključive i održive industrijalizacije i poticanju inovacija.

Mjera „Proširenje gradskog parkirnog prostora“ u ovom izvještajnom razdoblju donijeti će povećanje parkirnih mjesta i ostalih prometnih potreba. Time se doprinijelo strateškom cilju izgradnje otporne infrastrukture i promicanja uključive i održive industrijalizacije i poticanja inovacija, te ojačati gradove da budu uključivi, sigurni, otporni i održivi.

Mjera „Unaprjeđenje komunalne infrastrukture – Izgradnja kanalizacijskog sustava“ u ovoj mjeri se nije postigao značajan napredak ali se planira, te će ona donijeti rezultate koji će doprinijeti dostupnosti i održivom upravljanju vodama te boljim zdravstvenim uvjetima za sve.

Mjera „ulaganje u zaštitu okoliša“ započeti su procesi i uložena su sredstva predviđena rokom za izradu aglomeracije i sanacije i izgradnje sustava odvodnje što je pridonijelo strateškom cilju očuvanja resursa za održivi razvoj.

Mjera „Unaprjeđenje komunalne infrastrukture – Uređenje groblja“ provedena je kroz aktivnosti u svim predviđenim ključnim aktivnostima provedbenog programa u znatnoj mjeri za razdoblje ovog izvještaja. To je pridonijelo ostvarivanju ciljeva izgradnje otporne infrastrukture.

Mjera „Briga o djeci“ kroz aktivnosti je započeta u više ključnih točaka koje pridonose ostvarivanju strateških ciljeva sigurnih, otpornih i održivih gradova te otporne infrastrukture.

Mjera „Razvoj usluga socijalne skrbi“ provodi se kako bi se osigurala ravnomjerna dostupnost socijalnih usluga, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života svih građana, a posebno starijih i nemoćnih i kako bi se osigurao zdrav život i promicalo blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina.

Mjera „Ulaganje u usluge primarne zdravstvene zaštite“ je obuhvaćena ovom izvještajnom razdoblju, kako bi se osigurala ravnomjerna dostupnost socijalnih usluga, pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života svih građana.

Mjera „Aktivnosti poboljšanja sportsko – rekreacijskog sadržaja“ konkretnim i izdašnim sredstvima provode se ključne aktivnosti koje doprinose promicanju mirnog i uključivog društva za održivi razvoj.

Mjera „Odgoj i obrazovanje“ provodi se kroz ulaganja u objekte obrazovnih ustanova za kvalitetniju provedbu obrazovnih programa i podrška obrazovanju mladih, kako bi se postiglo obrazovanje za sve starosne skupine i kako bi se postigla jednakost.

Mjera „Izgradnja prometne infrastrukture“ provodi se zbog unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti i stvaranja otporne infrastrukture.

Mjera „Rekonstrukcija prometne infrastrukture“ provodi se zbog unaprjeđenja lokalne prometne povezanosti i stvaranja otporne infrastrukture i razvoja lokalne i regionalne prometne mreže.

Mjera „Javna rasvjeta“ provodi se u svrhu razvoja komunalne infrastrukture koja je održiva i potrebna za racionalnije upravljanje energijom i sredstvima.

Mjera „Civilna zaštita i sigurnost građana“ će pridonijeti osiguravanju toga da naselja budu uključiva, održiva i otporna.

Mjera „Ulaganje u zaštitu spomeničke baštine“ kroz više aktivnosti pridonosi povećanju trajanja kulturnih dobara, unaprjeđenju turističkih potencijala i očuvanju identiteta.

Mjera „Rekonstrukcija kulturnih vrijednosti“ radi se kroz više aktivnosti da se postigne očuvanje povijesno i kulturno značajnih objekata na području Grada u svrhu razvoja turističkih potencijala i poboljšanja kulturnog života građana.

Mjera „Ulaganje u rekonstrukciju društveno značajnih objekata“ kroz 5 aktivnosti pridonosi obnova i prenamjena društveno važnih objekata za potrebe građana te otpornoj i održivoj infrastrukturi.

Mjera „Gospodarski razvoj“ potiče razvoj poduzetništva, gospodarstva i poljoprivrede.

Mjera „Učinkovita lokalna uprava“ jača kompetencije i unaprjeđuje sustav lokalne uprave te digitalizaciju usluga čime se olakšava njihov pristup za građane.

Mjera „Zaštita i unaprjeđenje okoliša“ se provodi zbog proširenja usluge korištenja uređaja za pročišćenje otpadnih voda na 3 naselja čime štiti, obnavlja i promiče održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljanje šumama, borbu protiv dezertifikacije, zaustavljanje degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti.

Dosadašnji rezultati i provedene aktivnosti u sklopu ispunjavanja zadanih ciljeva i mjera daju obvezu za rješavanjem i ostalih potreba. Vizija Općine je da u narednom razdoblju radi na tome da se pokuša realizirati 2 veća projekta, a to je izgradnja hotela i projekt aglomeracije koji bi uvelike pridonijeli kompletiranju svih mjera i aktivnosti predviđenih Provedbenim programom.

Vezani dokumenti:

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.
Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP

In primo piano

Skip to content